| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 1 września 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

Na podstawie art. 618f § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz. U. poz. 508) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 3 dodaje się § 3a–3c w brzmieniu:

„§ 3a. W przypadku biegłego, który w zakresie posiadanych wiadomości specjalnych wykonuje działalność zawodową lub naukowo-badawczą za granicą, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności, w tym dobro prowadzonego postępowania, stawka może być podwyższona do wysokości nie wyższej niż 95% kwoty bazowej.

§ 3b. Jeżeli w związku z powołaniem biegłego, o którym mowa w § 3a, jest zawierane z biegłym porozumienie co do wysokości przewidywanego wynagrodzenia za wydanie opinii, jego wysokość nie może przekraczać wynagrodzenia obliczonego przy zastosowaniu stawki określonej w § 3a.

§ 3c. Przepis § 3a i § 3b stosuje się odpowiednio do podmiotu, o którym mowa w art. 193 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, zwanej dalej „k.p.k.”, mającego siedzibę za granicą.”;

2) po § 6 dodaje się § 6a i § 6b w brzmieniu:

„§ 6a. W przypadkach, o których mowa w art. 193 § 3 k.p.k., gdy jednym z powołanych biegłych jest biegły, o którym mowa w § 3a, lub podmiot, o którym mowa w § 3c, wynagrodzenie pozostałych biegłych lub podmiotu, o którym mowa w art. 193 § 2 k.p.k., może być podwyższone do czterokrotności wynagrodzenia ustalonego zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

§ 6b. Przepis § 6a stosuje się odpowiednio w przypadku powołania biegłych lub podmiotu, o którym mowa w art. 193 § 2 k.p.k., z zakresu tej samej specjalności.”;

3) w § 7 uchyla się ust. 2;

4) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. 1. Przepisy rozporządzenia dotyczące biegłych stosuje się odpowiednio do podmiotów, o których mowa w art. 193 § 2 k.p.k.

2. W przypadku gdy opinię sporządził podmiot, o którym mowa w art. 193 § 2 k.p.k., wynagrodzenie za wykonaną pracę, w zakresie czynności opisanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, można określić według stawki albo taryfy zryczałtowanej wskazanej w tym załączniku.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osoby, która wzięła udział w przeprowadzeniu ekspertyzy, w przypadku opinii, o której mowa w art. 193 § 2 k.p.k., a następnie, w związku z przeprowadzeniem tej ekspertyzy, została powołana w charakterze biegłego.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. poz. 931, z 2000 r. poz. 580, 717, 852 i 1027, z 2001 r. poz. 1071 i 1149, z 2002 r. poz. 676, z 2003 r. poz. 155, 1061 i 1188, z 2004 r. poz. 514, 626, 889, 2405 i 2641, z 2005 r. poz. 70, 461, 680, 821, 1181, 1203, 1363, 1416 i 1479, z 2006 r. poz. 118, 467, 659, 708, 711, 1009, 1013, 1192, 1647 i 1648, z 2007 r. poz. 116, 432, 539, 589, 664, 766, 849 i 903, z 2008 r. poz. 162, 648, 686, 802, 1133, 1308, 1344, 1485, 1571 i 1651, z 2009 r. poz. 39, 104, 171, 585, 716, 1051, 1178, 1323, 1375, 1474 i 1589, z 2010 r. poz. 46, 626, 669, 826, 842, 1228 i 1307, z 2011 r. poz. 245, 246, 273, 654, 678, 829, 1135, 1280, 1430, 1431, 1438 i 1645, z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 i 1529, z 2013 r. poz. 480, 765, 849, 1247, 1262, 1282 i 1650, z 2014 r. poz. 85, 384, 694, 1375 i 1556, z 2015 r. poz. 21, 290, 396, 1185, 1186, 1334, 1788, 1855 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 178, 437, 1020, 1070 i 1243.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »