reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie niezbędnych elementów rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1249 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju]

1. Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej „sprawozdaniem”, w zakresie realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanego dalej „Centrum”, zawiera informacje o:

1) strategicznych programach badań naukowych i prac rozwojowych, w tym na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, zwanych dalej „programami”, obejmujące:

a) wykaz programów realizowanych w roku, za który jest składane sprawozdanie, zawierający nazwę oraz informacje o zakresie programu, działaniach realizowanych w danym roku w ramach programu i przeprowadzonych ewaluacjach programu,

b) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych programów:

– zaplanowanych na realizację programu,

– przekazanych od początku realizacji programu, według stanu na koniec roku, za który jest składane sprawozdanie,

– przekazanych na realizację programu w roku, za który jest składane sprawozdanie,

c) wykaz przeprowadzonych konkursów na wykonanie projektów w ramach poszczególnych programów, zawierający wyniki tych konkursów i sposób upowszechnienia ogłoszeń o tych konkursach,

d) wykaz projektów wykonywanych w ramach poszczególnych programów, zawierający:

– nazwę podmiotu, z którym Centrum zawarło umowę o wykonanie i finansowanie projektu,

– tytuł projektu oraz cele główne i termin realizacji projektu,

– wysokość środków finansowych przyznanych przez Centrum na realizację projektu określoną w umowie o wykonanie i finansowanie projektu oraz przekazanych od początku realizacji projektu, według stanu na koniec roku, za który jest składane sprawozdanie,

– zgodność realizacji projektu z harmonogramem wykonania określonym w umowie o wykonanie i finansowanie projektu,

e) dane dotyczące postępów w realizacji poszczególnych programów, w tym przedstawienie stopnia wykonania wskaźników: produktu, rezultatu i wpływu programu,

f) dane dotyczące prawa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowcę odmiany rośliny, powstałych w ramach poszczególnych programów oraz know-how związanego z wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych, oraz majątkowych praw autorskich powstałych w ramach poszczególnych programów;

2) realizacji zadań Centrum, o których mowa w art. 27 ust. 3 i art. 28–30 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zwanej dalej „ustawą”, obejmujące:

a) przedmiot realizowanych zadań w roku, za który jest składane sprawozdanie,

b) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań:

– od początku realizacji zadania, według stanu na koniec roku, za który jest składane sprawozdanie,

– na realizację zadania w roku, za który jest składane sprawozdanie,

c) liczbę i wartość zawartych umów:

– od początku realizacji zadania, według stanu na koniec roku, za który jest składane sprawozdanie,

– w roku, za który jest składane sprawozdanie,

d) efekty realizowanych zadań oraz sposób upowszechnienia informacji o tych efektach,

e) wykaz konkursów przeprowadzonych w ramach poszczególnych zadań w roku, za który jest składane sprawozdanie, uwzględniający wyniki tych konkursów i sposób upowszechnienia ogłoszeń o tych konkursach;

3) wysokości środków finansowych pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa zaangażowanych w realizację poszczególnych zadań, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyodrębnieniem informacji o wysokości środków finansowych pochodzących od sektora gospodarczego, według stanu na koniec roku, za który jest składane sprawozdanie;

4) podmiotach, o których mowa w art. 30 ust. 3 i 4 ustawy, współpracujących przy realizacji zadań Centrum, obejmujące nazwę podmiotu, przedmiot współpracy i wysokość środków finansowych zaangażowanych przez te podmioty w realizację poszczególnych zadań;

5) udzielonym finansowaniu w formie pomocy zwrotnej i instrumentów finansowych, o których mowa odpowiednio w art. 30a ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy, obejmujące nazwę podmiotu, któremu udzielono finansowania, formę finansowania, cel, na jaki zostało udzielone finansowanie, wysokość udzielonego finansowania oraz źródło finansowania;

6) utworzonych spółkach, objętych lub nabytych udziałach i akcjach lub objętych warrantach subskrypcyjnych, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 2 ustawy, obejmujące nazwę spółki, liczbę i wartość objętych lub nabytych udziałów i akcji lub objętych warrantów subskrypcyjnych oraz źródło ich finansowania;

7) objętych lub nabytych certyfikatach inwestycyjnych, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy, obejmujące nazwę funduszu, liczbę i wartość objętych certyfikatów oraz źródło ich finansowania.

2. Sprawozdanie w zakresie zagadnień organizacyjnych zawiera informacje dotyczące:

1) kosztów obsługi realizacji poszczególnych zadań Centrum, według stanu na koniec roku, za który jest składane sprawozdanie;

2) stanu zatrudnienia w Biurze Centrum, według stanu na koniec roku, za który jest składane sprawozdanie;

3) stopnia realizacji rocznego planu finansowego Centrum.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie niezbędnych elementów sprawozdania z działalności oraz rocznego i kwartalnego sprawozdania finansowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2011 r. poz. 44), które utraciło moc z dniem 1 października 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama