reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z olejami odpadowymi, polegający na:

1) zbieraniu;

2) magazynowaniu;

3) klasyfikowaniu do właściwego procesu odzysku albo unieszkodliwiania, według schematu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w oparciu o:

a) kryteria dopuszczenia do procesu regeneracji w celu uzyskania olejów bazowych, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

b) cechy klasyfikujące olej odpadowy do unieszkodliwiania, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do olejów zęzowych należących do podgrupy 13 04, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).

§ 2. [Zbieranie i magazynowanie olejów odpadowych]

1. Oleje odpadowe zbiera się i magazynuje selektywnie według wymagań wynikających ze sposobu ich przemysłowego wykorzystania lub unieszkodliwiania.

2. Podczas zbierania i magazynowania olejów odpadowych jest niedopuszczalne ich mieszanie z innymi odpadami i substancjami, w tym zwłaszcza z odpadami stałymi, odpadami PCB, olejem napędowym, olejem opałowym, płynami chłodniczymi, płynami hamulcowymi oraz innymi substancjami i preparatami chemicznymi niebędącymi olejami.

3. Dopuszcza się mieszanie różnych rodzajów olejów odpadowych, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na proces ich odzysku lub unieszkodliwiania.

§ 3. [Oznakowanie olejów opadowych]

1. Oleje odpadowe zbiera się do szczelnych pojemników, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem.

2. Na pojemnikach umieszcza się w widocznym miejscu:

1) napis „OLEJ ODPADOWY”;

2) kod lub kody odpadów wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów;

3) oznakowanie wymagane przepisami dotyczącymi transportu odpadów niebezpiecznych.

3. Na pojemnikach przeznaczonych do zbierania i magazynowania olejów odpadowych od indywidualnych posiadaczy, ustawianych w miejscach publicznych, umieszcza się dodatkowo informację o sposobie eksploatacji pojemnika oraz dane o jego właścicielu.

4. Jeżeli olej podczas użytkowania miał lub mógł mieć styczność z substancją niebezpieczną, w jej postaci własnej lub jako składnik preparatu, na pojemniku umieszcza się informację o zanieczyszczeniu lub możliwości zanieczyszczenia oleju odpadowego tą substancją.

5. Pojemniki do zbierania olejów odpadowych mogą być stosowane w rotacji pomiędzy wytwórcą odpadu a ich kolejnym posiadaczem, miejscem odzysku albo unieszkodliwiania.

§ 4. [Magazynowanie olejów odpadowych]

1. Oleje odpadowe magazynuje się w miejscach przeznaczonych do tego celu, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

2. Pojemniki z olejami odpadowymi magazynuje się w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów.

3. Urządzenia lub środki do zbierania wycieków, o których mowa w ust. 2, dostosowuje się do ilości magazynowanych olejów odpadowych.

4. W miejscach magazynowania olejów odpadowych dostęp do nich, w celu opróżnienia lub wymiany pojemnika, jest ograniczony do właścicieli pojemników lub przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem tymi olejami odpadowymi.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.3)

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87, 122, 933, 1045 i 1688.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87, 122, 933, 1045 i 1688).

Załącznik 1. [SCHEMAT POSTĘPOWANIA Z OLEJAMI ODPADOWYMI W CELU ZAKWALIFIKOWANIA ICH DO WŁAŚCIWEGO PROCESU ODZYSKU ALBO UNIESZKODLIWIANIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 5 października 2015 r. (poz. 1694)

Załącznik nr 1

SCHEMAT POSTĘPOWANIA Z OLEJAMI ODPADOWYMI W CELU ZAKWALIFIKOWANIA ICH DO WŁAŚCIWEGO PROCESU ODZYSKU ALBO UNIESZKODLIWIANIA

infoRgrafika

Załącznik 2. [KRYTERIA DOPUSZCZENIA OLEJÓW ODPADOWYCH DO PROCESU REGENERACJI W CELU UZYSKANIA OLEJÓW BAZOWYCH]

Załącznik nr 2

KRYTERIA DOPUSZCZENIA OLEJÓW ODPADOWYCH DO PROCESU REGENERACJI W CELU UZYSKANIA OLEJÓW BAZOWYCH

Lp.

KRYTERIUM

WARTOŚĆ

1

Zawartość wody i zanieczyszczeń stałych, [%], (V/V), nie więcej niż:

10,0*)

2

Gęstość w temperaturze 15°C, [kg/dm3]

870–930

3

Zawartość PCB, [mg/kg], nie więcej niż:

25,0

4

Zawartość siarki, [%], (m/m), nie więcej niż:

1,0

5

Całkowita zawartość chloru, [%], (m/m), nie więcej niż:

0,2

6

Sumaryczna zawartość metali, w tym glinu Al, i krzemu Si, %, [m/m], nie wyższa niż:

0,5

7

Zawartość emulgatorów

nie zawiera

8

Zawartość substancji zmydlających

nie zawiera

 

*) Dopuszcza się wyższą zawartość wody, jeżeli stosowana technologia regeneracji umożliwia prawidłowe przeprowadzenie procesu.

Załącznik 3. [CECHY KLASYFIKUJĄCE OLEJ ODPADOWY DO UNIESZKODLIWIANIA INNE NIŻ ZAWARTOŚĆ PCB LUB CHLORU]

Załącznik nr 3

CECHY KLASYFIKUJĄCE OLEJ ODPADOWY DO UNIESZKODLIWIANIA INNE NIŻ ZAWARTOŚĆ PCB LUB CHLORU

Lp.

KRYTERIUM

WARTOŚĆ

1

Temperatura zapłonu, [°C], poniżej:

56

2

Sumaryczna zawartość metali, w tym glinu Al, i krzemu Si, %, [m/m], powyżej:

0,5

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama