| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 1 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 364, z 2016 r. poz. 579, z 2017 r. poz. 230 oraz z 2018 r. poz. 531) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 3:

– w pkt 1 wyrazy „typu nizinnego strefy nizinnej I” zastępuje się wyrazami „typu z ograniczeniami naturalnymi strefy I”,

– w pkt 2 wyrazy „typu nizinnego strefy nizinnej II” zastępuje się wyrazami „typu z ograniczeniami naturalnymi strefy II”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 179 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu specyficznego strefy I,”,

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) 264 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu specyficznego strefy II,”,

b) w ust. 5:

– w pkt 1 wyrazy „typu nizinnego strefy nizinnej I” zastępuje się wyrazami „typu z ograniczeniami naturalnymi strefy I”,

– w pkt 2 wyrazy „typu nizinnego strefy nizinnej II” zastępuje się wyrazami „typu z ograniczeniami naturalnymi strefy II”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 179 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu specyficznego strefy I,”,

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) 264 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu specyficznego strefy II,”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wykaz obszarów ONW zaliczonych do poszczególnych typów jest określony w załączniku do rozporządzenia.”,

d) w ust. 8:

– w pkt 1 wyrazy „ONW typu nizinnego strefy nizinnej I albo na obszarze ONW typu nizinnego strefy nizinnej II” zastępuje się wyrazami „ONW typu z ograniczeniami naturalnymi strefy I albo na obszarze ONW typu z ograniczeniami naturalnymi strefy II”,

– w pkt 2 wyrazy „ONW typu ze specyficznymi utrudnieniami” zastępuje się wyrazami „ONW typu specyficznego strefy I albo na obszarze ONW typu specyficznego strefy II”;

2) w § 5 po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:

„1aa. Jeżeli rolnik równocześnie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to we wniosku o przyznanie płatności ONW nie musi deklarować działek rolnych, w odniesieniu do których ubiega się o przyznanie płatności ONW, a działki rolne zadeklarowane do jednolitej płatności obszarowej i położone na obszarach ONW uznaje się za zadeklarowane do płatności ONW.”;

3) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. 1. Płatność ONW do obszarów, które kwalifikują się do płatności, o której mowa w art. 31 ust. 5 rozporządzenia nr 1305/2013, jest przyznawana:

1) w 2019 r. w wysokości 80% płatności, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 albo 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 329, z późn. zm.2));

2) w 2020 r. w wysokości równowartości w złotych kwoty 25 euro na ha, przeliczonej według kursu ustalonego zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.3)).

2. Do płatności ONW do obszarów, które kwalifikują się do płatności, o której mowa w art. 31 ust. 5 rozporządzenia nr 1305/2013, stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia dotyczące płatności ONW przyznawanej do obszarów ONW.

3. Wykaz obszarów, które kwalifikują się do płatności, o której mowa w art. 31 ust. 5 rozporządzenia nr 1305/2013, jest określony w załączniku do rozporządzenia.”;

4) dodaje się załącznik do rozporządzenia, który określa wykaz obszarów ONW oraz obszarów, które kwalifikują się do płatności, o której mowa w art. 31 ust. 5 rozporządzenia nr 1305/2013.

§ 2. [Przepis przejściowy]

Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) wszczętymi i zakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy zostały wznowione od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia

– stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2019 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Romańczuk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. poz. 1127, z 2010 r. poz. 219 i 1185, z 2011 r. poz. 286, z 2012 r. poz. 272, z 2014 r. poz. 323 oraz z 2015 r. poz. 347.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 27 z 03.02.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 11 i Dz. Urz. UE L 174 z 10.07.2018, str. 2.

Załącznik 1. [WYKAZ OBSZARÓW ONW ORAZ OBSZARÓW, KTÓRE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO PŁATNOŚCI, O KTÓREJ MOWA W ART. 31 UST. 5 ROZPORZĄDZENIA NR 1305/2013]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 1 lutego 2019 r. (poz. 262)

WYKAZ OBSZARÓW ONW ORAZ OBSZARÓW, KTÓRE KWALIFIKUJĄ SIĘ DO PŁATNOŚCI, O KTÓREJ MOWA W ART. 31 UST. 5 ROZPORZĄDZENIA NR 1305/2013

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »