| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie

Na podstawie art. 239 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Nadanie statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie]

Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323 i 2480).

Załącznik 1. [STATUT PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 28 grudnia 2017 r. (poz. 2506)

STATUT PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

§ 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej „Wodami Polskimi”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. Strukturę Wód Polskich stanowią następujące jednostki organizacyjne:

1) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;

2) regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu;

3) zarządy zlewni;

4) nadzory wodne.

2. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej jest centralną jednostką organizacyjną Wód Polskich.

3. Regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy zlewni i nadzory wodne są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Wód Polskich.

4. Wykaz siedzib zarządów zlewni oraz nadzorów wodnych stanowi załącznik do statutu.

§ 3. 1. Strukturę organizacyjną Wód Polskich tworzą:

1) piony,

2) departamenty,

3) biura,

4) wydziały,

5) działy,

6) zespoły,

7) samodzielne stanowiska pracy

– będące wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi jednostek organizacyjnych Wód Polskich.

2. W skład pionów wchodzą: departamenty, biura, wydziały, działy, zespoły, oraz samodzielne stanowiska pracy.

3. W skład departamentów i biur wchodzą: wydziały, zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy.

4. W jednostkach organizacyjnych Wód Polskich tworzy się następujące piony:

1) pion ochrony przed powodzią i suszą;

2) pion usług wodnych;

3) pion zarządzania środowiskiem wodnym;

4) pion organizacyjny;

5) pion ekonomiczny.

5. W Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej poza strukturą pionów tworzy się Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

6. W Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej poza strukturą pionów działa:

1) rzecznik prasowy Wód Polskich;

2) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 4. Prezes Wód Polskich może tworzyć jednostki do realizacji projektów, komisje opiniodawczo-doradcze i zespoły problemowe, o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań oraz tryb pracy.

§ 5. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej i dyrektor zarządu zlewni, po uzyskaniu zgody Prezesa Wód Polskich, mogą tworzyć jednostki do realizacji projektów, komisje opiniodawczo-doradcze i zespoły problemowe, o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań oraz tryb pracy.

§ 6. 1. Prezes Wód Polskich kieruje działalnością Wód Polskich i reprezentuje Wody Polskie na zewnątrz.

2. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej koordynują, w imieniu Prezesa Wód Polskich, działalność zarządów zlewni zlokalizowanych na obszarze działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

3. Dyrektorzy zarządów zlewni koordynują, w imieniu Prezesa Wód Polskich, działalność nadzorów wodnych zlokalizowanych na obszarze działania zarządów zlewni.

§ 7. W czasie nieobecności Prezesa Wód Polskich albo czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków działalnością Wód Polskich kieruje i reprezentuje Wody Polskie na zewnątrz, w zakresie powierzonych kompetencji, wyznaczony przez Prezesa Wód Polskich jeden z zastępców Prezesa Wód Polskich.

§ 8. Prezes Wód Polskich określa zakres zadań zastępców Prezesa Wód Polskich.

§ 9. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy i szczegółowy zakres działania jednostek organizacyjnych Wód Polskich określa regulamin organizacyjny Wód Polskich nadany przez Prezesa Wód Polskich.

§ 10. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej:

1) wykonuje zadania, o których mowa w art. 240 ust. 2, 9, 13 i 14 ustawy oraz w art. 89 ust. 2 i w art. 90 ust. 1 i 2 ustawy, a także zadania wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności:

a) prowadzi sprawy dotyczące koordynacji, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (Dz. U. poz. 1856 oraz z 2017 r. poz. 1566),

b) prowadzi sprawy, w których Prezes Wód Polskich jest organem wiodącym w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1382 i 1566);

2) prowadzi sprawy, w których Prezes Wód Polskich jest organem wyższego stopnia;

3) wykonuje zadania wskazane przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

§ 11. Regionalne zarządy gospodarki wodnej:

1) wykonują zadania, o których mowa w art. 240 ust. 3 ustawy, a także zadania wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności:

a) opiniują decyzje, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1566), projekty planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205), projekty planów remediacji, o których mowa w art. 101l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.1)), projekty miejscowych planów odbudowy obiektów budowlanych, o których mowa w art. 13d ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1067 oraz z 2017 r. poz. 1566), decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 i 1566), decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1122 i 1566), decyzję o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062), decyzje o ustaleniu lokalizacji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2017 r. poz. 552 i 1566) i decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 oraz z 2017 r. poz. 635 i 1566),

b) prowadzą sprawy, w których dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej jest organem regulacyjnym, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2108),

c) współpracują z jednostkami doradztwa rolniczego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1149 i 1566),

d) prowadzą sprawy dotyczące zgody, o której mowa w art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 785, 1566, 2056 i 2422);

2) prowadzą sprawy, w których dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej są organami wyższego stopnia;

3) wykonują zadania wskazane przez Prezesa Wód Polskich.

§ 12. Zarządy zlewni:

1) wykonują zadania, o których mowa w art. 240 ust. 4 ustawy, a także zadania wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności biorą udział w postępowaniach, o których mowa w art. 185 ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

2) prowadzą sprawy, w których dyrektorzy zarządów zlewni są organami wyższego stopnia;

3) wykonują zadania wskazane przez Prezesa Wód Polskich oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

§ 13. Nadzory wodne wykonują zadania:

1) o których mowa w art. 240 ust. 5 ustawy, a także zadania wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności zadania administracji drogi wodnej określone w przepisach ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128);

2) wskazane przez Prezesa Wód Polskich, dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz przez dyrektorów zarządów zlewni.

§ 14. Do zakresu działania Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy w szczególności wykonywanie kontroli oraz audytu wewnętrznego w Wodach Polskich.

§ 15. Do zakresu działania rzecznika prasowego Wód Polskich należy w szczególności kierowanie komunikacją wewnętrzną, społeczną i edukacją ekologiczną.

§ 16. Do zakresu działania Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych.

§ 17. Obszar działania poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej stanowią następujące regiony wodne:

1) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku – region wodny Narwi, z wyłączeniem zlewni Dolnej Narwi, region wodny Niemna oraz region wodny Łyny i Węgorapy;

2) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy – region wodny Noteci;

3) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku – region wodny Dolnej Wisły, region wodny Banówki oraz region wodny Świeżej;

4) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – region wodny Małej Wisły, region wodny Górnej Odry oraz region wodny Czadeczki;

5) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – region wodny Górnej-Zachodniej Wisły oraz region wodny Czarnej Orawy;

6) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie – region wodny Bugu;

7) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu – region wodny Warty;

8) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – region wodny Górnej-Wschodniej Wisły oraz region wodny Dniestru;

9) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie – region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego;

10) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie – region wodny Środkowej Wisły oraz zlewnia Dolnej Narwi w regionie wodnym Narwi;

11) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – region wodny Środkowej Odry, region wodny Morawy, region wodny Izery, region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa), region wodny Metuje oraz region wodny Orlicy.

§ 18. Obszar działania poszczególnych zarządów zlewni stanowią następujące zlewnie:

1) Zarząd Zlewni w Augustowie:

a) zlewnia Biebrzy,

b) zlewnia Czarnej Hańczy;

2) Zarząd Zlewni w Białymstoku:

a) zlewnia Górnej Narwi,

b) zlewnia Łosośny i Świsłoczy;

3) Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej – zlewnia Środkowego Bugu;

4) Zarząd Zlewni w Chojnicach – zlewnia Brdy i Wdy;

5) Zarząd Zlewni w Ciechanowie – zlewnia Wkry;

6) Zarząd Zlewni w Dębem – zlewnie Dolnej Narwi;

7) Zarząd Zlewni w Elblągu:

a) zlewnia Banówki,

b) zlewnia Stradyka i Bezledy,

c) zlewnia Pasłęki i Elbląga;

8) Zarząd Zlewni w Gdańsku – zlewnia Słupi, Łupawy, Łeby i Redy;

9) Zarząd Zlewni w Giżycku:

a) zlewnia Pisy,

b) zlewnia Węgorapy;

10) Zarząd Zlewni w Gliwicach – zlewnia Górnej Odry;

11) Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim – zlewnia Dolnej Warty;

12) Zarząd Zlewni w Gryficach – zlewnia Regi;

13) Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – zlewnia Górnej i Środkowej Noteci;

14) Zarząd Zlewni w Jaśle – zlewnia Wisłoki;

15) Zarząd Zlewni w Kaliszu – zlewnia Prosny;

16) Zarząd Zlewni w Katowicach:

a) zlewnia Czadeczki,

b) zlewnia Małej Wisły;

17) Zarząd Zlewni w Kielcach – zlewnia Nidy;

18) Zarząd Zlewni w Kole – zlewnia Środkowej Górnej Warty;

19) Zarząd Zlewni w Koszalinie – zlewnia Wieprzy i Parsęty;

20) Zarząd Zlewni w Krakowie – zlewnia Wisły Krakowskiej;

21) Zarząd Zlewni w Krośnie – zlewnia Wisłoka;

22) Zarząd Zlewni w Legnicy – zlewnia Bystrzycy i Kaczawy;

23) Zarząd Zlewni w Lesznie – zlewnia Baryczy;

24) Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim:

a) zlewnia Bobru,

b) zlewnia Izery,

c) zlewnia Ostrożnicy (Upa);

25) Zarząd Zlewni w Łowiczu – zlewnia Bzury;

26) Zarząd Zlewni w Nowym Sączu:

a) zlewnia Czarnej Orawy,

b) zlewnia Dunajca;

27) Zarząd Zlewni w Nysie:

a) zlewnia Klikawy,

b) zlewnia Morawy,

c) zlewnia Nysy Kłodzkiej,

d) zlewnia Orlicy;

28) Zarząd Zlewni w Olsztynie – zlewnia Łyny;

29) Zarząd Zlewni w Opolu – zlewnia Odry Opolskiej;

30) Zarząd Zlewni w Ostrołęce – zlewnia Środkowej Narwi;

31) Zarząd Zlewni w Pile – zlewnia Dolnej Noteci;

32) Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim – zlewnia Pilicy;

33) Zarząd Zlewni w Poznaniu – zlewnia Środkowej Dolnej Warty;

34) Zarząd Zlewni w Przemyślu:

a) zlewnia Górnego Sanu,

b) zlewnia Strwiąża;

35) Zarząd Zlewni w Radomiu – zlewnia Wisły Lubelskiej;

36) Zarząd Zlewni w Sandomierzu – zlewnia Wisły Sandomierskiej;

37) Zarząd Zlewni w Sieradzu – zlewnia Górnej Warty;

38) Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim – zlewnia Dolnego Bugu;

39) Zarząd Zlewni w Stalowej Woli:

a) zlewnia Babulówki,

b) zlewnia Dolnego Sanu;

40) Zarząd Zlewni w Stargardzie – zlewnia Iny;

41) Zarząd Zlewni w Szczecinie – zlewnia Dolnej Odry;

42) Zarząd Zlewni w Tczewie – zlewnia Wierzycy i Osy;

43) Zarząd Zlewni w Toruniu – zlewnia Wisły Kujawskiej i Drwęcy;

44) Zarząd Zlewni w Warszawie – zlewnia Wisły Warszawskiej;

45) Zarząd Zlewni we Włocławku – zlewnia Wisły Mazowieckiej;

46) Zarząd Zlewni we Wrocławiu – zlewnia Odry Dolnośląskiej;

47) Zarząd Zlewni w Zamościu – zlewnia Wieprza;

48) Zarząd Zlewni w Zgorzelcu – zlewnia Nysy Łużyckiej;

49) Zarząd Zlewni w Zielonej Górze – zlewnia Odry Lubuskiej;

50) Zarząd Zlewni w Żywcu – zlewnia Soły i Skawy.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180 i 2290.

Załącznik do statutu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

WYKAZ SIEDZIB ZARZĄDÓW ZLEWNI ORAZ NADZORÓW WODNYCH

Regionalny zarząd gospodarki wodnej

Zarząd zlewni

Nadzór wodny

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Zarząd Zlewni w Augustowie

Augustów

Ełk

Grajewo

Olecko

Suwałki

Zarząd Zlewni w Białymstoku

Białystok

Bielsk Podlaski

Łapy

Mońki

Sokółka

Zarząd Zlewni w Giżycku

Giżycko

Gołdap

Kolno

Mikołajki

Pisz

Węgorzewo

Zarząd Zlewni w Olsztynie

Bartoszyce

Kętrzyn

Lidzbark Warmiński

Mrągowo

Olsztyn

Zarząd Zlewni w Ostrołęce

Łomża

Ostrołęka

Szczytno

Zambrów

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

Bydgoszcz

Chodzież

Inowrocław

Mogilno

Nakło nad Notecią

Radziejów

Więcbork

Żnin

Zarząd Zlewni w Pile

Drawsko Pomorskie

Drezdenko

Piła

Strzelce Krajeńskie

Szczecinek

Trzcianka

Tuczno

Wałcz

Wieleń

Złotów

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zarząd Zlewni w Chojnicach

Bydgoszcz

Chojnice

Człuchów

Tuchola

Świecie

Zarząd Zlewni w Elblągu

Braniewo

Elbląg

Malbork

Nowy Dwór Gdański

Olsztynek

Orneta

Zarząd Zlewni w Gdańsku

Gdańsk

Gdynia

Kartuzy

Bytów

Lębork

Pruszcz Gdański

Puck

Reda

Słupsk

Zarząd Zlewni w Tczewie

Grudziądz

Iława

Kościerzyna

Kwidzyn

Starogard Gdański

Tczew

Wąbrzeźno

Zarząd Zlewni w Toruniu

Aleksandrów Kujawski

Brodnica

Chełmno

Golub-Dobrzyń

Lipno

Nowe Miasto Lubawskie

Ostróda

Rypin

Toruń

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Cieszyn

Gliwice

Głubczyce

Kędzierzyn-Koźle

Racibórz

Rybnik

Zarząd Zlewni w Katowicach

Bielsko-Biała

Bieruń

Katowice

Olkusz

Pszczyna

Skoczów

Zarząd Zlewni w Opolu

Kluczbork

Krapkowice

Opole

Prudnik

Strzelce Opolskie

Tarnowskie Góry

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska

Chełm

Hrubieszów

Łuków

Tomaszów Lubelski

Włodawa

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Ciechanowiec

Łosice

Ostrów Mazowiecka

Siedlce

Siemiatycze

Sokołów Podlaski

Węgrów

Wysokie Mazowieckie

Zarząd Zlewni w Zamościu

Krasnystaw

Lubartów

Lublin

Łęczna

Parczew

Radzyń Podlaski

Ryki

Zamość

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zarząd Zlewni w Kielcach

Busko-Zdrój

Jędrzejów

Kielce

Kazimierza Wielka

Zarząd Zlewni w Krakowie

Bochnia

Brzesko

Kraków

Myślenice

Oświęcim

Proszowice

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Grybów

Limanowa

Muszyna

Nowy Sącz

Nowy Targ

Tarnów

Zakopane

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Dąbrowa Tarnowska

Opatów

Połaniec

Sandomierz

Staszów

Zarząd Zlewni w Żywcu

Kęty

Sucha Beskidzka

Wadowice

Żywiec

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski

Grodzisk Wielkopolski

Kostrzyn nad Odrą

Międzychód

Międzyrzecz

Nowy Tomyśl

Sulęcin

Wolsztyn

Zarząd Zlewni w Kaliszu

Jarocin

Kalisz

Kępno

Ostrów Wielkopolski

Pleszew

Wieruszów

Zarząd Zlewni w Kole

Koło

Konin

Słupca

Środa Wielkopolska

Turek

Września

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Gniezno

Gostyń

Kościan

Oborniki

Poznań

Szamotuły

Śrem

Wągrowiec

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Bełchatów

Częstochowa

Kłobuck

Łask

Łódź

Pabianice

Pajęczno

Poddębice

Radomsko

Sieradz

Wieluń

Zawiercie

Zduńska Wola

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Brzozów

Krosno

Łańcut

Przeworsk

Rzeszów

Strzyżów

Zarząd Zlewni w Jaśle

Dębica

Gorlice

Jasło

Mielec

Ropczyce

Zarząd Zlewni w Przemyślu

Dynów

Jarosław

Lesko

Lubaczów

Przemyśl

Sanok

Ustrzyki Dolne

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Biłgoraj

Janów Lubelski

Kolbuszowa

Leżajsk

Stalowa Wola

Tarnobrzeg

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Zarząd Zlewni w Gryficach

Gryfice

Kamień Pomorski

Łobez

Nowogard

Świdwin

Zarząd Zlewni w Koszalinie

Białogard

Kołobrzeg

Koszalin

Miastko

Sławno

Zarząd Zlewni w Stargardzie

Choszczno

Goleniów

Pyrzyce

Stargard

Zarząd Zlewni w Szczecinie

Gryfino

Chojna

Myślibórz

Szczecin

Świnoujście

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarząd Zlewni w Ciechanowie

Ciechanów

Działdowo

Mława

Nidzica

Płońsk

Żuromin

Zarząd Zlewni w Dębem

Dębe

Maków Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki

Przasnysz

Pułtusk

Wołomin

Wyszków

Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Białaczów

Białobrzegi

Koniecpol

Końskie

Nowe Miasto nad Pilicą

Piotrków Trybunalski

Smardzewice

Włoszczowa

Zarząd Zlewni w Radomiu

Annopol

Iłża

Kozienice

Kraśnik

Lipsko

Opole Lubelskie

Ostrowiec Świętokrzyski

Przysucha

Puławy

Radom

Skarżysko-Kamienna

Starachowice

Szydłowiec

Zwoleń

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Brzeziny

Grodzisk Mazowiecki

Kutno

Łęczyca

Łowicz

Łódź

Rawa Mazowiecka

Skierniewice

Sochaczew

Zgierz

Zarząd Zlewni w Warszawie

Garwolin

Góra Kalwaria

Grójec

Mińsk Mazowiecki

Piaseczno

Warszawa

Zarząd Zlewni we Włocławku

Gostynin

Płock

Sierpc

Włocławek

Wyszogród

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Zarząd Zlewni w Legnicy

Dzierżoniów

Jawor

Legnica

Świdnica

Wałbrzych

Złotoryja

Zarząd Zlewni w Lesznie

Góra

Krotoszyn

Leszno

Milicz

Ostrzeszów

Rawicz

Trzebnica

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Bolesławiec

Jelenia Góra

Kamienna Góra

Lubań

Lwówek Śląski

Polkowice

Szprotawa

Żagań

Zarząd Zlewni w Nysie

Otmuchów

Kłodzko

Ząbkowice Śląskie

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Brzeg

Głogów

Lubin

Namysłów

Oleśnica

Oława

Strzelin

Środa Śląska

Wołów

Wrocław

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu

Lubsko

Zgorzelec

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

Bytom Odrzański

Krosno Odrzańskie

Nowa Sól

Sława

Słubice

Sulechów

Świebodzin

Wschowa

Zielona Góra

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »