REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2506

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 239 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Nadanie statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie]

Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323 i 2480).

Załącznik 1. [STATUT PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 28 grudnia 2017 r. (poz. 2506)

STATUT PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

§ 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej „Wodami Polskimi”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. Strukturę Wód Polskich stanowią następujące jednostki organizacyjne:

1) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;

2) regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu;

3) zarządy zlewni;

4) nadzory wodne.

2. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej jest centralną jednostką organizacyjną Wód Polskich.

3. Regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy zlewni i nadzory wodne są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Wód Polskich.

4. Wykaz siedzib zarządów zlewni oraz nadzorów wodnych stanowi załącznik do statutu.

§ 3. 1. Strukturę organizacyjną Wód Polskich tworzą:

1) piony,

2) departamenty,

3) biura,

4) wydziały,

5) działy,

6) zespoły,

7) samodzielne stanowiska pracy

– będące wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi jednostek organizacyjnych Wód Polskich.

2. W skład pionów wchodzą: departamenty, biura, wydziały, działy, zespoły, oraz samodzielne stanowiska pracy.

3. W skład departamentów i biur wchodzą: wydziały, zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy.

4. W jednostkach organizacyjnych Wód Polskich tworzy się następujące piony:

1) pion ochrony przed powodzią i suszą;

2) pion usług wodnych;

3) pion zarządzania środowiskiem wodnym;

4) pion organizacyjny;

5) pion ekonomiczny.

5. W Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej poza strukturą pionów tworzy się Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

6. W Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej poza strukturą pionów działa:

1) rzecznik prasowy Wód Polskich;

2) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 4. Prezes Wód Polskich może tworzyć jednostki do realizacji projektów, komisje opiniodawczo-doradcze i zespoły problemowe, o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań oraz tryb pracy.

§ 5. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej i dyrektor zarządu zlewni, po uzyskaniu zgody Prezesa Wód Polskich, mogą tworzyć jednostki do realizacji projektów, komisje opiniodawczo-doradcze i zespoły problemowe, o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań oraz tryb pracy.

§ 6. 1. Prezes Wód Polskich kieruje działalnością Wód Polskich i reprezentuje Wody Polskie na zewnątrz.

2. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej koordynują, w imieniu Prezesa Wód Polskich, działalność zarządów zlewni zlokalizowanych na obszarze działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

3. Dyrektorzy zarządów zlewni koordynują, w imieniu Prezesa Wód Polskich, działalność nadzorów wodnych zlokalizowanych na obszarze działania zarządów zlewni.

§ 7. W czasie nieobecności Prezesa Wód Polskich albo czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków działalnością Wód Polskich kieruje i reprezentuje Wody Polskie na zewnątrz, w zakresie powierzonych kompetencji, wyznaczony przez Prezesa Wód Polskich jeden z zastępców Prezesa Wód Polskich.

§ 8. Prezes Wód Polskich określa zakres zadań zastępców Prezesa Wód Polskich.

§ 9. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy i szczegółowy zakres działania jednostek organizacyjnych Wód Polskich określa regulamin organizacyjny Wód Polskich nadany przez Prezesa Wód Polskich.

§ 10. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej:

1) wykonuje zadania, o których mowa w art. 240 ust. 2, 9, 13 i 14 ustawy oraz w art. 89 ust. 2 i w art. 90 ust. 1 i 2 ustawy, a także zadania wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności:

a) prowadzi sprawy dotyczące koordynacji, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (Dz. U. poz. 1856 oraz z 2017 r. poz. 1566),

b) prowadzi sprawy, w których Prezes Wód Polskich jest organem wiodącym w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1382 i 1566);

2) prowadzi sprawy, w których Prezes Wód Polskich jest organem wyższego stopnia;

3) wykonuje zadania wskazane przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

§ 11. Regionalne zarządy gospodarki wodnej:

1) wykonują zadania, o których mowa w art. 240 ust. 3 ustawy, a także zadania wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności:

a) opiniują decyzje, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1566), projekty planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205), projekty planów remediacji, o których mowa w art. 101l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.1)), projekty miejscowych planów odbudowy obiektów budowlanych, o których mowa w art. 13d ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1067 oraz z 2017 r. poz. 1566), decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 i 1566), decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1122 i 1566), decyzję o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062), decyzje o ustaleniu lokalizacji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2017 r. poz. 552 i 1566) i decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 oraz z 2017 r. poz. 635 i 1566),

b) prowadzą sprawy, w których dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej jest organem regulacyjnym, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2108),

c) współpracują z jednostkami doradztwa rolniczego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1149 i 1566),

d) prowadzą sprawy dotyczące zgody, o której mowa w art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 785, 1566, 2056 i 2422);

2) prowadzą sprawy, w których dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej są organami wyższego stopnia;

3) wykonują zadania wskazane przez Prezesa Wód Polskich.

§ 12. Zarządy zlewni:

1) wykonują zadania, o których mowa w art. 240 ust. 4 ustawy, a także zadania wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności biorą udział w postępowaniach, o których mowa w art. 185 ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

2) prowadzą sprawy, w których dyrektorzy zarządów zlewni są organami wyższego stopnia;

3) wykonują zadania wskazane przez Prezesa Wód Polskich oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

§ 13. Nadzory wodne wykonują zadania:

1) o których mowa w art. 240 ust. 5 ustawy, a także zadania wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności zadania administracji drogi wodnej określone w przepisach ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128);

2) wskazane przez Prezesa Wód Polskich, dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz przez dyrektorów zarządów zlewni.

§ 14. Do zakresu działania Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy w szczególności wykonywanie kontroli oraz audytu wewnętrznego w Wodach Polskich.

§ 15. Do zakresu działania rzecznika prasowego Wód Polskich należy w szczególności kierowanie komunikacją wewnętrzną, społeczną i edukacją ekologiczną.

§ 16. Do zakresu działania Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych.

§ 17. Obszar działania poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej stanowią następujące regiony wodne:

1) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku – region wodny Narwi, z wyłączeniem zlewni Dolnej Narwi, region wodny Niemna oraz region wodny Łyny i Węgorapy;

2) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy – region wodny Noteci;

3) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku – region wodny Dolnej Wisły, region wodny Banówki oraz region wodny Świeżej;

4) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – region wodny Małej Wisły, region wodny Górnej Odry oraz region wodny Czadeczki;

5) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – region wodny Górnej-Zachodniej Wisły oraz region wodny Czarnej Orawy;

6) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie – region wodny Bugu;

7) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu – region wodny Warty;

8) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – region wodny Górnej-Wschodniej Wisły oraz region wodny Dniestru;

9) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie – region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego;

10) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie – region wodny Środkowej Wisły oraz zlewnia Dolnej Narwi w regionie wodnym Narwi;

11) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – region wodny Środkowej Odry, region wodny Morawy, region wodny Izery, region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa), region wodny Metuje oraz region wodny Orlicy.

§ 18. Obszar działania poszczególnych zarządów zlewni stanowią następujące zlewnie:

1) Zarząd Zlewni w Augustowie:

a) zlewnia Biebrzy,

b) zlewnia Czarnej Hańczy;

2) Zarząd Zlewni w Białymstoku:

a) zlewnia Górnej Narwi,

b) zlewnia Łosośny i Świsłoczy;

3) Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej – zlewnia Środkowego Bugu;

4) Zarząd Zlewni w Chojnicach – zlewnia Brdy i Wdy;

5) Zarząd Zlewni w Ciechanowie – zlewnia Wkry;

6) Zarząd Zlewni w Dębem – zlewnie Dolnej Narwi;

7) Zarząd Zlewni w Elblągu:

a) zlewnia Banówki,

b) zlewnia Stradyka i Bezledy,

c) zlewnia Pasłęki i Elbląga;

8) Zarząd Zlewni w Gdańsku – zlewnia Słupi, Łupawy, Łeby i Redy;

9) Zarząd Zlewni w Giżycku:

a) zlewnia Pisy,

b) zlewnia Węgorapy;

10) Zarząd Zlewni w Gliwicach – zlewnia Górnej Odry;

11) Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim – zlewnia Dolnej Warty;

12) Zarząd Zlewni w Gryficach – zlewnia Regi;

13) Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – zlewnia Górnej i Środkowej Noteci;

14) Zarząd Zlewni w Jaśle – zlewnia Wisłoki;

15) Zarząd Zlewni w Kaliszu – zlewnia Prosny;

16) Zarząd Zlewni w Katowicach:

a) zlewnia Czadeczki,

b) zlewnia Małej Wisły;

17) Zarząd Zlewni w Kielcach – zlewnia Nidy;

18) Zarząd Zlewni w Kole – zlewnia Środkowej Górnej Warty;

19) Zarząd Zlewni w Koszalinie – zlewnia Wieprzy i Parsęty;

20) Zarząd Zlewni w Krakowie – zlewnia Wisły Krakowskiej;

21) Zarząd Zlewni w Krośnie – zlewnia Wisłoka;

22) Zarząd Zlewni w Legnicy – zlewnia Bystrzycy i Kaczawy;

23) Zarząd Zlewni w Lesznie – zlewnia Baryczy;

24) Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim:

a) zlewnia Bobru,

b) zlewnia Izery,

c) zlewnia Ostrożnicy (Upa);

25) Zarząd Zlewni w Łowiczu – zlewnia Bzury;

26) Zarząd Zlewni w Nowym Sączu:

a) zlewnia Czarnej Orawy,

b) zlewnia Dunajca;

27) Zarząd Zlewni w Nysie:

a) zlewnia Klikawy,

b) zlewnia Morawy,

c) zlewnia Nysy Kłodzkiej,

d) zlewnia Orlicy;

28) Zarząd Zlewni w Olsztynie – zlewnia Łyny;

29) Zarząd Zlewni w Opolu – zlewnia Odry Opolskiej;

30) Zarząd Zlewni w Ostrołęce – zlewnia Środkowej Narwi;

31) Zarząd Zlewni w Pile – zlewnia Dolnej Noteci;

32) Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim – zlewnia Pilicy;

33) Zarząd Zlewni w Poznaniu – zlewnia Środkowej Dolnej Warty;

34) Zarząd Zlewni w Przemyślu:

a) zlewnia Górnego Sanu,

b) zlewnia Strwiąża;

35) Zarząd Zlewni w Radomiu – zlewnia Wisły Lubelskiej;

36) Zarząd Zlewni w Sandomierzu – zlewnia Wisły Sandomierskiej;

37) Zarząd Zlewni w Sieradzu – zlewnia Górnej Warty;

38) Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim – zlewnia Dolnego Bugu;

39) Zarząd Zlewni w Stalowej Woli:

a) zlewnia Babulówki,

b) zlewnia Dolnego Sanu;

40) Zarząd Zlewni w Stargardzie – zlewnia Iny;

41) Zarząd Zlewni w Szczecinie – zlewnia Dolnej Odry;

42) Zarząd Zlewni w Tczewie – zlewnia Wierzycy i Osy;

43) Zarząd Zlewni w Toruniu – zlewnia Wisły Kujawskiej i Drwęcy;

44) Zarząd Zlewni w Warszawie – zlewnia Wisły Warszawskiej;

45) Zarząd Zlewni we Włocławku – zlewnia Wisły Mazowieckiej;

46) Zarząd Zlewni we Wrocławiu – zlewnia Odry Dolnośląskiej;

47) Zarząd Zlewni w Zamościu – zlewnia Wieprza;

48) Zarząd Zlewni w Zgorzelcu – zlewnia Nysy Łużyckiej;

49) Zarząd Zlewni w Zielonej Górze – zlewnia Odry Lubuskiej;

50) Zarząd Zlewni w Żywcu – zlewnia Soły i Skawy.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180 i 2290.

Załącznik do statutu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

WYKAZ SIEDZIB ZARZĄDÓW ZLEWNI ORAZ NADZORÓW WODNYCH

Regionalny zarząd gospodarki wodnej

Zarząd zlewni

Nadzór wodny

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Zarząd Zlewni w Augustowie

Augustów

Ełk

Grajewo

Olecko

Suwałki

Zarząd Zlewni w Białymstoku

Białystok

Bielsk Podlaski

Łapy

Mońki

Sokółka

Zarząd Zlewni w Giżycku

Giżycko

Gołdap

Kolno

Mikołajki

Pisz

Węgorzewo

Zarząd Zlewni w Olsztynie

Bartoszyce

Kętrzyn

Lidzbark Warmiński

Mrągowo

Olsztyn

Zarząd Zlewni w Ostrołęce

Łomża

Ostrołęka

Szczytno

Zambrów

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

Bydgoszcz

Chodzież

Inowrocław

Mogilno

Nakło nad Notecią

Radziejów

Więcbork

Żnin

Zarząd Zlewni w Pile

Drawsko Pomorskie

Drezdenko

Piła

Strzelce Krajeńskie

Szczecinek

Trzcianka

Tuczno

Wałcz

Wieleń

Złotów

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zarząd Zlewni w Chojnicach

Bydgoszcz

Chojnice

Człuchów

Tuchola

Świecie

Zarząd Zlewni w Elblągu

Braniewo

Elbląg

Malbork

Nowy Dwór Gdański

Olsztynek

Orneta

Zarząd Zlewni w Gdańsku

Gdańsk

Gdynia

Kartuzy

Bytów

Lębork

Pruszcz Gdański

Puck

Reda

Słupsk

Zarząd Zlewni w Tczewie

Grudziądz

Iława

Kościerzyna

Kwidzyn

Starogard Gdański

Tczew

Wąbrzeźno

Zarząd Zlewni w Toruniu

Aleksandrów Kujawski

Brodnica

Chełmno

Golub-Dobrzyń

Lipno

Nowe Miasto Lubawskie

Ostróda

Rypin

Toruń

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Cieszyn

Gliwice

Głubczyce

Kędzierzyn-Koźle

Racibórz

Rybnik

Zarząd Zlewni w Katowicach

Bielsko-Biała

Bieruń

Katowice

Olkusz

Pszczyna

Skoczów

Zarząd Zlewni w Opolu

Kluczbork

Krapkowice

Opole

Prudnik

Strzelce Opolskie

Tarnowskie Góry

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska

Chełm

Hrubieszów

Łuków

Tomaszów Lubelski

Włodawa

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Ciechanowiec

Łosice

Ostrów Mazowiecka

Siedlce

Siemiatycze

Sokołów Podlaski

Węgrów

Wysokie Mazowieckie

Zarząd Zlewni w Zamościu

Krasnystaw

Lubartów

Lublin

Łęczna

Parczew

Radzyń Podlaski

Ryki

Zamość

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zarząd Zlewni w Kielcach

Busko-Zdrój

Jędrzejów

Kielce

Kazimierza Wielka

Zarząd Zlewni w Krakowie

Bochnia

Brzesko

Kraków

Myślenice

Oświęcim

Proszowice

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Grybów

Limanowa

Muszyna

Nowy Sącz

Nowy Targ

Tarnów

Zakopane

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Dąbrowa Tarnowska

Opatów

Połaniec

Sandomierz

Staszów

Zarząd Zlewni w Żywcu

Kęty

Sucha Beskidzka

Wadowice

Żywiec

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski

Grodzisk Wielkopolski

Kostrzyn nad Odrą

Międzychód

Międzyrzecz

Nowy Tomyśl

Sulęcin

Wolsztyn

Zarząd Zlewni w Kaliszu

Jarocin

Kalisz

Kępno

Ostrów Wielkopolski

Pleszew

Wieruszów

Zarząd Zlewni w Kole

Koło

Konin

Słupca

Środa Wielkopolska

Turek

Września

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Gniezno

Gostyń

Kościan

Oborniki

Poznań

Szamotuły

Śrem

Wągrowiec

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Bełchatów

Częstochowa

Kłobuck

Łask

Łódź

Pabianice

Pajęczno

Poddębice

Radomsko

Sieradz

Wieluń

Zawiercie

Zduńska Wola

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Brzozów

Krosno

Łańcut

Przeworsk

Rzeszów

Strzyżów

Zarząd Zlewni w Jaśle

Dębica

Gorlice

Jasło

Mielec

Ropczyce

Zarząd Zlewni w Przemyślu

Dynów

Jarosław

Lesko

Lubaczów

Przemyśl

Sanok

Ustrzyki Dolne

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Biłgoraj

Janów Lubelski

Kolbuszowa

Leżajsk

Stalowa Wola

Tarnobrzeg

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Zarząd Zlewni w Gryficach

Gryfice

Kamień Pomorski

Łobez

Nowogard

Świdwin

Zarząd Zlewni w Koszalinie

Białogard

Kołobrzeg

Koszalin

Miastko

Sławno

Zarząd Zlewni w Stargardzie

Choszczno

Goleniów

Pyrzyce

Stargard

Zarząd Zlewni w Szczecinie

Gryfino

Chojna

Myślibórz

Szczecin

Świnoujście

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarząd Zlewni w Ciechanowie

Ciechanów

Działdowo

Mława

Nidzica

Płońsk

Żuromin

Zarząd Zlewni w Dębem

Dębe

Maków Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki

Przasnysz

Pułtusk

Wołomin

Wyszków

Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Białaczów

Białobrzegi

Koniecpol

Końskie

Nowe Miasto nad Pilicą

Piotrków Trybunalski

Smardzewice

Włoszczowa

Zarząd Zlewni w Radomiu

Annopol

Iłża

Kozienice

Kraśnik

Lipsko

Opole Lubelskie

Ostrowiec Świętokrzyski

Przysucha

Puławy

Radom

Skarżysko-Kamienna

Starachowice

Szydłowiec

Zwoleń

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Brzeziny

Grodzisk Mazowiecki

Kutno

Łęczyca

Łowicz

Łódź

Rawa Mazowiecka

Skierniewice

Sochaczew

Zgierz

Zarząd Zlewni w Warszawie

Garwolin

Góra Kalwaria

Grójec

Mińsk Mazowiecki

Piaseczno

Warszawa

Zarząd Zlewni we Włocławku

Gostynin

Płock

Sierpc

Włocławek

Wyszogród

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Zarząd Zlewni w Legnicy

Dzierżoniów

Jawor

Legnica

Świdnica

Wałbrzych

Złotoryja

Zarząd Zlewni w Lesznie

Góra

Krotoszyn

Leszno

Milicz

Ostrzeszów

Rawicz

Trzebnica

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Bolesławiec

Jelenia Góra

Kamienna Góra

Lubań

Lwówek Śląski

Polkowice

Szprotawa

Żagań

Zarząd Zlewni w Nysie

Otmuchów

Kłodzko

Ząbkowice Śląskie

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Brzeg

Głogów

Lubin

Namysłów

Oleśnica

Oława

Strzelin

Środa Śląska

Wołów

Wrocław

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu

Lubsko

Zgorzelec

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

Bytom Odrzański

Krosno Odrzańskie

Nowa Sól

Sława

Słubice

Sulechów

Świebodzin

Wschowa

Zielona Góra

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-30
  • Data wejścia w życie: 2018-01-01
  • Data obowiązywania: 2018-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA