REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 36

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1359), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 1650).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 1650), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.".

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 27 listopada 2018 r. (poz. 36)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 8 czerwca 2009 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1936) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne", zwanej dalej "pomocą", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanym dalej "Programem", w tym:

1) tryb składania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność;

3) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie której jest przyznawana pomoc, zwana dalej "umową".

§ 2. Pomoc jest przyznawana grupie producentów w rozumieniu art. 23 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.)2), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1974/2006":

1) (uchylony);3)

2) której został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym";

3) której członkowie wytwarzają lub - jeżeli grupa producentów ma formę spółdzielni w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego - która wytwarza lub której członkowie wytwarzają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wprowadzenia na rynek, produkty:

a) wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 1)4), lub

b) których nazwy zostały wpisane do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 7 ust. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 12, z późn. zm.)4), lub

c) rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub

d) integrowanej produkcji w rozumieniu przepisów o ochronie roślin, lub

e) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Jakość Tradycja", lub

f) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Meat Program";

4) która w zakresie realizowanej operacji nie otrzymuje pomocy udzielonej na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2008, str. 1)5);

5) która nie otrzymuje dofinansowania, o którym mowa w przepisach o rolnictwie ekologicznym, na zadania objęte operacją, która dotyczy produktów określonych w pkt 3 lit. c;

6) która realizując operację dotyczącą owoców lub warzyw, poniosła koszty kwalifikowalne, które nie będą finansowane ze środków funduszu operacyjnego, o którym mowa w art. 103b rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.)6);

7) której członkowie zapewniają, że wytwarzane przez nich produkty, których dotyczy operacja, spełniają warunki wprowadzania na rynek.

§ 3. 1. Pomoc jest przyznawana na operację, która:

1) spełnia wymagania określone w art. 23 ust. 2-5 rozporządzenia nr 1974/20062) oraz w Programie, jest uzasadniona oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania;

2) jest realizowana przez okres nie dłuższy niż 2 lata od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.;

3) dotyczy produktów określonych w § 2 pkt 3;

4) jest realizowana w jednym albo kilku etapach;

5) nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych.

2. Jeżeli operacja jest realizowana w kilku etapach, każdy etap trwa co najmniej 3 miesiące.

3. Jeżeli operacja ma być realizowana przez nie więcej niż 6 miesięcy, realizuje się ją w jednym etapie.

§ 4. 1. Pomoc przyznaje się w formie refundacji 70% kosztów:

1) określonych w załączniku do rozporządzenia,

2) poniesionych od dnia, w którym została zawarta umowa, do dnia zakończenia realizacji operacji określonego w umowie

- zwanych dalej "kosztami kwalifikowalnymi".

2. (uchylony).

3. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

- o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.)7), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1698/2005", koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 1 pomniejszonej o 10%.

4.8) Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/20057), odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej "Krajowym Ośrodkiem", gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

§ 5. 1.9) Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek, informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.

2.9) Wniosek o przyznanie pomocy składa się w biurze Krajowego Ośrodka, zwanym dalej "Centralą Krajowego Ośrodka", po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy jest udostępniony na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek.

3. (uchylony).

4. (uchylony).

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności:

1) (uchylony);10)

2) numer identyfikacyjny grupy producentów;

3) nazwę, siedzibę i adres grupy producentów;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

5) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

6) oświadczenia i zobowiązania grupy producentów związane z pomocą;

7) informacje o dokumentach dołączanych do wniosku.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.

3. Krajowy Ośrodek11) udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 5 ust. 1.

§ 7. 1. Pomoc jest przyznawana według kolejności złożenia wniosków o przyznanie pomocy.

2. Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień jego wpływu do Centrali Krajowego Ośrodka12).

3. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego złożenia.

4. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin określony w ust. 3 przedłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień, opinii lub wyjaśnienia okoliczności budzących wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy.

§ 8. 1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie, pomocy nie przyznaje się, o czym Krajowy Ośrodek11) informuje grupę producentów, w formie pisemnej, podając przyczynę nieprzyznania pomocy.

2. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy:

1) nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub

2) zawiera błędy, lub

3) nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2

- Krajowy Ośrodek11) wzywa grupę producentów, w formie pisemnej, do usunięcia tych nieprawidłowości i braków w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli grupa producentów, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunęła w terminie wszystkich nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się, o czym Krajowy Ośrodek11) informuje grupę producentów na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

4. Grupa producentów informuje na piśmie Krajowy Ośrodek11) o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem lub danych zawartych w dokumentach dołączanych do tego wniosku niezwłocznie po ich zaistnieniu.

5. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez grupę producentów w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem:

1) zmian wynikających z wezwań Krajowego Ośrodka11);

2) jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy.

6. Bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy ulega zawieszeniu w przypadku wezwań Krajowego Ośrodka11), o których mowa w ust. 2.

7. Dokonanie przez wnioskodawcę zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2, powoduje przedłużenie o 30 dni terminu określonego w § 7 ust. 3.

§ 9. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy Krajowy Ośrodek11) informuje w terminie 7 dni grupę producentów, w formie pisemnej, o terminie zawarcia umowy, który nie może być dłuższy niż 75 dni od dnia doręczenia tej informacji.

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez Krajowy Ośrodek11) terminie w celu zawarcia umowy albo odmówił jej podpisania, Krajowy Ośrodek11) nie przyznaje pomocy.

§ 10. 1. Umowę zawiera się na formularzu opracowanym przez Krajowy Ośrodek11) i udostępnionym na stronie internetowej przez nią administrowanej.

2. Poza postanowieniami określonymi w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązanie grupy producentów do:

1) przedkładania projektów materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych;

2) udostępniania danych niezbędnych do monitorowania i oceny realizowanej operacji;

3) złożenia, w terminie określonym w umowie, ankiety monitorującej w formie określonej przez Krajowy Ośrodek11);

4) informowania Centrali Krajowego Ośrodka12) o każdej zmianie danych zawartych w złożonych dokumentach;

5) przechowywania dokumentów poświadczających spełnienie warunków przyznania pomocy i wypłaty płatności przez okres 5 lat, licząc od dnia wypłaty płatności ostatecznej.

§ 11. 1. Pomoc jest wypłacana na wniosek o płatność po zakończeniu realizacji operacji albo części operacji, jeżeli operacja jest realizowana w etapach.

2. Warunki wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa umowa.

3. Wniosek o płatność składa się bezpośrednio w Centrali Krajowego Ośrodka12), w terminie określonym w umowie. Przepisy § 5 ust. 2 zdanie drugie oraz § 7 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

4. Wniosek o płatność zawiera w szczególności informacje, o których mowa w § 6 ust. 1.

5. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty potwierdzające zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z nią związanych.

6.13) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy na rachunek bankowy wskazany przez grupę producentów, w terminie 30 dni od dnia otrzymania z Krajowego Ośrodka polecenia wypłaty pomocy.

§ 12. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

§ 13. W przypadku działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem, ze względu na istotę tego działania:

1) następca prawny grupy producentów albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce grupy producentów;

2) nie przyznaje się pomocy następcy prawnemu grupy producentów albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części.

§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 118).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia14).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 czerwca 2009 r.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE PODLEGAJĄCE REFUNDACJI

Koszty związane z realizacją operacji obejmują koszty:

1) reklamy w telewizji, radiu, prasie lub innych mediach;

2) promocji w punktach sprzedaży;

3) przygotowania stoisk i materiałów reklamowych;

4) udziału w pokazach, wystawach i targach;

5) organizacji szkoleń i konferencji;

6) prowadzenia serwisu internetowego;

7) najmu powierzchni reklamowej;

8) publikacji broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych materiałów reklamowych;

9) wynagrodzenia dostawcy towarów lub usług, niezbędnych do realizacji operacji;

10) zakupu rzeczowych aktywów obrotowych;

11) najmu środków trwałych albo amortyzacji zakupionych środków trwałych, w przypadku gdy zakup jest bardziej opłacalny lub najem jest niemożliwy;

12) w przypadku realizacji operacji poza siedzibą grupy producentów:

a) podróży samolotem w klasie ekonomicznej, koleją lub innym publicznym środkiem transportu w I lub II klasie,

b) podróży samochodem, przy czym koszt podróży za 1 kilometr ustala się do wysokości stawki określonej w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy,

c) zakwaterowania - do wysokości 480 zł na jeden dzień dla jednej osoby,

d) pobytu w miejscu realizacji operacji, w tym wyżywienia, przejazdów, połączeń telefonicznych - do wysokości:

- diety nie wyższej niż określona zgodnie z przepisami w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju - jeżeli operacja jest realizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- 160 zł na dzień - jeżeli operacja jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

13) podatku od towarów i usług (VAT), na zasadach określonych w art. 71 rozporządzenia nr 1698/20057).


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

2) Utraciło moc na podstawie art. 19 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1), które weszło w życie z dniem 31 lipca 2014 r.; stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.; rozporządzenie nr 1974/2006 stosuje się nadal do operacji realizowanych zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Komisję na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) przed dniem 1 stycznia 2014 r.

3) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 1650), które weszło w życie z dniem 1 września 2017 r.

4) Utraciło moc na podstawie art. 58 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1), które weszło w życie z dniem 4 stycznia 2013 r.

5) Utraciło moc na podstawie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 (Dz. Urz. UE L 317 z 04.11.2014, str. 56), które weszło w życie z dniem 24 listopada 2014 r.

6) Utraciło moc na podstawie art. 230 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. L 347 z 20.12.2013, str. 671), które weszło w życie z dniem 20 grudnia 2013 r.

7) Utraciło moc na podstawie art. 88 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487), które weszło w życie z dniem 20 grudnia 2013 r.; stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.; rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 stosuje się nadal do operacji realizowanych zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Komisję na mocy tego rozporządzenia przed dniem 1 stycznia 2014 r.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

12) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

14) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 czerwca 2009 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-08
  • Data wejścia w życie: 2019-01-08
  • Data obowiązywania: 2019-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA