reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie – Regulamin Sądu Najwyższego

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Regulamin Sądu Najwyższego]

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. – Regulamin Sądu Najwyższego (Dz. U. poz. 660) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przygotowuje projekt dochodów i wydatków Sądu Najwyższego oraz wykonuje budżet Sądu Najwyższego, z wyjątkiem przygotowywania projektu dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej oraz wykonywania budżetu Sądu Najwyższego w zakresie związanym z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej;”,

b) uchyla się pkt 13;

2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej może powołać Rzecznika Prasowego Izby Dyscyplinarnej.

2. W zakresie wykonywania zadań Rzecznika Prasowego Izby Dyscyplinarnej osoba zajmująca to stanowisko podlega bezpośrednio Prezesowi Sądu Najwyższego kierującemu pracą Izby Dyscyplinarnej.

3. Rzecznika Prasowego Izby Dyscyplinarnej powołuje się spośród sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Dyscyplinarnej, członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego albo zatrudnia na tym stanowisku inną osobę.

4. Rzecznik Prasowy Izby Dyscyplinarnej zapewnia obsługę medialną Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej i Izby Dyscyplinarnej.

5. Do zadań Rzecznika Prasowego Izby Dyscyplinarnej należy w szczególności:

1) informowanie środków społecznego przekazu o sprawach i orzeczeniach Izby Dyscyplinarnej wywołujących szersze zainteresowanie opinii publicznej;

2) odnoszenie się do publikacji i audycji dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i sędziów orzekających w Izbie Dyscyplinarnej;

3) redagowanie strony internetowej Sądu Najwyższego w części dotyczącej działalności Izby Dyscyplinarnej;

4) składanie Prezesowi Sądu Najwyższego kierującemu pracą Izby Dyscyplinarnej sprawozdania ze swojej działalności, w styczniu każdego roku.

6. Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej może utworzyć zespół prasowy do obsługi Rzecznika Prasowego Izby Dyscyplinarnej.

7. Rzecznikowi Prasowemu Izby Dyscyplinarnej będącemu sędzią Sądu Najwyższego przysługuje dodatek funkcyjny, którego wysokość ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego Rzecznika Prasowego działającego w Sądzie Najwyższym będącego sędzią Sądu Najwyższego.”;

3) w § 15:

a) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zwołuje zgromadzenie sędziów izby;”,

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) prowadzi i aktualizuje listę sędziów pełniących urząd na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego oraz sędziów delegowanych do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Najwyższym, orzekających w izbie, w kolejności alfabetycznej nazwisk;”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wyznacza członków składu orzekającego;”,

b) w ust. 3 wyrazy „ust. 2 pkt 1–3 i 8–10” zastępuje się wyrazami „ust. 2 pkt 1–3a i 8–10”,

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej przygotowuje projekt dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej oraz wykonuje budżet Sądu Najwyższego w zakresie związanym z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej.”;

4) w § 31 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Zgromadzenie sędziów Izby Dyscyplinarnej uchwala projekt dochodów i wydatków Sądu Najwyższego związanych z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej.”;

5) w § 32 w zdaniu trzecim wyrazy „§ 31 pkt 2–4” zastępuje się wyrazami „§ 31 ust. 1 pkt 2–4”;

6) po § 83 dodaje się § 83a i § 83b w brzmieniu:

„§ 83a. 1. Prezes Sądu Najwyższego przydziela sprawy według kolejności ich wpływu do izby. Po przydzieleniu sprawy Prezes Sądu Najwyższego wydaje zarządzenie o wyznaczeniu składu orzekającego.

2. Sprawy przydzielane są sędziom według kolejności alfabetycznej nazwisk na liście, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 3a. Przydzielając sprawy Prezes Sądu Najwyższego nie może pominąć sędziego, któremu według kolejności alfabetycznej powinna zostać przydzielona sprawa.

3. Jeżeli posłużenie się kolejnością alfabetyczną mogłoby doprowadzić do przydzielenia sprawy:

1) sędziemu delegowanemu do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Najwyższym, w sprawie w której Sąd Najwyższy orzeka w składzie 1 sędziego – sędziego delegowanego do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Najwyższym pomija się;

2) więcej niż 1 sędziemu delegowanemu do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Najwyższym – sprawę przydziela się pierwszemu w kolejności sędziemu delegowanemu do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Najwyższym, z pominięciem pozostałych.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, pominiętych sędziów delegowanych do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Najwyższym uwzględnia się kolejno przy przydzielaniu następnych spraw, przy czym przydzielając sprawę sędziemu Sądu Najwyższego rozpoczyna się od pierwszego sędziego Sądu Najwyższego, któremu nie przydzielono ostatnio przydzielanej sprawy.

§ 83b. 1. Przewodniczącym składu orzekającego jest najstarszy wiekiem sędzia Sądu Najwyższego wyznaczony do składu orzekającego, chyba że członkowie składu orzekającego będący sędziami wybiorą spośród siebie innego przewodniczącego, z uwzględnieniem § 89 ust. 2.

2. Przewodniczący składu orzekającego wyznacza sprawozdawcę spośród członków składu orzekającego będących sędziami, chyba że członkowie składu orzekającego będący sędziami wybiorą spośród siebie innego sprawozdawcę.

3. Wybór, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokonywany jest:

1) jednogłośne – w przypadku składu orzekającego, w którego skład wchodzi 2 sędziów;

2) większością głosów – w przypadku składu orzekającego, w którego skład wchodzi co najmniej 3 sędziów.”;

7) w § 84:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przewodniczący składu orzekającego wydaje niezwłocznie zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy lub posiedzenia, w którym wskazuje:”,

b) uchyla się pkt 1.

§ 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do spraw, w których do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wyznaczono skład orzekający, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 771, 847, 848, 1045, 1443 i 2507 oraz z 2019 r. poz. 125.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama