| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 czerwca 1975 r.

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 34 ust. 2 Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.1), Republika Francuska staje się dnia 1 stycznia 2019 r. stroną wyżej wymienionej Konwencji.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że od dnia 1 stycznia 2019 r. Konwencja obowiązuje w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Republika Francuska, składając dokument ratyfikacyjny, złożyła:

1) notyfikacje zgodnie z: art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii), art. 6 ust. 5, art. 6 ust. 6, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 7, art. 9 ust. 8, art. 12 ust. 5, art. 12 ust. 6, art. 13 ust. 7, art. 16 ust. 6 lit. a), art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii), art. 16 ust. 6 lit. d) pkt i), art. 18, art. 23 ust. 4 oraz art. 24 ust. 1,

2) zastrzeżenia zgodnie z: art. 3 ust. 5 lit. a), art. 4 ust. 3 lit. a), art. 5 ust. 8, art. 10 ust. 5 lit. a), art. 11 ust. 3 lit. a), art. 14 ust. 3 lit. a), art. 19 ust. 11, art. 19 ust. 12, art. 28 ust. 2 lit. a) oraz art. 36 ust. 2

- Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Treści notyfikacji oraz zastrzeżeń zostały podane w dalszej części oświadczenia rządowego.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wskazane w niniejszym oświadczeniu rządowym złożone przez Republikę Francuską notyfikacje i zastrzeżenia do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., mają zastosowanie w realizacji postanowień Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 czerwca 1975 r.2).

Notyfikacja zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii)

Artykuł 2 - Interpretacja pojęć

Notyfikacja - Umowy Podatkowe, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) Konwencji Francja planuje objęcie Konwencją następujących umów:

Nr

Tytuł

Druga

Umawiająca się

Jurysdykcja

Tekst pierwotny/Instrument zmieniający

Data podpisania

Data wejścia w życie

703)

Umowa między Rządem Republiki Francuskiej a Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku

Polska

Tekst pierwotny

20-06-1975

12-09-1976

 

Article 2 - Interprétation des termes

Notifications - Conventions fiscales couvertes par cette Convention

En vertu de l'article 2(1)(a)(ii) de la Convention la France souhaite que les conventions suivantes soient couvertes par la Convention:

Nu

Titre

Autre

juridiction

contractante

Original/Instrument subséquent

Date de signature

Date

d'entrée

en vigueur

70

Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Pologne

Original

20-06-1975

12-09-1976

 

Zastrzeżenie zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. a)

Artykuł 3 - Podmioty transparentne podatkowo

Zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. a) Konwencji Francja zastrzega prawo do niestosowania art. 3 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 3 - Entités transparentes

En vertu de l'article 3(5)(a) de la Convention la France se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'article 3 à ses Conventions fiscales couvertes.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. a)

Artykuł 4 - Podmioty o podwójnej siedzibie

Zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. a) Konwencji Francja zastrzega prawo do niestosowania art. 4 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 4 - Entités ayant une double résidence

En vertu de l'article 4(3)(a) de la Convention la France se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'article 4 à ses Conventions fiscales couvertes.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 5 ust. 8

Artykuł 5 - Stosowanie metod unikania podwójnego opodatkowania

Zgodnie z art. 5 ust. 8 Konwencji Francja zastrzega prawo do niestosowania art. 5 w całości w odniesieniu do wszystkich zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 5 - Application des méthodes d'élimination de la double imposition

En vertu de l'article 5(8) de la Convention la France se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'article 5 à toutes ses Conventions fiscales couvertes.

Notyfikacja zgodnie z art. 6 ust. 5

Artykuł 6 - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja tekstu preambuły istniejącego w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 6 ust. 5 Konwencji Francja wskazuje, że następujące umowy nie są objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 6 ust. 4 oraz zawierają tekst preambuły, o którym mowa w art. 6 ust. 2.

Numer

wymienionej

Umowy

Druga

Umawiająca się

Jurysdykcja

Tekst preambuły

70

Polska

postanowiły zawrzeć Umowę w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku i

 

Article 6 - Objet d'une Convention fiscale couverte

Notification relative au texte du préambule de Conventions fiscales couvertes

En vertu de l'article 6(5) de la Convention la France considère que les conventions suivantes ne sont pas visées par la réserve prévue à l'article 6(4) et contiennent à leur préambule le texte décrit à l'article 6(2).

Numéro

de la Convention

couverte

Autre

juridiction

contractante

Texte du préambule

70

Pologne

ont décidé de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et

 

Notyfikacje zgodnie z art. 6 ust. 6

Artykuł 6 - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Konwencji Francja dokonuje wyboru stosowania art. 6 ust. 3.

Notyfikacja wymienionych umów niezawierających w preambule tekstu

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Konwencji Francja wskazuje, że następujące umowy nie zawierają tekstu preambuły odnoszącego się do pragnienia rozwijania relacji ekonomicznych lub wzmacniania współpracy w zakresie spraw podatkowych.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

70

Polska

 

Article 6 - Objet d'une Convention fiscale couverte

Notification relative aux choix prévus

En vertu de l'article 6(6) de la Convention la France par la présente choisit d'appliquer l'article 6(3).

Notification relative aux Conventions fiscales couvertes ne contenant pas le texte du préambule

En vertu de l'article 6(6) de la Convention la France considère que les conventions suivantes ne contiennent pas au texte de leur préambule une mention relative à la promotion des relations économiques et à l'amélioration de la coopération en matière fiscale.

Numéro de la Convention couverte

Autre juridiction contractante

70

Pologne

 

Notyfikacja zgodnie z art. 8 ust. 4

Artykuł 8 - Transakcje wypłat dywidend

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 8 ust. 4 Konwencji Francja wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, które nie jest objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 8 ust. 3 lit. b). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

70

Polska

art. 10 ust. 2 lit. a)

 

Article 8 - Transactions relatives au transfert de dividendes

Notification relative aux dispositions pertinentes de Conventions fiscales couvertes

En vertu de l'article 8(4) de la Convention la France considère que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite à l'article 8(1) et non visée par une réserve prévue à l'article 8(3)(b). Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

Numéro de la Convention couverte

Autre juridiction contractante

Disposition

70

Pologne

Article 10(2)(a)

 

Notyfikacja zgodnie z art. 9 ust. 7

Artykuł 9 - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 9 ust. 7 Konwencji Francja wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 9 ust. 1. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

70

Polska

art. 13 ust. 1 (w części)

 

Article 9 - Gains en capital tirés de l'aliénation d'actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers

Notification relative aux dispositions pertinentes de Conventions fiscales couvertes

En vertu de l'article 9(7) de la Convention la France considère que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite à l'article 9(1). Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

Numéro de la Convention couverte

Autre juridiction contractante

Disposition

70

Pologne

Article 13(1) (en partie)

 

Notyfikacja zgodnie z art. 9 ust. 8

Artykuł 9 - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 9 ust. 8 Konwencji Francja dokonuje wyboru stosowania art. 9 ust. 4.

Article 9 - Gains en capital tirés de l'aliénation d'actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers

Notification relative aux choix prévus

En vertu de l'article 9(8) de la Convention la France par la présente choisit d'appliquer l'article 9(4).

Zastrzeżenie zgodnie z art. 10 ust. 5 lit. a)

Artykuł 10 - Klauzula antyabuzywna dotycząca zakładów położonych na terytoriach trzecich jurysdykcji

Zgodnie z art. 10 ust. 5 lit. a) Konwencji Francja zastrzega prawo do niestosowania art. 10 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 10 - Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces

En vertu de l'article 10(5)(a) de la Convention la France se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'article 10 à ses Conventions fiscales couvertes.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a)

Artykuł 11 - Stosowanie przepisów Umów Podatkowych w celu zastrzeżenia prawa Strony do opodatkowania osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na jej terytorium

Zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a) Konwencji Francja zastrzega prawo do niestosowania art. 11 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 11 - Application des conventions fiscales pour limiter le droit d'une Partie d'imposer ses propres résidents

En vertu de l'article 11(3)(a) de la Convention la France se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'article 11 à ses Conventions fiscales couvertes.

Notyfikacja zgodnie z art. 12 ust. 5

Artykuł 12 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 12 ust. 5 Konwencji Francja wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 12 ust. 3 lit. a). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

70

Polska

art. 5 ust. 4

 

Article 12 - Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires

Notification relative aux dispositions pertinentes de Conventions fiscales couvertes

En vertu de l'article 12(5) de la Convention la France considère que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite à l'article 12(3)(a). Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

Numéro de la Convention couverte

Autre juridiction contractante

Disposition

70

Pologne

Article 5(4)

 

Notyfikacja zgodnie z art. 12 ust. 6

Artykuł 12 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 12 ust. 6 Konwencji Francja wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 12 ust. 3 lit. b). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

70

Polska

art. 5 ust. 5

 

Article 12 - Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires

Notification relative aux dispositions pertinentes de Conventions fiscales couvertes

En vertu de l'article 12(6) de la Convention la France considère que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite à l'article 12(3)(b). Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

Numéro de la Convention couverte

Autre juridiction contractante

Disposition

70

Pologne

Article 5(5)

 

Notyfikacje zgodnie z art. 13 ust. 7

Artykuł 13 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez wykorzystanie wyłączeń określonych form działalności z definicji zakładu

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 13 ust. 7 Konwencji Francja dokonuje wyboru stosowania Opcji B przewidzianej w art. 13 ust. 1.

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 13 ust. 7 Konwencji Francja wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 13 ust. 5 lit. a). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

70

Polska

art. 5 ust. 3

 

Article 13 - Mesures visant à éviter artificiellement le statut d'établissement stable par le recours aux exceptions dont bénéficient des activités spécifiques

Notification relative aux choix prévus

En vertu de l'article 13(7) de la Convention la France par la présente choisit d'appliquer l'Option B en vertu de l'article 13(1).

Notification relative aux dispositions pertinentes de Conventions fiscales couvertes

En vertu de l'article 13(7) de la Convention la France considère que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite à l'article 13(5)(a). Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

Numéro de la Convention couverte

Autre juridiction contractante

Disposition

70

Pologne

Article 5(3)

 

Zastrzeżenie zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a)

Artykuł 14 - Podział umów

Zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a) Konwencji Francja zastrzega prawo do niestosowania art. 14 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 14 - Fractionnement de contrats

En vertu de l'article 14(3)(a) de la Convention la France se réserve le droit de ne pas appliquer l'intégralité de l'article 14 à ses Conventions fiscales couvertes.

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. a)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. a) Konwencji Francja wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. a) pkt i). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

70

Polska

art. 25 ust. 1 zd. 1

 

Article 16 - Procédure amiable

Notification relative aux dispositions pertinentes de Conventions fiscales couvertes

En vertu de l'article 16(6)(a) de la Convention la France considère que les conventions suivantes contiennent une disposition décrite à l'article 16(4)(a)(i). Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

Numéro de la Convention couverte

Autre juridiction contractante

Disposition

70

Pologne

Article 25(1), premiére phrase

 

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii) Konwencji Francja wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie przewidujące, że sprawa, o której mowa w art. 16 ust. 1, powinna być przedstawiona w okresie co najmniej trzech lat, licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

70

Polska

art. 25 ust. 1 zd. 2

 

Article 16 - Procédure amiable

Notification relative aux dispositions pertinentes de Conventions fiscales couvertes

En vertu de l'article 16(6)(b)(ii) de la Convention la France considère que les conventions suivantes contiennent une disposition qui prévoit que le cas mentionné à l'article 16(1) doit être soumis dans un délai spécifique, d'au moins trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui a entraîné une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte. Les numéros de l'article et du paragraphe des dispositions pertinentes sont indiqués ci-dessous.

Numéro de la Convention couverte

Autre juridiction contractante

Disposition

70

Pologne

Article 25(1), deuxième phrase

 

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. d) pkt i)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja wymienionych umów niezawierających postanowień

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. d) pkt i) Konwencji Francja wskazuje, że następujące umowy nie zawierają postanowienia, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. c) pkt i).

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

70

Polska

 

Article 16 - Procédure amiable

Notification de Conventions fiscales couvertes ne contenant pas de dispositions existantes

En vertu de l'article 16(6)(d)(i) de la Convention la France considère que les conventions suivantes ne contiennent pas une disposition décrite à l'article 16(4)(c)(i).

Numéro de la Convention couverte

Autre juridiction contractante

70

Pologne

 

Notyfikacja zgodnie z art. 18

Artykuł 18 - Stosowanie Części VI

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 18 Konwencji Francja dokonuje wyboru stosowania Części VI.

Article 18 - Choix d'appliquer la partie VI

Notification relative aux choix prévus

En vertu de l'article 18 de la Convention la France par la présente choisit d'appliquer la partie VI.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 19 ust. 11

Artykuł 19 - Obowiązkowe postępowanie arbitrażowe

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Konwencji Francja dla celów stosowania art. 19 w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, zastrzega prawo do zastąpienia okresu dwuletniego, ustanowionego w ust. 1 lit. b), okresem trzech lat.

Article 19 - Arbitrage obligatoire et contraignant

En vertu de l'article 19(11) de la Convention aux fins de l'application de l'article 19 à ses Conventions fiscales couvertes, la France se réserve le droit de remplacer le délai de deux ans mentionné à l'article 19(1)(b) par un délai de trois ans.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 19 ust. 12

Artykuł 19 - Obowiązkowe postępowanie arbitrażowe

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Konwencji Francja zastrzega prawo stosowania następujących zasad w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, bez względu na pozostałe przepisy art. 19:

a) jakakolwiek kwestia nierozwiązana w toku procedury wzajemnego porozumiewania się, która byłaby objęta zakresem postępowania arbitrażowego przewidzianego w niniejszej Konwencji, nie będzie przedłożona do postępowania arbitrażowego, jeżeli rozstrzygnięcie dotyczące tej kwestii zostało wydane przez sąd lub trybunał administracyjny którejkolwiek z Umawiających się Jurysdykcji;

b) jeżeli, w dowolnym czasie po złożeniu wniosku o przeprowadzenie postępowania arbitrażowego a przed przedstawieniem przez panel arbitrów jego decyzji właściwym organom Umawiających się Jurysdykcji, rozstrzygnięcie dotyczące tej kwestii zostało wydane przez sąd lub trybunał administracyjny jednej z Umawiających się Jurysdykcji, wówczas postępowanie arbitrażowe zostaje zakończone.

Article 19 - Arbitrage obligatoire et contraignant

En vertu de l'article 19(12) de la Convention la France se réserve le droit d'appliquer les règles suivantes à ses Conventions fiscales couvertes sans égard aux autres dispositions de l'article 19:

a) toute question non résolue et soulevée par un cas examiné en procédure amiable qui entre dans le champ d'application de la procédure d'arbitrage prévue par la présente Convention ne doit pas être soumise à l'arbitrage si un tribunal judiciaire ou administratif de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes a déjà rendu une décision sur cette question;

b) si, à tout moment après qu'une demande d'arbitrage a été formulée et avant que la commission d'arbitrage ait communiqué sa décision aux autorités compétentes des Juridictions contractantes, un tribunal judiciaire ou administratif de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes rend une décision concernant cette question soumise à l'arbitrage, la procédure d'arbitrage prend fin.

Notyfikacja zgodnie z art. 23 ust. 4

Artykuł 23 - Rodzaje postępowania arbitrażowego

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 23 ust. 4 Konwencji Francja dokonuje wyboru stosowania art. 23 ust. 5.

Article 23 - Méthode d'arbitrage

Notification relative aux choix prévus

En vertu de l'article 23(4) de la Convention la France par la présente choisit d'appliquer l'article 23(5).

Notyfikacja zgodnie z art. 24 ust. 1

Artykuł 24 - Porozumienie w sprawie innego rozwiązania sprawy

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Konwencji Francja dokonuje wyboru stosowania art. 24 ust. 2.

Article 24 - Accord sur une solution différente

Notification relative aux choix prévus

En vertu de l'article 24(1) de la Convention la France par la présente choisit d'appliquer l'article 24(2).

Zastrzeżenie zgodnie z art. 28 ust. 2 lit. a)

Artykuł 28 - Zastrzeżenia

Zastrzeżenie dotyczące zakresu arbitrażu

Zgodnie z art. 28 ust. 2 lit. a) Konwencji Francja składa następujące zastrzeżenia w odniesieniu do zakresu spraw, do których będzie stosowany arbitraż zgodnie z przepisami Części VI.

1. Francja zastrzega prawo do wyłączenia z zakresu spraw, do których będzie stosowany arbitraż zgodnie z przepisami Części VI, spraw dotyczących części dochodu lub majątku, które nie zostały opodatkowane przez Umawiającą się Jurysdykcję, w przypadku gdy takie części dochodu lub majątku nie zostały uwzględnione w podstawie opodatkowania w tej Umawiającej się Jurysdykcji lub z uwagi na fakt, że te części dochodu lub majątku korzystały ze zwolnienia lub zerowej stawki podatkowej zgodnie z krajowymi przepisami podatkowymi tej Umawiającej się Jurysdykcji.

2. Francja zastrzega prawo do wyłączenia z zakresu spraw, do których będzie stosowany arbitraż zgodnie z przepisami Części VI, spraw, w których podatnik podlega sankcjom administracyjnym lub karnym z powodu oszustwa podatkowego, umyślnego działania lub rażącego zaniedbania wobec obowiązków podatkowych.

3. Francja zastrzega prawo do wyłączenia z zakresu spraw, do których będzie stosowany arbitraż zgodnie z przepisami Części VI, spraw, w których średnio w roku podatkowym podstawa opodatkowania jest niższa niż 150 000 euro.

4. Francja zastrzega prawo do wyłączenia z zakresu spraw, do których będzie stosowany arbitraż zgodnie z przepisami Części VI, spraw objętych postępowaniem arbitrażowym przewidzianym w instrumencie prawnym opracowanym pod auspicjami Unii Europejskiej, takim jak Konwencja w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (90/436/EWG), lub w jakimkolwiek późniejszym instrumencie.

5. Francja zastrzega prawo do wyłączenia z zakresu spraw, do których będzie stosowany arbitraż zgodnie z przepisami Części VI, spraw uzgodnionych w drodze wzajemnego porozumienia z właściwym organem drugiego Państwa. Takie porozumienie zostanie zawarte przed rozpoczęciem procedury arbitrażowej i zostanie notyfikowane osobie, która wniosła sprawę.

6. Jeżeli zastrzeżenie złożone przez inne Państwo na mocy art. 28 ust. 2 lit. a) Konwencji odnosi się do jego prawa wewnętrznego, Francja zastrzega prawo do wyłączenia z zakresu spraw, do których będzie stosowany arbitraż zgodnie z przepisami Części VI, spraw, które zostałyby wyłączone z zakresu spraw, do których będzie stosowany arbitraż zgodnie z przepisami Części VI, jeżeli zastrzeżenia tego drugiego Państwa zostały sformułowane poprzez odniesienie do jakichkolwiek przepisów podobnych do przepisów prawa francuskiego lub wszystkich kolejnych przepisów je zastępujących, uaktualniających lub zmieniających. Właściwe organy francuskie skonsultują się z właściwymi organami pozostałych umawiających się Państw w celu określenia w umowie, o której mowa w art. 19 ust. 10, każdego z tych przepisów podobnych do istniejących w prawie francuskim.

Article 28 - Réserves

Réserve émise concernant le type de cas pouvant être soumis à l'arbitrage

En vertu de l'article 28(2)(a) de la Convention la France formule les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l'arbitrage en vertu des dispositions de la partie VI.

1. La France se réserve le droit d'exclure des cas pouvant être soumis à l'arbitrage en vertu des dispositions de la partie VI les cas concernant des éléments de revenu ou de fortune non imposes par une Juridiction contractante dès lors que ces éléments de revenu ou de fortune ne sont pas inclus dans une base imposable dans cette Juridiction contractante ou sur la base que ces éléments de revenu ou de fortune bénéficient d'une exemption ou d'un taux d'imposition nul en vertu de la législation nationale fiscale de cette Juridiction contractante.

2. La France se réserve le droit d'exclure des cas pouvant être soumis à l'arbitrage en vertu des dispositions de la partie VI les cas pour lesquels un contribuable fait l'objet d'une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire, manquement grave à une obligation déclarative.

3. La France se réserve le droit d'exclure des cas pouvant être soumis à l'arbitrage en vertu des dispositions de la partie VI les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d'imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 €.

4. La France se réserve le droit d'exclure des cas pouvant être soumis à l'arbitrage en vertu des dispositions de la partie VI les cas entrant dans le champ d'application d'une procédure d'arbitrage prévue par un instrument juridique élaboré sous l'égide de l'Union européenne, tel que la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (90/436/CEE), ou tout autre instrument postérieur.

5. La France se réserve le droit d'exclure des cas pouvant être soumis à l'arbitrage en vertu des dispositions de la partie VI d'un commun accord avec l'autorité compétente de l'autre Etat. Cet accord sera formulé avant le début de la procédure d'arbitrage et notifié à la personne qui a soumis le cas.

6. Lorsqu'une réserve formulée par un autre Etat en vertu de l'article 28(2)(a) de la Convention fait référence à son droit interne, la France se réserve le droit d'exclure des cas pouvant être soumis à l'arbitrage en vertu des dispositions de la partie VI les cas qui seraient exclus des cas pouvant être soumis à l'arbitrage en vertu des dispositions de cette même partie VI si les réserves de l'autre Etat étaient formulées en se référant à toute disposition similaire de droit français ou à toute disposition ultérieure remplaçant, amendant ou modifiant ces dispositions. Les autorités compétentes françaises consulteront les autorités compétentes des autres Etats contractants afin de préciser dans l'accord prévu à l'article 19(10) chacune de ces dispositions similaires existant dans le droit français.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 36 ust. 2

Artykuł 36 - Stosowanie Części VI

Zgodnie z art. 36 ust. 2 Konwencji Francja zastrzega prawo do niestosowania przepisów Części VI w zakresie sprawy przedstawionej właściwemu organowi Umawiającej się Jurysdykcji przed późniejszą z dat, z którą niniejsza Konwencja wchodzi w życie w każdej z Umawiających się Jurysdykcji, które są stronami umowy podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, wyłącznie w zakresie, w jakim właściwe organy obu Umawiających się Jurysdykcji zgodziły się, że znajdzie ona zastosowanie do takiej konkretnej sprawy.

Article 36 - Prise d'effet de la partie VI

En vertu de l'article 36(2) de la Convention la France se réserve le droit de ne pas appliquer la partie VI à l'égard d'un cas soumis à l'autorité compétente d'une Juridiction contractante avant la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte que dans la mesure où les autorités compétentes de toutes les Juridictions contractantes conviennent de l'appliquer à ce cas.

Minister Spraw Zagranicznych: J. Czaputowicz


1) Tekst Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2018 r. poz. 1369.

2) Tekst Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 czerwca 1975 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1977 r. poz. 5.

3) Numer wskazany przez Republikę Francuską w wykazie zastrzeżeń i notyfikacji do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., w notyfikacji złożonej zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) ww. Konwencji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »