reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII1)

z dnia 21 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe2)

Na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla wprowadzanych do obrotu kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, zwanych dalej „kotłami”.

2. Rozporządzenia nie stosuje się do kotłów:

1) przeznaczonych do ogrzewania i rozprowadzania gazowych nośników ciepła, takich jak para wodna lub powietrze;

2) kogeneracyjnych na paliwo stałe o znamionowej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 50 kW;

3) o znamionowej mocy cieplnej większej niż 100 kW z ręcznym zasilaniem balotami słomy.”;

2) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wprowadzeniu do obrotu – rozumie się przez to każde rozporządzenie produktem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, w tym najem oraz sprzedaż za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub realizowaną w innej formie niż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.”,

b) uchyla się pkt 2;

3) § 3 i § 4 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Wymagania dla kotłów w zakresie granicznych wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności cieplnej określa załącznik do rozporządzenia.

2. W kotłach z automatycznym sposobem zasilania paliwem stałym zakazuje się stosowania elementu konstrukcyjnego pozwalającego na ręczne zasilanie paliwem.

3. W przypadku kotłów wielopaleniskowych oraz kotłów przeznaczonych do zasilania więcej niż jednym rodzajem paliwa stałego wymagania w zakresie granicznych wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności cieplnej muszą być spełnione dla wszystkich rodzajów palenisk oraz paliw stałych zalecanych przez producenta.

4. Kotły z ręcznym sposobem zasilania paliwem stałym powinny być eksploatowane ze zbiornikiem akumulacyjnym, którego minimalna bezpieczna pojemność jest określona zgodnie z normą przenoszącą normę europejską EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”.

5. Kotły wyposażone w systemy oczyszczania spalin powinny stanowić integralną całość konstrukcji, potwierdzoną badaniami dopuszczającymi kocioł do obrotu i użytkowania, o których mowa w § 4.

6. Instrukcja obsługi oraz tabliczka znamionowa kotła powinny zawierać informacje o rodzaju i parametrach jakościowych paliwa stałego zalecanego przez producenta.

§ 4. Graniczne wartości emisji oraz graniczne wartości sprawności cieplnej, o których mowa w § 3 ust. 1, uznaje się za spełnione, jeżeli są potwierdzone zgodnie z procedurą zawartą w normie, o której mowa w § 3 ust. 4, przez jednostkę posiadającą akredytację w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Do kotłów innych niż wytwarzające ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej oraz innych niż na biomasę niedrzewną, od dnia 1 stycznia 2020 r. § 3 ust. 1 i § 4 nie stosuje się.”;

5) w załączniku do rozporządzenia dotychczasową treść oznacza się jako pkt 1 i dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2. GRANICZNE WARTOŚCI SPRAWNOŚCI CIEPLNEJ KOTŁÓW.

Sprawność cieplna kotła przy znamionowej mocy cieplnej nie powinna być mniejsza niż:

1) 87% – dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 100 kW;

2) 89% – dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej większej niż 100 kW.

Potwierdzenie spełniania granicznych wartości sprawności cieplnej kotłów jest dokonywane przy uwzględnieniu normy przenoszącej normę europejską EN 303-5:2012.”.

§ 2. [Zwolnienie z wymogu potwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie granicznych wartości sprawności cieplnej]

Kotły, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia potwierdzone zostało spełnienie granicznych wartości emisji, o których mowa w § 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, nie wymagają potwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie granicznych wartości sprawności cieplnej.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii: J. Emilewicz


1) Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 16 października 2018 r. pod numerem 2018/0527/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161 i 2533 oraz z 2019 r. poz. 42.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama