| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 11 grudnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej

Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (Dz. U. poz. 1668) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Przed rozpoczęciem roku szkoleniowego rada właściwej izby notarialnej określa harmonogramy zajęć seminaryjnych dla każdego roku szkoleniowego oraz wyznacza kierownika szkolenia odpowiedzialnego za ich realizację.

2. Harmonogramy zawierają w szczególności:

1) terminy zajęć seminaryjnych;

2) liczbę jednostek szkoleniowych w poszczególnych terminach;

3) informację o formie zajęć;

4) zakres tematyczny przedmiotów określonych w programie aplikacji ustalonym zgodnie z art. 40 § 1 pkt 9 ustawy;

5) tematy zagadnień dla poszczególnych zakresów tematycznych;

6) tytuły aktów prawnych do danego tematu;

7) informację o wykładowcach prowadzących poszczególne zajęcia seminaryjne.

3. Rada właściwej izby notarialnej określa na podstawie porozumienia, o którym mowa w § 6 ust. 4, harmonogramy praktyki w sądzie dla drugiego roku aplikacji.

4. Projekty harmonogramów, przygotowane zgodnie z ust. 2 i 3, rada właściwej izby notarialnej przesyła do zatwierdzenia Krajowej Radzie Notarialnej najpóźniej na 45 dni przed rozpoczęciem zajęć seminaryjnych. Krajowa Rada Notarialna zatwierdza projekty harmonogramów w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

5. Zatwierdzone harmonogramy zajęć seminaryjnych dla każdego roku szkoleniowego oraz harmonogramy praktyki w sądzie rada właściwej izby notarialnej ogłasza na swojej stronie internetowej i przesyła do wiadomości Ministrowi Sprawiedliwości w terminie nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia zajęć seminaryjnych.

6. Do dnia 31 marca rada izby notarialnej sporządza wykaz wyznaczonych aplikantom patronów notariuszy i ogłasza go na swojej stronie internetowej oraz przesyła Ministrowi Sprawiedliwości i właściwemu prezesowi sądu apelacyjnego.”.

§ 2. [Harmonogramy zajęć seminaryjnych oraz praktyki w sądzie określone na podstawie dotychczasowych przepisów]

1. Harmonogramy zajęć seminaryjnych oraz praktyki w sądzie określone na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc do końca roku szkoleniowego.

2. W roku 2016 do określenia harmonogramów zajęć seminaryjnych oraz praktyki w sądzie dla drugiego roku aplikacji nie mają zastosowania terminy określone w § 7 ust. 4 i 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. Rada właściwej izby notarialnej przekazuje projekt harmonogramu na rok 2016 do zatwierdzenia Krajowej Radzie Notarialnej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Krajowa Rada Notarialna w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. przekaże radom właściwych izb notarialnych zatwierdzone harmonogramy zajęć seminaryjnych. Rada właściwej izby notarialnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania harmonogramu zajęć seminaryjnych ogłasza harmonogram na swojej stronie internetowej i przesyła go Ministrowi Sprawiedliwości. W okresie nieobjętym harmonogramem rada właściwej izby notarialnej, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć seminaryjnych, zamieszcza na swojej stronie internetowej projekt harmonogramu przekazany do zatwierdzenia Krajowej Radzie Notarialnej.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 993 i 1585 oraz z 2015 r. poz. 218, 978, 1137, 1224 i 1311.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »