REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 3

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie produkcji automatów do gier hazardowych i obrotu tymi automatami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej w zakresie produkcji automatów do gier hazardowych i obrotu tymi automatami, zwanej dalej „kontrolą”;

2) szczegółowy sposób i tryb kontroli;

3) tryb przekazywania i zakres zgłoszeń i informacji.

§ 2. [Dokumenty mające znaczenie dla kontroli]

Dokumentami mającymi znaczenie dla kontroli są:

1) dokumenty pozwalające na identyfikację:

a) podmiotu prowadzącego działalność w zakresie produkcji automatów do gier hazardowych, zwanych dalej „automatami”, lub obrotu automatami,

b) rodzaju prowadzonej działalności,

c) miejsca prowadzenia działalności w zakresie produkcji automatów lub obrotu automatami,

d) automatów, w tym:

– nazwy, rodzaju i numeru fabrycznego automatu,

– nazwy i kraju producenta automatu,

– nazwy i wersji programu gry, o ile został zainstalowany w automacie,

– daty produkcji automatu, jego wprowadzenia do miejsca magazynowania automatów, zwanego dalej „magazynem”, lub wyprowadzenia z magazynu,

e) podmiotów uczestniczących w obrocie automatami oraz dokumenty potwierdzające ten obrót,

f) podmiotów dokonujących przewozu automatów, a także rodzaju i danych środka przewozowego oraz przewożonych automatów,

g) podmiotów wycofujących z eksploatacji automaty – w przypadku wprowadzenia automatów wycofanych z eksploatacji do magazynu, wyprowadzenia automatów wycofanych z eksploatacji z magazynu oraz ich kradzieży lub zniszczenia;

2) dokumenty potwierdzające:

a) wykonanie przez podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji automatów lub obrotu automatami obowiązków związanych z prowadzeniem tej działalności wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629 i 2354) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej „ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej”,

b) realizację procesu produkcyjnego automatów,

c) zniszczenie lub kradzież automatów,

d) wewnętrzne regulacje stosowane przez podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji automatów lub obrotu automatami, które dotyczą tej działalności.

§ 3. [Zakres kontroli]

Kontrola polega na:

1) bezpośrednim uczestniczeniu kontrolującego w czynnościach związanych z działalnością objętą kontrolą;

2) kontroli dokumentacji i dokumentów, które są związane z działalnością objętą kontrolą, oraz kontroli automatów;

3) porównaniu stanu rzeczywistego automatów ze stanem ewidencyjnym.

§ 4. [Sporządzanie miesięcznej informacji przez podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji automatów lub obrotu automatami]

Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji automatów lub obrotu automatami sporządza miesięczną informację o liczbie:

1) wyprodukowanych automatów i magazynowanych automatów w danym magazynie,

2) automatów wprowadzonych do magazynu i automatów wyprowadzonych z magazynu,

3) transakcji nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu automatów – w przypadku automatów przywiezionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) transakcji dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu automatów – w przypadku automatów wywiezionych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) automatów nabytych od poszczególnych dostawców lub dostarczonych do poszczególnych odbiorców wraz z podaniem danych identyfikacyjnych tych podmiotów:

a) w przypadku osób fizycznych – imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby,

b) w przypadku osób prawnych – nazwy podmiotu, adresu siedziby oraz numeru z właściwego rejestru handlowego

– odrębnie dla zakładów produkcyjnych lub magazynów znajdujących się we właściwości miejscowej naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na ich lokalizację; informację tę przesyła się właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczy informacja.

§ 5. [Sporządzanie informacji w przypadku zawieszenia lub wznowienia działalności w zakresie produkcji automatów lub obrotu automatami]

1. W przypadku zawieszenia lub wznowienia działalności w zakresie produkcji automatów lub obrotu automatami podmiot prowadzący tę działalność sporządza, odrębnie dla każdego zakładu produkcyjnego lub magazynu, informację, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 7 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, dotyczącą liczby magazynowanych automatów wraz z ich oznaczeniem.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, przesyła się w terminie 3 dni przed planowaną datą zawieszenia lub wznowienia działalności w zakresie produkcji automatów lub obrotu automatami. Informacja zawiera dane aktualne na dzień jej przesłania. Do informacji załącza się kopię ewidencji, o której mowa w art. 15j ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a w przypadku ewidencji prowadzonej w postaci elektronicznej – wydruki danych z tej ewidencji albo zapis danych z ewidencji na informatycznym nośniku danych.

§ 6. [Zakres informacji w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 74 ust. 3a pkt 8 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej]

1. W zgłoszeniu, o którym mowa w art. 74 ust. 3a pkt 8 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, podaje się dodatkowo miejsce lokalizacji zakładu produkcyjnego lub magazynu, w którym są magazynowane automaty, datę i opis zdarzenia, opis skutków zdarzenia oraz jego wpływ na stan pomieszczeń służących do działalności w zakresie produkcji automatów lub obrotu automatami, a w przypadku gdy stan tych pomieszczeń ma wpływ na stan automatów – również oznaczenie automatów.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 74 ust. 3a pkt 8 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przesyła się naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu miejscowo ze względu na lokalizację zakładu produkcyjnego lub magazynu, nie później niż 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia.

§ 7. [Zakres informacji w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 74 ust. 3a pkt 10 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej]

1. W zgłoszeniu, o którym mowa w art. 74 ust. 3a pkt 10 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, podaje się dodatkowo miejsce lokalizacji zakładu produkcyjnego lub magazynu, w którym był magazynowany automat, oznaczenie automatu, datę zniszczenia lub kradzieży oraz określenie zdarzenia (zniszczenie lub kradzież).

2. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 74 ust. 3a pkt 10 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przesyła się naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu miejscowo ze względu na lokalizację zakładu produkcyjnego lub magazynu, w którym był magazynowany automat, nie później niż 3 dni od daty zniszczenia lub kradzieży automatu.

§ 8. [Dane podawane w informacji o wprowadzeniu automatu do magazynu]

1. W informacji o wprowadzeniu automatu do magazynu podaje się dodatkowo miejsce lokalizacji magazynu, do którego ma zostać wprowadzony automat, datę planowanego wprowadzenia automatu do magazynu oraz oznaczenie automatu.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, przesyła się naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu miejscowo ze względu na lokalizację magazynu, nie później niż 7 dni przed planowanym wprowadzeniem automatu do magazynu.

§ 9. [Dane podawane w informacji o wyprowadzeniu automatu z magazynu]

1. W informacji o wyprowadzeniu automatu z magazynu podaje się dodatkowo miejsce lokalizacji magazynu, z którego ma zostać wyprowadzony automat, datę planowanego wyprowadzenia automatu z magazynu, oznaczenie automatu oraz wskazanie odbiorcy automatu i miejsca jego dostarczenia – w przypadku przemieszczenia automatu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, przesyła się naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu miejscowo ze względu na lokalizację magazynu, nie później niż 7 dni przed planowanym wyprowadzeniem automatu z magazynu.

§ 10. [Dane podawane w zgłoszeniach, o których mowa w art. 74 ust. 3a pkt 8 i 10 oraz pkt 7 i 9 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej]

W zgłoszeniach, o których mowa w art. 74 ust. 3a pkt 8 i 10 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, oraz w informacjach, o których mowa w art. 74 ust. 3a pkt 7 i 9 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, podaje się nazwę podmiotu prowadzącego działalność w zakresie produkcji automatów lub obrotu automatami, adres siedziby, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres poczty elektronicznej.

§ 11. [Obowiązek powiadomienia o zmianie danych zawartych w zgłoszeniach oraz w informacjach, o których mowa w art. 74 ust. 3a pkt 8 i 10 oraz pkt 7 i 9 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej]

1. O zmianie danych zawartych w zgłoszeniach, o których mowa w art. 74 ust. 3a pkt 8 i 10 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, oraz w informacjach, o których mowa w art. 74 ust. 3a pkt 7 i 9 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, powiadamia się właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

2. W przypadku zmiany danych zawartych w informacji, o której mowa w § 5 ust. 1, sporządza się oraz przesyła na dzień zawieszenia lub wznowienia działalności w zakresie produkcji automatów lub obrotu automatami aktualną informację dotyczącą liczby magazynowanych automatów na ten dzień wraz z ich oznaczeniem. Przepis § 5 ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§ 12. [Miesięczna informacja o automatach wycofanych z eksploatacji i wprowadzonych do magazynu lub wyprowadzonych z magazynu oraz ich zniszczeniu lub kradzieży]

1. W przypadku wykorzystania magazynu do przechowywania automatów wycofanych z eksploatacji przez podmioty, o których mowa w art. 15j ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji automatów lub obrotu automatami przesyła naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu miejscowo ze względu na lokalizację magazynu miesięczną informację o automatach wycofanych z eksploatacji i wprowadzonych do magazynu lub wyprowadzonych z magazynu oraz ich zniszczeniu lub kradzieży, w terminie 10 dni od daty zakończenia miesiąca, którego dotyczy informacja.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera oznaczenie podmiotu, który wycofał automat z eksploatacji oraz oznaczenie automatu.

3. Przepisy § 5–11 stosuje się odpowiednio.

§ 13. [Udzielanie informacji dotyczących czynności podlegających kontroli na żądanie właściwego miejscowo naczelnika urzędu celno-skarbowego]

Na żądanie naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego miejscowo ze względu na lokalizację zakładu produkcyjnego lub magazynu, podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji automatów lub obrotu automatami udziela informacji dotyczących czynności podlegających kontroli, w zakresie określonym w żądaniu, w terminie 3 dni od daty doręczenia żądania.

§ 14. [Przesyłanie w postaci elektronicznej]

Zgłoszenia i informacje oraz załączniki do nich mogą być przesyłane w postaci elektronicznej.

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2019 r.

Minister Finansów: wz. L. Skiba


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1000, 1039, 1499, 1544, 1577, 1654, 2193, 2245 i 2354.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-02
  • Data wejścia w życie: 2019-01-02
  • Data obowiązywania: 2019-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA