| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie listy podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu2)

Na podstawie art. 44c ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Listy podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu]

Określa się:

1) listę podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu, do celów ustalenia pośredniego odbiorcy, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) listę podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu, do celów ustalenia podmiotu wypłacającego, o którym mowa w art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2014/48/UE z dnia 24 marca 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (Dz. Urz. UE L 111 z 15.04.2014, str. 50).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 73, 211, 251, 478, 693, 699, 860, 933, 978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333, 1569, 1595, 1607, 1688, 1767, 1784, 1844, 1893, 1925, 1932 i 1992.

Załącznik 1. [LISTA PODMIOTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ, KTÓRE UZNAJE SIĘ ZA NIEPODLEGAJĄCE FAKTYCZNEMU OPODATKOWANIU, DO CELÓW USTALENIA POŚREDNIEGO ODBIORCY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 4 grudnia 2015 r. (poz. 2124)

Załącznik nr 1

LISTA PODMIOTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ, KTÓRE UZNAJE SIĘ ZA NIEPODLEGAJĄCE FAKTYCZNEMU OPODATKOWANIU, DO CELÓW USTALENIA POŚREDNIEGO ODBIORCY

Lp.

Państwa

Lista podmiotów i przedsięwzięć

1

Wszystkie państwa członkowskie UE

Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG)

2

Królestwo Belgii

– Société de droit commun/maatschap (spółka prawa cywilnego lub spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej)

– Société momentanée/tijdelijke handelsvennootschap (nieposiadająca osobowości prawnej spółka, której celem jest zarządzanie jedną lub kilkoma określonymi operacjami handlowymi)

– Société interne/stille handelsvennootschap (nieposiadająca osobowości prawnej spółka, poprzez którą jedna lub więcej osób ma udział w operacjach, którymi w ich imieniu zarządza jedna lub więcej osób)

Informacje dodatkowe:

Spółki te nie posiadają osobowości prawnej i z podatkowego punktu widzenia można w ich przypadku stosować kryterium przełamania osobowości prawnej (look-through approach).

– Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym

3

Republika Bułgarii

– Дружество със специална инвестиционна цел (spółka inwestycyjna specjalnego przeznaczenia)

– Инвестиционно дружество (spółka inwestycyjna, która nie jest objęta art. 44c ust. 1 pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)

– Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym

4

Republika Czeska

– Veřejná obchodní společnost (veř. obch. spol. lub v.o.s.) (spółka osobowa)

– Sdružení (stowarzyszenie)

– Komanditní společnost

– Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym

5

Królestwo Danii

– Interessentskab (spółka jawna)

– Kommanditselskab (spółka komandytowa)

– Kommanditaktieselskab/Partnerselskab

– Partrederi

– Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym

6

Republika Federalna Niemiec

– Gesellschaft bürgerlichen Rechts (spółka prawa cywilnego)

– Kommanditgesellschaft – KG, offene Handelsgesellschaft – OHG (spółka komandytowa – KG, spółka jawna – OHG)

– Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym

7

Republika Estońska

– Seltsing (spółka osobowa)

– Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym

8

Irlandia

– Partnership (spółki osobowe) i investment club (kluby inwestycyjne)

Informacje dodatkowe:

Powiernicy będący irlandzkimi rezydentami zwykle podlegają podatkowi od dochodów uzyskanych z trustu. Jednak gdy beneficjenci lub powiernicy nie są irlandzkimi rezydentami, opodatkowaniu podlega tylko irlandzkie źródło dochodu powstałego w takich przypadkach.

9

Republika Grecka

– Οµόρρυθµος εταιρεία (OE) (spółka jawna)

– Ετερόρρυθµος εταιρεία (EE) (spółka komandytowa)

– Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym

10

Królestwo Hiszpanii

– Podmioty podlegające systemowi opodatkowania zysków przypisanych

– Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (spółka prawa cywilnego posiadająca lub nieposiadająca osobowości prawnej),

– Herencias yacentes (majątek osoby zmarłej),

– Comunidad de bienes (współwłasność).

– Inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej tworzące odrębną jednostkę gospodarczą lub odrębną grupę aktywów (zgodnie z art. 35 ust. 4 Ley General Tributaria).

– Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym

11

Republika Francuska

– Société en participation (spółka joint venture)

– Société ou association de fait (spółka de facto lub stowarzyszenie de facto)

– Indivision (współwłasność)

– Fiducie

– Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym

12

Republika Włoska

– Wszystkie spółki prawa cywilnego i porównywalne podmioty

Informacje dodatkowe:

Kategoria spółek prawa cywilnego obejmuje: società in accomandita semplice, società semplici, associazioni (stowarzyszenia) artystów lub osób wykonujących wolny zawód w celu prowadzenia działalności artystycznej lub innej, bez osobowości prawnej, società in nome collettivo, società di fatto (spółki nieformalne i de facto) oraz società di armamento.

– Spółki o ograniczonej liczbie udziałowców wybierających transparentność podatkową

(system „transparentności podatkowej” może być przyjęty przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których członkowie są osobami fizycznymi zgodnie z art. 116 Testo unico delle imposte sui redditi)

– Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym

13

Republika Cypryjska

– Συνεταιρισµός (spółka osobowa)

– Σύνδεσµος lub σωµατείο (stowarzyszenie)

– Συνεργατικές (spółdzielnia)

Informacje dodatkowe:

Wyłącznie w zakresie transakcji między członkami.

– Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem lokalnym lub zagranicznym

14

Republika Łotewska

– Pilnsabiedrība (spółka jawna)

– Komandītsabiedrība (spółka komandytowa)

– Biedrība un nodibinājums (stowarzyszenie i fundacja)

– Lauksaimniecības kooperatīvs (spółdzielnia rolnicza)

– Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym

15

Republika Litewska

– Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym

16

Wielkie Księstwo Luksemburga

– Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym

17

Węgry

– Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym

18

Republika Malty

– Soċjetà In Akkomandita (spółka osobowa en commandite), której kapitał nie jest podzielony na udziały

– Arrangement in participation (stowarzyszenie en participation)

– Soċjetà Kooperattiva (spółdzielnia)

19

Królestwo Niderlandów

– Vennootschap onder firma (spółka jawna)

– Commanditaire vennootschap (zamknięta spółka komandytowa)

– Vereniging (stowarzyszenie)

– Stichting (fundacja)

Informacje dodatkowe:

Verenigingen (stowarzyszenia) i stichtingen (fundacje) są zwolnione z podatku, chyba że prowadzą działalność handlową lub gospodarczą.

– Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym

20

Republika Austrii

– Offene Gesellschaft (OG) (spółka jawna)

– Offene Handelsgesellschaft (OHG) (spółka handlowa)

– Kommanditgesellschaft (KG) (spółka komandytowa)

– Gesellschaft nach bürgerlichem Recht (spółka prawa cywilnego)

– Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym

21

Rzeczpospolita Polska

– Spółka jawna (sp. j.)

– Spółka komandytowa (sp. k.)

– Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.)

– Spółka partnerska (sp. p.)

– Spółka cywilna (s.c.)

– Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym

22

Republika Portugalska

– Spółki prawa cywilnego niemające formy prawnej spółki handlowej

– Przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną zaangażowane w określone rodzaje działalności zawodowej, w ramach których wszyscy wspólnicy są osobami fizycznymi wykwalifikowanymi w tym samym zawodzie

– Spółki będące jedynie w posiadaniu aktywów i które są kontrolowane przez grupę rodzinną lub znajdują się w całości w posiadaniu nie więcej niż pięciu osób

– Spółki posiadające zezwolenie na działalność w ramach Międzynarodowego Centrum Biznesu (International Business Centre) na Maderze kwalifikujące się do zwolnienia z opodatkowania osób prawnych (zgodnie z art. 33 Estatuto dos Benefícios Fiscais)

Informacje dodatkowe:

Artykuł 33 Estatuto dos Benefícios Fiscais mający zastosowanie do spółek, które uzyskały zezwolenie na działalność do dnia 31 grudnia 2000 r., przewiduje zwolnienie z opodatkowania osób prawnych do dnia 31 grudnia 2011 r.

– Stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej

– Trust, powołany przez osoby prawne w ramach Międzynarodowego Centrum Biznesu (International Business Centre) na Maderze, lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym

23

Rumunia

– Stowarzyszenie (spółka osobowa)

– Cooperative (spółdzielnia)

– Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym

24

Republika Słowenii

– Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym

25

Republika Słowacka

– Verejná obchodná spoločnosť (spółka jawna)

– Komanditná spoločnosť (spółka komandytowa)

– Združenie (stowarzyszenie)

– Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym

26

Republika Finlandii

– avoin yhtiö/öppet bolag (spółka jawna)

– kommandiittiyhtiö/kommanditbolag (spółka komandytowa)

– Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym

27

Królestwo Szwecji

– handelsbolag (spółka jawna)

– kommanditbolag (spółka komandytowa)

– enkelt bolag (zwykła spółka osobowa)

– Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym

28

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

– General partnership (spółka jawna)

– Limited partnership (spółka komandytowa)

– Limited liability partnership (spółka partnerska)

– Investment club (kluby inwestycyjne), których członkowie są uprawnieni do określonego udziału w aktywach

29

Gibraltar

– Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem lokalnym lub zagranicznym

Informacje dodatkowe:

Dochód trustów jest zwolniony z podatku zgodnie z the Income Tax (Allowances, Deductions and Exemptions) Rules, 1992, jeżeli:

a) trust został utworzony przez osobę niebędącą rezydentem lub w jej imieniu; oraz

b) dochód

– został naliczony lub pochodzi spoza Gibraltaru, lub

– został otrzymany przez trust, a jeżeli beneficjent otrzymał dochód bezpośrednio, nie podlega on opodatkowaniu zgodnie z the Income Tax Ordinance.

Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy trust został utworzony przed dniem 1 lipca 1983 r., a warunki trustu wyraźnie wykluczają rezydentów Gibraltaru jako beneficjentów.

 

Załącznik 2. [LISTA PODMIOTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ, KTÓRE UZNAJE SIĘ ZA NIEPODLEGAJĄCE FAKTYCZNEMU OPODATKOWANIU, DO CELÓW USTALENIA PODMIOTU WYPŁACAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 44C UST. 2 USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH]

Załącznik nr 2

LISTA PODMIOTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ, KTÓRE UZNAJE SIĘ ZA NIEPODLEGAJĄCE FAKTYCZNEMU OPODATKOWANIU, DO CELÓW USTALENIA PODMIOTU WYPŁACAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 44C UST. 2 USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

1. Podmioty i przedsięwzięcia, które mają siedzibę lub miejsce faktycznego zarządu w państwie lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową w sprawie środków równoważnych do środków określonych w rozdziale 7a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Lp.

Państwa i terytoria

Lista podmiotów i przedsięwzięć

1

Antigua i Barbuda

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

2

Andżuwan (Komory)

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

3

Wspólnota Bahamów

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Foundation (fundacja)

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

4

Królestwo Bahrajnu

Trust finansowy, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

5

Barbados

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

International Society with Restricted Liability (spółka międzynarodowa o ograniczonej odpowiedzialności)

6

Belize

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

7

Bermudy – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Spółka wyłączona z systemu podatkowego

8

Państwo Brunei Darussalam

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

International trust (trust międzynarodowy)

International Limited Partnership (międzynarodowa spółka komandytowa)

9

Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International trust (trust międzynarodowy)

International company (spółka międzynarodowa)

International partnership (międzynarodowa spółka osobowa)

10

Republika Kostaryki

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Spółka

11

Republika Dżibuti

Spółka wyłączona z systemu podatkowego

Trust, regulowany prawem zagranicznym

12

Wspólnota Dominiki

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

13

Republika Fidżi

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

14

Polinezja Francuska

Société (spółka)

Société de personnes (spółka osobowa)

Société en participation (spółka joint venture)

Trust, regulowany prawem zagranicznym

15

Grenada

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

16

Guam

Company (spółka)

Przedsiębiorstwo jednoosobowe

Partnership (spółka osobowa)

Trust, regulowany prawem zagranicznym

17

Republika Gwatemali

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Fundación (fundacja)

18

Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

19

Republika Kiribati

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

20

Labuan (Malezja)

Offshore company (spółka offshore)

Malaysian offshore bank (malezyjski bank offshore)

Offshore limited partnership (spółka komandytowa offshore)

Offshore trust (trust offshore)

21

Republika Libańska

Spółki korzystające z systemu spółek offshore

Trust, regulowany prawem zagranicznym

22

Republika Liberii

Spółka nierezydencka

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

23

Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Fundação (fundacja)

24

Republika Malediwów

Spółka

Spółka osobowa

Trust, regulowany prawem zagranicznym

25

Wspólnota Marianów Północnych

Foreign sales corporation (przedsiębiorstwo handlu zagranicznego)

Offshore banking corporation (spółka bankowa offshore)

Trust, regulowany prawem zagranicznym

26

Republika Wysp Marshalla

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

27

Republika Mauritiusu

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Global business company categories 1 and 2 (globalna spółka handlowa kategorii 1 i 2)

28

Sfederowane Stany Mikronezji

Company (spółka)

Partnership (spółka osobowa)

Trust, regulowany prawem zagranicznym

29

Republika Nauru

Trust/nominee company (trust/spółka powiernicza)

Company (spółka)

Partnership (spółka osobowa)

Przedsiębiorstwo jednoosobowe

Zagraniczne postanowienia spadkowe

Majątek zagraniczny

Inne formy działalności gospodarczej wynegocjowane z rządem

30

Nowa Kaledonia

Société (spółka)

Société civile (spółka cywilna)

Société de personnes (spółka osobowa)

Spółka joint venture

Majątek osoby zmarłej

Trust, regulowany prawem zagranicznym

31

Nowa Zelandia

Trust, regulowany prawem zagranicznym

32

Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

33

Republika Panamy

Fideicomiso (Trust regulowany prawem lokalnym) i trust regulowany prawem zagranicznym

Fundación de interés privado (fundacja)

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

34

Republika Palau

Company (spółka)

Partnership (spółka osobowa)

Przedsiębiorstwo jednoosobowe

Przedstawicielstwo

Credit union (spółdzielnia finansowa)

Cooperative (spółdzielnia)

Trust, regulowany prawem zagranicznym

35

Republika Filipin

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

36

Wspólnota Portoryka

Estate (nieruchomość)

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International banking entity (międzynarodowy podmiot bankowy)

37

Federacja Saint Kitts i Nevis

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Foundation (fundacja)

Spółka wyłączona z systemu podatkowego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyłączona z systemu podatkowego

38

Saint Lucia

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

39

Saint Vincent i Grenadyny

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

40

Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

Trust, regulowany prawem zagranicznym

41

Niezależne Państwo Samoa

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International trust (trust międzynarodowy)

International company (spółka międzynarodowa)

Offshore bank (bank offshore)

Offshore insurance company (zakład ubezpieczeniowy offshore)

International partnership (międzynarodowa spółka osobowa)

Limited partnership (spółka komandytowa)

42

Republika Seszeli

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

43

Republika Singapuru

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

44

Wyspy Salomona

Company (spółka)

Partnership (spółka osobowa)

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

45

Republika Południowej Afryki

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

46

Królestwo Tonga

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

47

Tuvalu

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Provident fund (fundusz zapomogowy)

48

Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Offshore company (spółka offshore)

49

Stan Delaware w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

50

Stan Wyoming w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

51

Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Spółka wyłączona z systemu podatkowego

52

Wschodnia Republika Urugwaju

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Sociedad Anónima Financiera de Inversión

53

Republika Vanuatu

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Spółka wyłączona z systemu podatkowego International company (spółka międzynarodowa)

2. Podmioty i przedsięwzięcia, których siedziba lub miejsce faktycznego zarządu znajdują się w wymienionym państwie lub na terytorium, do czasu związania się przez dane państwo lub terytorium z Rzecząpospolitą Polską umową w sprawie środków równoważnych do środków określonych rozdziale 7a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Lp.

Państwa i terytoria

Lista podmiotów i przedsięwzięć

1

Księstwo Andory

Trust, regulowany prawem zagranicznym

2

Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

3

Aruba – Terytorium Królestwa Niderlandów

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Stichting Particulier Fonds (fundacja prywatna)

4

Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Spółka

5

Kajmany – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Spółka wyłączona z systemu podatkowego

6

Guernsey – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Spółka

Fundacja

7

Wyspa Man – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Spółka

8

Jersey – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Spółka

Fundacja

9

Księstwo Liechtensteinu

Anstalt (Trust, regulowany prawem lokalnym) i trust regulowany prawem zagranicznym

Stiftung (fundacja)

10

Księstwo Monako

Trust, regulowany prawem zagranicznym

Fondation (fundacja)

11

Montserrat – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

12

Sint-Maarten, Curaçao – kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Stichting Particulier Fonds (fundacja prywatna)

13

Republika San Marino

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Fondazione (fundacja)

14

Konfederacja Szwajcarska

Trust, regulowany prawem zagranicznym

Fundacja

15

Turks i Caicos – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Spółka wyłączona z systemu podatkowego

Limited partnership (spółka komandytowa)

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »