REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 27

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 4 stycznia 2019 r.

w sprawie nadawania numerów porządkowych kancelariom komorniczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Sposób i tryb nadawania numerów porządkowych kancelariom komorniczym oraz sposób gromadzenia i przetwarzania informacji w tym zakresie przez właściwe organy nadzoru]

Rozporządzenie określa sposób i tryb nadawania numerów porządkowych kancelariom komorniczym, zwanym dalej „kancelariami”, oraz sposób gromadzenia i przetwarzania informacji w tym zakresie przez właściwe organy nadzoru.

§ 2. [Definicje]

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych;

2) numerze porządkowym – rozumie się przez to numer porządkowy kancelarii;

3) prezesie sądu – rozumie się przez to prezesa właściwego sądu apelacyjnego.

2. Przez nadawanie numerów porządkowych należy rozumieć zarówno zasady ustalania kolejności numeracji kancelarii w rewirze, jak i kolejność przydziału tych numerów poszczególnym komornikom sądowym działającym w rewirze.

§ 3. [Podmiot nadający kancelariom numery porządkowe]

Numery porządkowe kancelariom nadaje prezes sądu w drodze zarządzenia.

§ 4. [Kolejność numerów porządkowych]

1. Kolejność numerów porządkowych ustala się w ramach danego rewiru komorniczego i oznacza cyfrą rzymską.

2. Wysokość podlegających przydzieleniu numerów porządkowych ustala się od najniższego do najwyższego.

§ 5. [Kolejność nadawania numerów porządkowych]

1. Numer porządkowy kancelarii nadaje się według daty wpływu do prezesa sądu apelacyjnego zawiadomienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego w trybie art. 17 ust. 1 ustawy.

2. Jeżeli w tym samym rewirze doszło do utworzenia dwóch lub więcej kancelarii w tej samej dacie, o kolejności przydziału numerów kancelariom decyduje kolejność alfabetyczna nazwisk komorników sądowych.

§ 6. [Termin nadania numeru porządkowego]

1. Numer porządkowy kancelarii prezes sądu nadaje niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Ministra Sprawiedliwości w trybie art. 17 ust. 1 ustawy, a przed odebraniem ślubowania od komornika sądowego obejmującego stanowisko w utworzonej przez niego kancelarii.

2. Jeżeli do utworzenia kancelarii doszło wskutek przeniesienia komornika sądowego do innego rewiru z prawem utworzenia nowej kancelarii, prezes sądu nadaje numer porządkowy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Ministra Sprawiedliwości w trybie art. 17 ust. 1 ustawy.

3. Odpis zarządzenia o nadaniu numeru porządkowego przesyła się przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru do wiadomości komornika sądowego obejmującego stanowisko oraz do Ministra Sprawiedliwości.

4. Doręczenie komornikowi sądowemu odpisu zarządzenia o nadaniu numeru porządkowego może nastąpić także przez wręczenie mu odpisu zarządzenia bezpośrednio w sekretariacie prezesa sądu za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

§ 7. [Postępowanie w wypadku zmiany rewiru będącej następstwem zmiany obszaru właściwości sądu rejonowego]

W wypadku zmiany rewiru będącej następstwem zmiany obszaru właściwości sądu rejonowego:

1) jeżeli zmiana właściwości sądu skutkowała utworzeniem nowego sądu rejonowego, numery porządkowe nadaje się według kolejności alfabetycznej nazwisk komorników sądowych w nowo utworzonym rewirze;

2) jeżeli zmiana właściwości sądu skutkowała przyłączeniem obszaru jednego sądu do drugiego, numery porządkowe kancelarii działających w nadal funkcjonującym sądzie pozostawia się bez zmian, a numery porządkowe kancelarii przyłączonych do istniejącego rewiru przydziela się według kolejności alfabetycznej nazwisk przyłączonych do rewiru komorników sądowych.

§ 8. [Zwolnienie numeru porządkowego kancelarii]

1. Numer porządkowy kancelarii zwalnia się w przypadku:

1) zakończenia likwidacji kancelarii;

2) niezłożenia przez komornika sądowego ślubowania z własnej winy w wyznaczonym terminie;

3) odmowy złożenia ślubowania.

2. Zwolnienie numeru kancelarii następuje w drodze zarządzenia prezesa sądu z dniem wydania tego zarządzenia.

3. Prezes sądu wydaje zarządzenie o zwolnieniu numeru w terminie 14 dni:

1) od dnia uzyskania sprawozdania, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy;

2) od dnia wpływu informacji o stwierdzeniu przez Ministra Sprawiedliwości, w trybie art. 17 ust. 5 ustawy, że powołanie utraciło moc.

§ 9. [Postępowanie w przypadku zwolnienia numeru porządkowego w danym rewirze na skutek likwidacji kancelarii]

1. Jeżeli do zwolnienia numeru porządkowego w danym rewirze doszło na skutek likwidacji kancelarii, numer ten nadaje się ponownie nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia jego zwolnienia. W pozostałych przypadkach numer porządkowy nadaje się ponownie po dniu jego zwolnienia.

2. Jeżeli w razie konieczności przydzielenia numeru porządkowego kancelarii istnieją w danym rewirze wolne numery porządkowe niższe niż najwyższy nadany w rewirze numer porządkowy, prezes sądu przydziela je kolejno nowo tworzonym kancelariom począwszy od najniższego z nich.

§ 10. [Nadanie kancelariom istniejącym w każdym z rewirów właściwe numery porządkowe w terminie 3 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy o komornikach sądowych]

1. Prezes sądu w terminie 3 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy nada kancelariom istniejącym w każdym z rewirów właściwe numery porządkowe według kolejności alfabetycznej nazwisk komorników sądowych działających w danym rewirze. Nie nadaje się numerów kancelariom znajdującym się w trakcie likwidacji.

2. O nadanej w każdym z rewirów komorniczych numeracji kancelarii prezes sądu zawiadomi Ministra Sprawiedliwości, prezesa właściwego sądu okręgowego, prezesa właściwego sądu rejonowego, radę właściwej izby komorniczej oraz Krajową Radę Komorniczą.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-07
  • Data wejścia w życie: 2019-01-08
  • Data obowiązywania: 2019-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA