REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie urzędowego sprawdzenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) rodzaje działalności, o której mowa w art. 74 ust. 1–4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej „ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej”, przed rozpoczęciem której przeprowadza się urzędowe sprawdzenie;

2) dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, zakres danych i informacji zamieszczanych w tych dokumentach oraz tryb przesyłania dokumentów;

3) zakres i tryb dokonywania zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej;

4) tryb powiadamiania o zmianach danych, o których mowa w art. 108 ust. 3 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej;

5) szczegółowy sposób i zakres urzędowego sprawdzenia;

6) szczegółowy sposób sporządzenia akt weryfikacyjnych i miejsce ich przechowywania.

§ 2. [Dokonywanie urzędowego sprawdzenia]

1. Urzędowe sprawdzenie przeprowadza się przed rozpoczęciem działalności polegającej na:

1) magazynowaniu lub użyciu wyrobów akcyzowych określonych w poz. 13–18 tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą”, objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie;

2) przyjmowaniu i magazynowaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie przez podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy;

3) prowadzeniu produkcji poza składem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 ustawy;

4) urządzaniu i prowadzeniu:

a) gier liczbowych, gry telebingo, gier cylindrycznych, gier w kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych i gier na automatach, w tym przez sieć Internet,

b) gier w karty z wyjątkiem gry w pokera organizowanej w formie turnieju

– o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629 i 2354), zwanej dalej „ustawą o grach hazardowych”;

5) produkcji automatów do gier hazardowych i obrocie tymi automatami;

6) wydobyciu urobku rudy miedzi lub produkcji koncentratu, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2018 r. poz. 228), zwanej dalej „ustawą o podatku od wydobycia niektórych kopalin”;

7) wydobyciu gazu ziemnego lub ropy naftowej, o których mowa w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do:

1) podmiotów leczniczych i aptek używających alkoholu etylowego do celów medycznych,

2) podmiotów używających alkoholu etylowego wyłącznie jako próbki do analiz, do niezbędnych prób produkcyjnych lub do celów naukowych,

3) podmiotów używających alkoholu etylowego wyłącznie do badań naukowych

– pod warunkiem że użycie w ciągu roku nie przekracza ilości 3000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie nieskażonym oraz 20 000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie skażonym.

§ 3. [Dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej]

1. Dokumentami mającymi znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wymagającą uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, są:

1) plan składu podatkowego zawierający jego powierzchnię, z wyszczególnieniem miejsca produkcji, magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych objętych zezwoleniem;

2) wykaz miejsc z wyszczególnieniem lokalizacji produkcji, magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych objętych zezwoleniem, zawierający nazwy i numerację znajdujących się w tych miejscach pomieszczeń, urządzeń i naczyń służących do wykonywania czynności podlegających kontroli celno-skarbowej;

3) opis zabezpieczeń technicznych, w szczególności elektronicznych, gwarantujących nienaruszalność i niezmienialność znajdujących się w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych;

4) wykaz legalizowanych przyrządów pomiarowych z podaniem zakresu ich użytkowania oraz pozostałego wyposażenia stosowanego do przeprowadzania kontroli celno-skarbowej wyrobów akcyzowych;

5) skrócony opis procesu technologicznego, sposobu magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych oraz instrukcje wewnętrznego obiegu dokumentacji dotyczącej tych czynności i przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów akcyzowych, a w przypadku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej – instrukcja obsługi programu komputerowego;

6) wykaz pozostałego wyposażenia używanego do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym do wykonywania prac magazynowych oraz przeładunkowych;

7) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy;

8) dokumenty wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z wykonywaną działalnością podlegającą kontroli celno-skarbowej, w szczególności koncesje lub zezwolenia, zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej, zaświadczenia o dokonaniu wpisu do właściwych rejestrów;

9) wykaz obejmujący imiona i nazwiska upoważnionych przez podmiot osób odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową.

2. Dokumentami mającymi znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wymagającą uzyskania zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca z wyłączeniem zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, są:

1) plan miejsca odbioru wyrobów akcyzowych zawierający jego powierzchnię;

2) wykaz legalizowanych przyrządów pomiarowych z podaniem zakresu ich użytkowania oraz pozostałego wyposażenia stosowanego do przeprowadzania kontroli celno-skarbowej wyrobów akcyzowych;

3) opis sposobu przyjmowania wyrobów akcyzowych;

4) instrukcje wewnętrznego obiegu dokumentacji dotyczącej przyjmowania wyrobów akcyzowych, a w przypadku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej – instrukcja obsługi programu komputerowego;

5) skrócony opis procesu technologicznego oraz instrukcje wewnętrznego obiegu dokumentacji dotyczącej zużycia wyrobów akcyzowych i przeprowadzania ich inwentaryzacji, w przypadku gdy podmiot ten występuje jako podmiot zużywający, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 4 ustawy;

6) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

7) dokumenty wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z wykonywaną działalnością podlegającą kontroli celno-skarbowej, w szczególności koncesje lub zezwolenia, zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej, zaświadczenia o dokonaniu wpisu do właściwych rejestrów;

8) wykaz obejmujący imiona i nazwiska upoważnionych przez podmiot osób odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową.

3. Dokumentami mającymi znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3, są:

1) plan miejsca produkcji, magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych;

2) wykaz miejsc z wyszczególnieniem lokalizacji produkcji, magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych, zawierający nazwy i numerację znajdujących się w tych miejscach pomieszczeń, urządzeń i naczyń służących do wykonywania czynności podlegających kontroli celno-skarbowej;

3) wykaz legalizowanych przyrządów pomiarowych z podaniem zakresu ich użytkowania oraz pozostałego wyposażenia stosowanego do przeprowadzania kontroli celno-skarbowej wyrobów akcyzowych;

4) skrócony opis procesu technologicznego, sposobu magazynowania, przeładowywania, wprowadzania, wyprowadzania i zużycia wyrobów akcyzowych oraz instrukcje wewnętrznego obiegu dokumentacji dotyczącej tych czynności i przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów akcyzowych, a w przypadku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej – instrukcja obsługi programu komputerowego;

5) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzona działalność podlegająca kontroli celno-skarbowej;

6) dokumenty wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością gospodarczą podlegającą kontroli celno-skarbowej, w szczególności koncesje lub zezwolenia, zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej;

7) wykaz obejmujący imiona i nazwiska upoważnionych przez podmiot osób odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową.

4. Dokumentami mającymi znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, są:

1) regulamin gry;

2) plan miejsca urządzania i prowadzenia gier cylindrycznych, gier w karty urządzanych w kasynach gry, gier w kości, gier na automatach oraz gry bingo pieniężne;

3) wykaz pomieszczeń urządzania i prowadzenia gier cylindrycznych, gier w karty urządzanych w kasynach gry, gier w kości, gier na automatach oraz gry bingo pieniężne z wyszczególnieniem nazwy i numeru poświadczenia rejestracji znajdujących się w tych pomieszczeniach urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier;

4) instrukcja obiegu dokumentacji dotyczącej wszystkich operacji żetonowo-gotówkowych lub gotówkowych, opis audiowizyjnego systemu kontroli gier – w przypadku kasyn gry oraz salonów gier na automatach;

5) regulamin odpowiedzialnej gry – w przypadku salonów gier na automatach oraz gier hazardowych urządzanych przez sieć Internet;

6) instrukcja obiegu dokumentacji dotyczącej wszystkich operacji gotówkowych przyjmowania zakładów lub urządzania gier liczbowych, w tym dokumentacji elektronicznej – w przypadku zakładów wzajemnych oraz gier liczbowych;

7) wymagane do prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej kontroli celno-skarbowej koncesje, zezwolenia oraz decyzje zatwierdzające lokalizację salonu gier na automatach;

8) poświadczenia rejestracji oraz opinie techniczne, o których mowa w art. 23a ust. 1 i 3 ustawy o grach hazardowych;

9) umowa ustanawiająca przedstawiciela – w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ustawy o grach hazardowych, prowadzącej działalność przez przedstawiciela;

10) wykaz obejmujący imiona i nazwiska upoważnionych przez podmiot osób odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową;

11) instrukcje oprogramowania i narzędzi, o których mowa w art. 15d ust. 4 ustawy o grach hazardowych – w przypadku urządzania gier hazardowych przez sieć Internet;

12) specyfikacja techniczna urządzeń przetwarzających i archiwizujących dane dotyczące gier hazardowych – w przypadku urządzania gier hazardowych przez sieć Internet;

13) oświadczenie o miejscu zainstalowania urządzenia przetwarzającego i archiwizującego, o którym mowa w art. 15d ust. 1 ustawy o grach hazardowych.

5. Dokumentami mającymi znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, są:

1) plan zakładu produkcji lub magazynu obejmujący jego powierzchnię, z wyszczególnieniem miejsca wprowadzania, magazynowania, wyprowadzania lub przeładowywania automatów do gier hazardowych;

2) wykaz miejsc, o których mowa w pkt 1, oraz pomieszczeń znajdujących się w tych miejscach, wraz z ich oznaczeniem i opisem sposobu jego dokonywania;

3) opis stosowanych metod oznaczania wyprodukowanych lub magazynowanych automatów do gier hazardowych;

4) opis sposobu przetwarzania danych zawartych w ewidencjach produkowanych lub magazynowanych automatów do gier hazardowych, stosowanych zasad i środków ochrony danych gwarantujących trwałość zapisanych informacji, nienaruszalność i niezmienność, oraz zabezpieczających przed ich utratą oraz nieuprawnionym dostępem do nich, a przy prowadzeniu ewidencji w formie elektronicznej instrukcja obsługi programu komputerowego;

5) skrócony opis procesu technologicznego produkcji automatów do gier hazardowych;

6) opis zasad i sposobu prowadzenia oraz obiegu dokumentacji:

a) związanej z produkcją automatów do gier hazardowych,

b) magazynowej i organizacji magazynu związanej z przemieszczaniem automatów do gier hazardowych,

c) handlowej lub przewozowej;

7) opis sposobu przeprowadzania inwentaryzacji automatów do gier hazardowych;

8) opis stosowanych zabezpieczeń, w tym elektronicznych, gwarantujących nienaruszalność automatów do gier hazardowych znajdujących się w zakładzie produkcyjnym lub magazynie oraz zapobiegających przed dostępem nieupoważnionych osób;

9) wymagane do prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej kontroli celno-skarbowej zgłoszenia, wydruki lub raporty z ewidencji, o której mowa w art. 15j ust. 5 ustawy o grach hazardowych, lub jej kopie poświadczone za zgodność z oryginałem;

10) dokument potwierdzający tytuł prawny podmiotu do korzystania z miejsca, w którym prowadzona jest działalność podlegająca kontroli celno-skarbowej;

11) wykaz obejmujący imiona i nazwiska upoważnionych przez podmiot osób odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową.

6. Dokumentami mającymi znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, są:

1) plan miejsca prowadzenia działalności;

2) wykaz miejsc z wyszczególnieniem znajdujących się w tych miejscach urządzeń służących do wykonywania czynności podlegających kontroli celno-skarbowej;

3) wykaz legalizowanych przyrządów pomiarowych z podaniem zakresu ich użytkowania;

4) skrócony opis procesu technologicznego oraz instrukcje wewnętrznego obiegu dokumentacji i przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów, a w przypadku prowadzenia w formie elektronicznej ewidencji, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin – instrukcja obsługi programu komputerowego;

5) dokumenty wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością gospodarczą podlegającą kontroli celno-skarbowej, w szczególności koncesje;

6) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzona działalność podlegająca kontroli celno-skarbowej;

7) wykaz obejmujący imiona i nazwiska upoważnionych przez podmiot osób odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową.

7. Dokumentami mającymi znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 7, są:

1) wykaz miejsc, w których następuje wprowadzenie gazu ziemnego lub ropy naftowej do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej lub załadunek gazu ziemnego lub ropy naftowej na inny środek transportu, zawierający numerację i nazwy przyrządów pomiarowych z podaniem ich lokalizacji w tych miejscach, przeznaczenia i zakresu użytkowania;

2) instrukcje dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów, w zakresie obejmującym wprowadzenie gazu ziemnego lub ropy naftowej do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej lub załadunek gazu ziemnego lub ropy naftowej na inny środek transportu, a w przypadku prowadzenia w formie elektronicznej ewidencji, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin – instrukcja obsługi programu komputerowego;

3) dokumenty wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością gospodarczą podlegającą kontroli celno-skarbowej, w szczególności koncesje;

4) umowa o współpracy, o której mowa w art. 49zi ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.4)) – w przypadku podmiotów dokonujących wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej w ramach umowy o współpracy;

5) wykaz obejmujący imiona i nazwiska upoważnionych przez podmiot osób odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową.

§ 4. [Niedołączanie dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej]

1. Dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej nie dołącza się, jeżeli:

1) właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego lub naczelnik urzędu skarbowego, do którego składane jest zgłoszenie, dysponuje tymi dokumentami i dane w nich zawarte są aktualne lub

2) dane zawarte w dokumentach znajdują się w prowadzonych przez podmioty publiczne bazach danych, do których dostęp ma właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego lub naczelnik urzędu skarbowego.

2. W przypadku gdy wskazanie osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 9, ust. 2 pkt 8, ust. 3 pkt 7, ust. 4 pkt 10, ust. 5 pkt 11, ust. 6 pkt 7 oraz ust. 7 pkt 5, nie jest możliwe na etapie dokonywania zgłoszenia, wykaz tych osób może zostać dołączony do protokołu z urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 109 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 5. [Zgłoszenie]

1. Zgłoszenie przesyłane przed rozpoczęciem działalności, której przeprowadza się urzędowe sprawdzenie, zwane dalej „zgłoszeniem”, zawiera:

1) dane podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w tym pełną nazwę podmiotu, a w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko;

2) numer identyfikacji podatkowej NIP albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie siedziby lub zamieszkania podmiotu;

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer z właściwego rejestru handlowego;

4) adres siedziby albo zamieszkania podmiotu;

5) dane kontaktowe podmiotu wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej;

6) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej podlegającej kontroli celno-skarbowej;

7) określenie miejsca prowadzenia działalności podlegającej kontroli celno-skarbowej.

2. W przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ustawy o grach hazardowych, zgłoszenie zawiera dodatkowo:

1) adres zamieszkania albo siedziby przedstawiciela albo adres oddziału spółki;

2) numer identyfikacji podatkowej NIP przedstawiciela albo oddziału spółki;

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli przedstawiciel numer taki posiada;

4) dane kontaktowe przedstawiciela albo oddziału spółki.

3. W przypadku działalności gospodarczej polegającej na wydobyciu gazu ziemnego lub ropy naftowej przez miejsce prowadzenia działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, rozumie się miejsca określone w wykazie, o którym mowa w § 3 ust. 7 pkt 1.

§ 6. [Przesyłanie dokumentów oraz zgłoszeń mających znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej]

1. Zgłoszenie oraz dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej są przesyłane do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności naczelnika urzędu celno-skarbowego.

2. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 w ramach umowy o współpracy określonej w art. 49zi ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, zgłoszenie oraz dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej są składane przez operatora wskazanego w tej umowie.

3. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 7, które wprowadzają gaz ziemny lub ropę naftową do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej lub dokonują załadunku gazu ziemnego lub ropy naftowej na inny środek transportu na obszarze działania dwóch lub więcej naczelników urzędów celno-skarbowych, zgłoszenie oraz dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej są składane do każdego z tych naczelników.

4. W przypadku podmiotów urządzających i prowadzących:

1) gry liczbowe, grę telebingo i zakłady wzajemne, w tym zakłady wzajemne urządzane przez sieć Internet, zgłoszenie oraz dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej są składane do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na:

a) siedzibę podmiotu albo

b) siedzibę oddziału spółki albo miejsca przechowywania dokumentacji przez przedstawiciela w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ustawy o grach hazardowych;

2) gry hazardowe przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych, zgłoszenie oraz dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej są składane do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu.

5. Zgłoszenie oraz dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej przesyłane są w postaci:

1) papierowej w dwóch egzemplarzach albo

2) elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, zwaną dalej „PUESC”, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego lub podpisem zaufanym w rozumieniu art. 3 pkt 14a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669).

§ 7. [Przeprowadzanie urzędowego sprawdzania]

Urzędowe sprawdzenie przeprowadza się w obecności podmiotu podlegającego urzędowemu sprawdzeniu albo osoby upoważnionej przez ten podmiot.

§ 8. [Fakty podlegające sprawdzeniu]

1. W toku urzędowego sprawdzenia w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3 oraz § 3 ust. 1 i 2, dokonuje się sprawdzenia:

1) zgodności zgłoszenia i załączonej dokumentacji ze stanem faktycznym;

2) wyposażenia służącego do przeprowadzania kontroli celno-skarbowej;

3) prawidłowości oznaczenia w sposób trwały i na widocznym miejscu pomieszczeń, urządzeń i naczyń;

4) wymaganych dowodów legalizacji – w przypadku przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji.

2. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w § 3 ust. 1 i 2, w toku urzędowego sprawdzenia przeprowadzanego przed udzieleniem lub zmianą zezwolenia wykonuje się również czynności w celu ustalenia, czy miejsce prowadzenia składu podatkowego lub miejsce odbioru wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę spełnia warunki określone w przepisach o podatku akcyzowym, w szczególności w zakresie:

1) lokalizacji miejsca prowadzenia składu podatkowego lub miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

2) powierzchni i oznaczenia miejsca prowadzenia składu podatkowego lub miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

3) bezpiecznego wprowadzania wyrobów do miejsca odbioru lub bezpiecznego składowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym;

4) wydzielenia miejsca odbioru, wytwarzania i magazynowania wyrobów od pozostałej części terenu lub pomieszczenia;

5) zabezpieczenia technicznego, w szczególności elektronicznego, gwarantującego nienaruszalność i niezmienialność znajdujących się w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych.

§ 9. [Przeprowadzenie urzędowego sprawdzenia w zakresie określonym w § 8 ust. 1 pkt 4]

1. W przypadku podmiotów, które zużywają alkohol etylowy w ilościach nieprzekraczających w ciągu roku 1000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie nieskażonym oraz 3000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie skażonym, urzędowe sprawdzenie przeprowadza się w zakresie określonym w § 8 ust. 1 pkt 4.

2. Przekroczenie przez podmiot wielkości rocznego użycia alkoholu etylowego, określonej w ust. 1, wymaga zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego przekroczenia.

3. W przypadku przekroczenia przez podmiot wielkości rocznego zużycia alkoholu etylowego, określonej w ust. 1, dokonuje się urzędowego sprawdzenia w zakresie określonym w § 8 ust. 1.

4. W toku urzędowego sprawdzenia gorzelni, z wyłączeniem gorzelni, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy, dokonuje się badania stanu technicznego aparatu destylacyjnego oraz sprawdza się i włącza licznik objętości do określania ilości alkoholu etylowego.

§ 10. [Urzędowe sprawdzenie w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4]

1. W toku urzędowego sprawdzenia w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, dokonuje się sprawdzenia:

1) zgodności zgłoszenia i załączonej dokumentacji ze stanem faktycznym;

2) prawidłowości oznaczenia miejsca urządzania gier hazardowych oraz zgodności jego lokalizacji z wymogami dotyczącymi tego miejsca wynikającymi z przepisów o grach hazardowych w zakresie, w jakim wymogi te nie zostały sprawdzone na etapie wydania koncesji, zezwolenia lub decyzji;

3) prawidłowości oznaczenia automatów do gier, urządzeń do gier i urządzeń losujących;

4) prawidłowości nałożenia i stanu plomb zabezpieczających;

5) spełnienia wymogów urządzania gier hazardowych przez sieć Internet, w szczególności zapewnienia dostępu, w tym dostępu zdalnego, do danych, o których mowa w art. 15d ust. 3 ustawy o grach hazardowych, które będą przechowywane w urządzeniu archiwizującym;

6) prawidłowości zainstalowania audiowizyjnego systemu kontroli gier w salonach gier na automatach oraz kasynach gry.

2. W przypadku podmiotów urządzających i prowadzących:

1) gry liczbowe i zakłady wzajemne urzędowe sprawdzenie przeprowadza się:

a) w siedzibie podmiotu albo

b) w siedzibie oddziału spółki albo miejscu przechowywania dokumentacji przez przedstawiciela w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ustawy o grach hazardowych;

2) grę telebingo urzędowe sprawdzenie przeprowadza się w siedzibie podmiotu.

3. W przypadku podmiotów urządzających i prowadzących zakłady wzajemne urzędowe sprawdzenie przeprowadza się również w miejscu lokalizacji urządzenia przetwarzającego i archiwizującego dane dotyczące zakładów wzajemnych urządzanych w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych.

4. W przypadku podmiotów urządzających i prowadzących gry cylindryczne, gry w karty, gry w kości, gry bingo pieniężne i gry na automatach urzędowe sprawdzenie przeprowadza się w miejscu wykonywania działalności.

5. W przypadku podmiotów urządzających gry hazardowe przez sieć Internet urzędowe sprawdzenie przeprowadza się w urzędzie celno-skarbowym lub w siedzibie podmiotu, a w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ustawy o grach hazardowych, w siedzibie oddziału spółki albo miejscu przechowywania dokumentacji przez przedstawiciela.

§ 11. [Urzędowe sprawdzenie w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 5]

1. W toku urzędowego sprawdzenia w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, dokonuje się sprawdzenia:

1) zgodności zgłoszenia i załączonej dokumentacji ze stanem faktycznym;

2) wyodrębnienia i oznaczenia w sposób trwały i widoczny, miejsc lub pomieszczeń, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 2;

3) oznaczenia w sposób trwały i w widocznym miejscu automatów do gier hazardowych;

4) dostosowania automatów do gier hazardowych i pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania czynności podlegających kontroli celno-skarbowej do nakładania zamknięć urzędowych;

5) zabezpieczeń, w tym elektronicznych, gwarantujących nienaruszalność automatów do gier hazardowych;

6) prowadzenia dokumentacji związanej z produkcją, magazynowaniem lub obrotem automatami do gier hazardowych.

2. W przypadku podmiotów produkujących automaty do gier hazardowych lub dokonujących obrotu tymi automatami urzędowe sprawdzenie przeprowadza się w miejscu wykonywania działalności.

§ 12. [Urzędowe sprawdzenie w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6]

1. W toku urzędowego sprawdzenia w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, dokonuje się sprawdzenia:

1) zgodności zgłoszenia i załączonej dokumentacji ze stanem faktycznym;

2) prawidłowości oznaczenia urządzeń i miejsc przeznaczonych do prowadzenia tej działalności odpowiednimi napisami określającymi ich przeznaczenie;

3) wymaganych dowodów legalizacji – w przypadku przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji.

2. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na wydobyciu urobku rudy miedzi i produkcji koncentratu, który przekaże wydobyty przez siebie urobek rudy miedzi na inne cele niż do produkcji koncentratu w ilości nieprzekraczającej 1000 ton rocznie, urzędowe sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się w zakresie produkcji koncentratu.

§ 13. [Urzędowe sprawdzenie w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 7]

1. Urzędowe sprawdzenie w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 7, przeprowadza się w zakresie obejmującym wprowadzenie gazu ziemnego lub ropy naftowej do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej oraz załadunek gazu ziemnego lub ropy naftowej na inny środek transportu poprzez dokonanie sprawdzenia:

1) zgodności zgłoszenia i załączonej dokumentacji ze stanem faktycznym;

2) wymaganych dowodów legalizacji – w przypadku przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji.

2. W przypadku podmiotów dokonujących wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej za pomocą platform wiertniczych położonych na terytorium wyłącznej strefy ekonomicznej urzędowe sprawdzenie przeprowadza się w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2.

§ 14. [Nałożenie zamknięcia urzędowego]

W toku urzędowego sprawdzenia właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego może nałożyć zamknięcia urzędowe w celu zapewnienia możliwości skutecznego przeprowadzania kontroli celno-skarbowej.

§ 15. [Akta weryfikacyjne]

1. Akta weryfikacyjne sporządza się w postaci:

1) papierowej w dwóch egzemplarzach, zabezpieczając pieczęciami naczelnika urzędu celno-skarbowego i kolejno numerując karty, albo

2) elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym w rozumieniu art. 3 pkt 14a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. W przypadku sporządzenia akt weryfikacyjnych w postaci:

1) papierowej jeden egzemplarz pozostaje u właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, a drugi egzemplarz podmiot podlegający urzędowemu sprawdzeniu przechowuje w miejscu, w którym przeprowadzono urzędowe sprawdzenie, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) elektronicznej akta te przesyła się przez PUESC do podmiotu, który zabezpiecza przed utratą tych akt w sposób zapewniający dostępność do danych w nich zawartych.

3. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 oraz § 10 ust. 2, 3 i 5, jeden egzemplarz akt weryfikacyjnych pozostaje u właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, a drugi przechowuje podmiot dokonujący zgłoszenia.

§ 16. [Kopie akt weryfikacyjnych]

1. Podmiot prowadzący zakłady wzajemne lub urządzający gry liczbowe, w którym przeprowadzono urzędowe sprawdzenie i sporządzono akta weryfikacyjne w postaci papierowej, sporządza kopie akt weryfikacyjnych, uwierzytelnia je i przesyła niezwłocznie właściwym naczelnikom urzędów celno-skarbowych, na których terenie są przyjmowane zakłady wzajemne lub urządzane gry liczbowe.

2. Kopie akt weryfikacyjnych, o których mowa w ust. 1, po ich opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym w rozumieniu art. 3 pkt 14a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego, mogą zostać przesłane drogą elektroniczną.

§ 17. [Obowiązek zawiadomienia o zmianie danych lub dokumentów]

1. Podmiot, w którym przeprowadzono urzędowe sprawdzenie, jest obowiązany do powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o zmianie danych lub dokumentów, o których mowa w:

1) § 3 ust. 1 pkt 6–9, ust. 2 pkt 6–8, ust. 3 pkt 5–7, ust. 4 pkt 5, 7–12, ust. 5 pkt 10 i 11, ust. 6 pkt 5–7, ust. 7 pkt 3–5 oraz w § 5 ust. 1 pkt 1–5 i ust. 2, w terminie 7 dni od dnia zmiany danych lub uzyskania dokumentu podlegającego zgłoszeniu,

2) § 3 ust. 1 pkt 1–5, ust. 2 pkt 1–5, ust. 3 pkt 1–4, ust. 4 pkt 4, 6 i 13, ust. 5 pkt 1–9, ust. 6 pkt 1–4, ust. 7 pkt 1 i 2 oraz w § 5 ust. 1 pkt 6, przed planowanym dokonaniem zmian

– z wyjątkiem powiadomień, o których mowa w art. 49 ust. 7 i 8 oraz art. 57 ust. 6 i 7 ustawy.

2. W przypadku wznowienia działalności, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, której prowadzenie nie wymaga koncesji lub zezwolenia, po przerwie trwającej dłużej niż 3 miesiące podmiot, w którym przeprowadzono urzędowe sprawdzenie, jest obowiązany do powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o wznowieniu tej działalności co najmniej na 7 dni przed wznowieniem tej działalności.

3. Do powiadomień o zmianach oraz załączonych do nich dokumentów, w tym powiadomień, o których mowa w art. 49 ust. 7 i 8 oraz art. 57 ust. 6 i 7 ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 5, § 15 i § 16.

4. W przypadku przesłania powiadomienia o zmianach wraz z załączonymi dokumentami w postaci papierowej jeden egzemplarz jest dołączany do akt weryfikacyjnych pozostających u właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, a drugi egzemplarz, po potwierdzeniu przyjęcia przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, jest przekazywany do podmiotu w celu dołączenia do akt weryfikacyjnych.

§ 18. [Przepis przejściowy]

Podmioty, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dokonały zgłoszenia:

1) prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji automatów do gier hazardowych lub obrotu tymi automatami podlegają urzędowemu sprawdzeniu w terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia;

2) zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji automatów do gier hazardowych lub obrotu tymi automatami i nie dokonały jej wznowienia przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia podlegają urzędowemu sprawdzeniu w terminie miesiąca od dnia wznowienia tej działalności.

§ 19. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2019 r.5)

Minister Finansów: wz. L. Skiba


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1000, 1039, 1499, 1544, 1577, 1654, 2193, 2245 i 2354.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1039, 1356, 1629, 1697, 2227, 2244, 2354 i 2538.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629, 1637, 1669 i 2245.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia (Dz. U. poz. 778), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2354).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-02
  • Data wejścia w życie: 2019-01-02
  • Data obowiązywania: 2019-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA