| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Na podstawie art. 37i ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 69 oraz z 2014 r. poz. 674) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sposób sporządzania informacji rocznych o działalności sądów.”;

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. 1. Prezes sądu apelacyjnego może zarządzić uzupełnienie informacji rocznej o działalności sądów działających na obszarze okręgu lub złożenie pisemnych wyjaśnień do przedstawionej informacji rocznej.

2. Prezes sądu okręgowego może zarządzić uzupełnienie informacji rocznej o działalności sądu rejonowego lub złożenie pisemnych wyjaśnień do przedstawionej informacji rocznej.

3. O dokonanej ocenie informacji rocznej o działalności sądów działających na obszarze okręgu prezes sądu apelacyjnego zawiadamia niezwłocznie prezesa sądu okręgowego.

4. O dokonanej ocenie informacji rocznej o działalności sądu rejonowego prezes sądu okręgowego zawiadamia niezwłocznie prezesa sądu rejonowego.”;

3) w § 10:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 4,

b) ust. 2–5 otrzymują brzmienie:

„2. W ramach wizytacji sędzia wizytator może zwołać naradę w celu omówienia zagadnień będących jej przedmiotem.

3. Protokół wizytacji sporządza się w terminie 30 dni od dnia zakończenia wizytacji i przedstawia prezesowi sądu odpowiedzialnemu za jej przeprowadzenie. Odpis protokołu doręcza się prezesowi wizytowanego sądu, a za jego pośrednictwem także sędziom i asesorom sądowym wizytowanego wydziału sądu.

4. W terminie 21 dni od dnia doręczenia odpisu protokołu prezes wizytowanego sądu oraz, za jego pośrednictwem, sędziowie i asesorzy sądowi wizytowanego wydziału sądu mają prawo zgłosić na piśmie uwagi i zastrzeżenia do treści protokołu.

5. Sędzia wizytator ma obowiązek ustosunkowania się na piśmie do zgłoszonych uwag i zastrzeżeń w terminie wskazanym przez prezesa sądu odpowiedzialnego za przeprowadzenie wizytacji. Stanowisko sędziego wizytatora doręcza się prezesowi wizytowanego sądu, który niezwłocznie umożliwia zapoznanie się z jego treścią sędziom i asesorom sądowym wizytowanego wydziału sądu.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Prezes sądu odpowiedzialny za przeprowadzenie wizytacji może zwołać naradę w celu omówienia wyników wizytacji, w szczególności w przypadku, gdy wyniki wizytacji wskazują na konieczność wydania zarządzeń nadzorczych. Naradę przeprowadza się z udziałem sędziego wizytatora bądź sędziów wizytatorów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, prezesa wizytowanego sądu oraz sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych wizytowanego wydziału sądu. Z przebiegu narady sporządza się protokół.”;

4) w § 19:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Minister Sprawiedliwości może zarządzić uzupełnienie informacji rocznej o działalności sądów działających na obszarze apelacji lub złożenie pisemnych wyjaśnień do przedstawionej informacji rocznej.

3. O dokonanej ocenie informacji rocznej o działalności sądów działających na obszarze apelacji Minister Sprawiedliwości zawiadamia niezwłocznie prezesa sądu apelacyjnego.”;

5) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. W ramach kontroli wykonywania obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych Minister Sprawiedliwości może żądać od prezesa sądu apelacyjnego przedstawienia, w zakreślonym terminie, informacji lub dokumentów dotyczących wykonywania tych obowiązków.”;

6) w § 23 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Zarządzenia, zawiadomienia, żądania i inne dokumenty związane z czynnościami nadzorczymi sporządza się na piśmie; dokumenty można doręczyć również drogą elektroniczną.

2. Pisma w sprawach, o których mowa w art. 37 § 4 i 8, art. 37e § 1, 3, 4 i 7 oraz art. 37ga § 1 i 3 ustawy, przesyła się w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią osobom nieuprawnionym.”;

7) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Protokół wizytacji sporządza się z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania wizytowanego wydziału. Wzór protokołu wizytacji jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Działy IV.2.1 do IV.2.4, IV.5.1 do IV.5.4 i IV.7.3 do IV.7.6 wzoru protokołu wizytacji podlegają wypełnieniu fakultatywnie, stosownie do potrzeb.”;

8) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25. Informację roczną sporządza się na piśmie i doręcza adresatowi również drogą elektroniczną. Wzory informacji rocznych o działalności sądów są określone w załącznikach nr 3–5 do rozporządzenia.”;

9) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

10) dodaje się załączniki nr 4 i 5 w brzmieniu określonym w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: wz. M. Woś


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 2103 i 2261, z 2017 r. poz. 38, 60, 803, 1139, 1452 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 3 i 5.

Załącznik 1. [WZÓR – INFORMACJA ROCZNA O DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE APELACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 grudnia 2017 r. (poz. 22)

Załącznik nr 1

WZÓR – INFORMACJA ROCZNA O DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE APELACJI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZÓR – INFORMACJA ROCZNA O DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE OKRĘGU]

Załącznik nr 2

WZÓR – INFORMACJA ROCZNA O DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE OKRĘGU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [WZÓR – INFORMACJA ROCZNA O DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR – INFORMACJA ROCZNA O DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »