reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 14 października 2015 r.

w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny

Na podstawie art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa warunki i tryb przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny, w przypadkach, o których mowa w art. 44 ust. 1–3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. [Przekazanie materiałów archiwalnych]

1. W przypadku wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia lub podjęcia przez właściwy organ decyzji, w następstwie których ma trwale zaprzestać działalności jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 42 ustawy, zarządzający tą jednostką organizacyjną, zwany dalej „zarządzającym”, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia albo od dnia podjęcia decyzji, powiadamia o zamiarze przekazania materiałów archiwalnych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

2. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wskazuje zarządzającemu archiwum państwowe, do którego należy przekazać materiały archiwalne, informując dyrektora tego archiwum państwowego o zamiarze przekazania materiałów archiwalnych.

3. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 2, dyrektor archiwum państwowego dokonuje – pod względem wartości historycznej, kompletności, stanu uporządkowania i zewidencjonowania oraz ewentualnego zagrożenia uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą – oceny dokumentacji, która może stanowić materiały archiwalne podlegające przekazaniu do tego archiwum państwowego.

4. Po dokonaniu przez dyrektora archiwum państwowego oceny, o której mowa w ust. 3, zarządzający porządkuje, ewidencjonuje i technicznie zabezpiecza materiały archiwalne, niebędące dokumentami elektronicznymi, zwane dalej „materiałami archiwalnymi”, w sposób uzgodniony z dyrektorem archiwum państwowego, przy czym czynności te są dokonywane przy uwzględnieniu standardów porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy.

5. W razie stwierdzenia istnienia zagrożenia materiałów archiwalnych uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą, zarządzający i dyrektor archiwum państwowego mogą uzgodnić odstąpienie częściowo albo całkowicie od stosowania standardów, o których mowa w ust. 4.

6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie trwania czynności porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych, dyrektor archiwum państwowego wskazuje zakres niezbędnych czynności koniecznych do prawidłowego przekazania materiałów archiwalnych.

7. Zarządzający zawiadamia dyrektora archiwum państwowego o zakończeniu czynności porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych i przedstawia ewidencję tych materiałów oraz notatkę informacyjną zawierającą dane o podstawie prawnej działania, strukturze organizacyjnej, właściwości rzeczowej i miejscowej jednostki organizacyjnej.

8. Dyrektor archiwum państwowego po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7, sprawdza prawidłowość uporządkowania, zewidencjonowania i technicznego zabezpieczenia materiałów archiwalnych.

9. Zarządzający dostarcza przekazywane materiały archiwalne do miejsca określonego przez dyrektora archiwum państwowego, w terminie uzgodnionym z dyrektorem przez zarządzającego.

10. Po dokonaniu przez dyrektora archiwum państwowego oceny, o której mowa w ust. 3, zarządzający porządkuje, ewidencjonuje i przekazuje w sposób uzgodniony z dyrektorem archiwum państwowego materiały archiwalne będące dokumentami elektronicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), uwzględniając przy tym, że:

1) przedmiotem porządkowania, ewidencjonowania i przekazania są dokumenty elektroniczne, a nie nośniki, na których są one zapisane w przekazującej jednostce organizacyjnej;

2) przekazaniu podlegają także metadane odnoszące się do przekazywanych dokumentów elektronicznych, w szczególności metadane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy, jeżeli takie metadane zostały przypisane do dokumentów elektronicznych w procesie ich tworzenia, przetwarzania lub przechowywania.

11. W przypadku gdy materiały archiwalne w postaci elektronicznej są uporządkowane w akta spraw w taki sposób, że możliwe jest ich przekazanie zgodnie z wymaganiami technicznymi i formatami zapisu określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2c ustawy oraz wymaganiami w zakresie przekazywania dokumentów elektronicznych do archiwów państwowych, stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy.

§ 3. [Powiadomienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych o zamiarze przekazania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego]

1. W przypadku podjęcia przez właściwe organy jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 42 ustawy, decyzji o przekazaniu materiałów archiwalnych do archiwum państwowego, organy te powiadamiają o zamiarze przekazania materiałów archiwalnych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, a ten wskazuje organom archiwum państwowe, do którego należy przekazać materiały archiwalne, informując dyrektora tego archiwum państwowego o zamiarze przekazania materiałów archiwalnych.

2. Przekazanie materiałów archiwalnych następuje na podstawie porozumienia zawartego między przekazującą materiały archiwalne jednostką organizacyjną a dyrektorem archiwum państwowego wskazanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 2, określa w szczególności rodzaj i ilość przekazywanych materiałów archiwalnych wraz z ich szczegółowym spisem, a także warunki techniczne i termin ich przekazania.

§ 4. [Powiadomienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych o zamiarze przekazania materiałów archiwalnych w depozyt archiwum państwowemu]

1. W przypadku podjęcia przez właściwe organy jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 42 ustawy, decyzji o przekazaniu materiałów archiwalnych w depozyt archiwum państwowemu, organy te powiadamiają o zamiarze przekazania materiałów archiwalnych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, a ten wskazuje organom archiwum państwowe, do którego należy przekazać materiały archiwalne, informując dyrektora tego archiwum państwowego o zamiarze przekazania materiałów archiwalnych.

2. Przekazanie materiałów archiwalnych następuje na podstawie porozumienia zawartego między przekazującą materiały archiwalne jednostką organizacyjną a dyrektorem archiwum państwowego wskazanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 2, określa w szczególności rodzaj i ilość przekazywanych materiałów archiwalnych wraz z ich szczegółowym spisem, okres, na który materiały są przekazywane, warunki ponoszenia kosztów przechowywania, zabezpieczenia i udostępniania materiałów archiwalnych, a także warunki techniczne i termin ich przekazania.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Omilanowska


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1258).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama