reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe2)

Na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529 i 1566) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla wprowadzanych do obrotu i do użytkowania kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, zwanych dalej „kotłami”.

2. Rozporządzenia nie stosuje się do kotłów:

1) wytwarzających ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej;

2) przeznaczonych do ogrzewania i rozprowadzania gazowych nośników ciepła, takich jak para wodna lub powietrze;

3) kogeneracyjnych na paliwo stałe o znamionowej mocy elektrycznej 50 kW lub większej;

4) na biomasę niedrzewną rozumianą jako biomasę inną niż biomasa drzewna, w tym słomę, miskant, trzcinę, pestki i ziarna, pestki oliwek, wytłoczyny oliwek i łupiny orzechów.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) wprowadzeniu do obrotu – rozumie się przez to wprowadzenie do obrotu zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 26 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398);

2) wprowadzeniu do użytkowania – rozumie się przez to podłączenie kotła do wodnego systemu centralnego ogrzewania.

§ 3. [Wymagania dla kotłów oraz konstrukcja kotłów]

1. Wymagania dla kotłów w zakresie granicznych wartości emisji określa załącznik do rozporządzenia.

2. W konstrukcji kotłów zakazuje się stosowania rusztu awaryjnego.

§ 4. [Graniczne wartości emisji]

Graniczne wartości emisji, o których mowa w § 3 ust. 1, uznaje się za spełnione, jeżeli są potwierdzone zgodnie z procedurą zawartą w normie przenoszącej normę europejską EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” przez jednostkę posiadającą akredytację w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

§ 5. [Przepis przejściowy]

Do kotłów wyprodukowanych, a niewprowadzonych do obrotu ani do użytkowania przed dniem 1 października 2017 r. przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się od dnia 1 lipca 2018 r.

§ 6. [Przepisy uchylone]

Z dniem 1 stycznia 2020 r. traci moc § 3 ust. 1 i § 4.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 22 lutego 2017 r. pod numerem 2017/80/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Załącznik 1. [GRANICZNE WARTOŚCI EMISJI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 1 sierpnia 2017 r. (poz. 1690)

GRANICZNE WARTOŚCI EMISJI

Sposób zasilania paliwem

Graniczne wartości emisjia)

mg/m3 przy 10% O2b)

CO

OGC

Pył

Ręczny

700

30

60

Automatyczny

500

20

40

 

a) Potwierdzenie spełniania granicznych wartości emisji jest dokonywane przy uwzględnieniu normy PN-EN 303-5.

b) Graniczne wartości emisji wyraża się w miligramach substancji na metr sześcienny gazów odlotowych odniesiony do temperatury 0°C, ciśnienia 1013 mbar oraz gazu suchego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama