REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 64

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób sporządzania i przekazywania informacji o środkach oraz tryb ich przekazywania.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Biuletynie Informacji Publicznej – rozumie się przez to stronę podmiotową urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych znajdującą się w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) Generalnym Inspektorze – rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;

3) informacjach o środkach – rozumie się przez to informacje, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 9), oraz informacje zawarte w zgłoszeniu określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1629);

4) podmiocie pośredniczącym – rozumie się przez to Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub Komendanta Głównego Straży Granicznej;

5) podmiocie przekazującym – rozumie się przez to naczelników urzędów celno-skarbowych lub organy Straży Granicznej;

6) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

7) systemie teleinformatycznym GIIF – rozumie się przez to system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy.

§ 3. [Przekazywanie informacji o środkach]

Informacje o środkach są przekazywane przez podmiot przekazujący do podmiotu pośredniczącego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego używanego przez podmiot przekazujący do gromadzenia tych informacji.

§ 4. [Sposób przekazywania informacji o środkach]

1. Informacje o środkach są przekazywane przez podmiot pośredniczący do Generalnego Inspektora za pośrednictwem:

1) strony internetowej umożliwiającej przekazanie pliku zawierającego dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 85 ust. 3 ustawy, której identyfikator URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) oprogramowania interfejsowego umożliwiającego łączność z usługą sieciową systemu teleinformatycznego GIIF, której identyfikator URI i opis interfejsu jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej w systemie teleinformatycznym GIIF.

2. Informacje o środkach przekazywane w sposób, o którym mowa w ust. 1, są opatrzone:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiotu pośredniczącego albo osoby upoważnionej przez ten podmiot albo

2) kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną podmiotu pośredniczącego.

3. Informacje o środkach przekazywane w sposób, o którym mowa w ust. 1, są zaszyfrowane. Opis sposobu szyfrowania jest udostępniany na stronie internetowej, której identyfikator URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej systemu teleinformatycznego GIIF.

§ 5. [Urzędowe poświadczenie odbioru informacji o środkach]

1. Urzędowe poświadczenie odbioru informacji o środkach przekazanej w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 1, jest wydawane za pomocą systemu teleinformatycznego GIIF po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym weryfikacji struktury logicznej w zakresie zgodności ze wzorem dokumentu elektronicznego i spójności danych oraz ważności podpisu albo pieczęci, o których mowa w § 4 ust. 2.

2. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej systemu teleinformatycznego GIIF.

§ 6. [Błąd w przekazanej informacji o środkach]

W przypadku stwierdzenia przez podmiot przekazujący albo podmiot pośredniczący błędu w przekazanej informacji o środkach podmiot przekazujący za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego przekazuje Generalnemu Inspektorowi korektę niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych od dnia stwierdzenia błędu.

§ 7. [Żądanie ponownego przekazania albo skorygowania informacji]

1. W przypadku stwierdzenia przez Generalnego Inspektora, że:

1) przekazany dokument obejmujący informację o środkach jest uszkodzony lub

2) informacja o środkach została przekazana z naruszeniem art. 85 ust. 1 ustawy, lub

3) informacja o środkach zawiera błędy

– podmiot przekazujący za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego przekazuje ponownie albo koryguje informację o środkach, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia wpływu albo udostępnienia podmiotowi pośredniczącemu żądania ponownego jej przekazania albo skorygowania.

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane podmiotowi pośredniczącemu w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie informacji dostępnej na stronie internetowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, lub za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.

3. W przypadku udostępnienia żądania, o którym mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, system teleinformatyczny GIIF przesyła powiadomienie na adresy poczty elektronicznej wskazane Generalnemu Inspektorowi przez podmiot pośredniczący. Za dzień udostępnienia tego żądania uznaje się datę przesłania powiadomienia na adresy poczty elektronicznej.

§ 8. [Przepisy stosowane do korygowania i ponownego przekazywania informacji o środkach]

Do korygowania i ponownego przekazywania informacji o środkach na podstawie § 6 i § 7 stosuje się przepisy § 3–5.

§ 9. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do informacji o środkach przekazywanych za grudzień 2018 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2019 r.2)

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie formy i trybu przekazywania przez organy Straży Granicznej oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz. U. poz. 814), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-14
  • Data wejścia w życie: 2019-01-14
  • Data obowiązywania: 2019-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA