| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową

Na podstawie art. 402 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276 i 447) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania, a także tryb przekazywania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. a i b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie tych środków, zwanym dalej „wnioskiem”, oraz w raporcie z ich wykorzystania, zwanym dalej „raportem”.

§ 2. [Składanie wniosków dotyczących inwestycji]

Wnioski dotyczące inwestycji związanych z:

1) kształceniem składa się do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej „ministrem”, albo do ministra nadzorującego uczelnię, o którym mowa w art. 460 ust. 1–6 ustawy, zwanego dalej „ministrem nadzorującym”;

2) działalnością naukową składa się do ministra.

§ 3. [Przyznawanie wniosków dotyczących inwestycji]

1. Wnioski dotyczące inwestycji:

1) związanych z kształceniem, obejmujące inwestycje, o których mowa w art. 373 ust. 1 ustawy, składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na ich realizację mają zostać przyznane, a w przypadku wniosków składanych do Ministra Obrony Narodowej oraz do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w terminie do dnia 15 lutego roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na ich realizację mają zostać przyznane;

2) związanych z działalnością naukową, obejmujące inwestycje, o których mowa w art. 373 ust. 3 ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na ich realizację mają zostać przyznane;

3) ujętych w programach wieloletnich składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na ich realizację mają zostać przyznane.

2. W przypadku:

1) szczególnie uzasadnionym, w tym wystąpienia zdarzenia losowego powodującego zakłócenie działalności wnioskodawcy,

2) inwestycji współfinansowanej ze źródeł zagranicznych:

a) związanej z kształceniem, której finansowanie zostało uzgodnione w trybie określonym w wytycznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60),

b) związanej z działalnością naukową, której finansowanie zostało uzgodnione w trybie określonym w kontrakcie terytorialnym zawartym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669)

– wniosek może zostać złożony bez zachowania terminów określonych w ust. 1.

§ 4. [Elementy wniosku]

1. Wniosek zawiera:

1) dane wnioskodawcy;

2) rodzaj inwestycji;

3) nazwę i lokalizację inwestycji;

4) zakres rzeczowy i opis inwestycji, obejmujące w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 373 ust. 3 pkt 1 ustawy, wskazanie, czy dotyczy ona zakupu, wytworzenia czy rozbudowy aparatury naukowo-badawczej albo infrastruktury informatycznej;

5) wnioskowaną wysokość środków finansowych na realizację inwestycji;

6) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji;

7) źródła finansowania inwestycji, w tym wielkość środków własnych wnioskodawcy;

8) uzasadnienie celowości realizacji inwestycji, a w przypadku inwestycji związanej z działalnością naukową – także jej znaczenia dla rozwoju nauki, innowacyjności i gospodarki wraz ze wskazaniem prac lub zadań, które będą realizowane przy wykorzystaniu finansowanej infrastruktury.

2. Wniosek dotyczący inwestycji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, zawiera informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 5 i 7.

§ 5. [Dodatkowe elementy wniosku]

1. Do wniosku:

1) dotyczącego inwestycji budowlanej dołącza się oświadczenie o rodzaju posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości;

2) dotyczącego inwestycji związanej z działalnością naukową, obejmującego finansowanie rozbudowy aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej, dołącza się oświadczenie o ich wartości;

3) dotyczącego inwestycji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, dołącza się uwierzytelnioną kopię:

a) dokumentu zawierającego przyrzeczenie otrzymania dofinansowania ze źródeł zagranicznych albo potwierdzającego jego przyznanie,

b) wniosku o przyznanie dofinansowania ze źródeł zagranicznych;

4) składanego w trybie § 3 ust. 2 pkt 1 dołącza się:

a) uwierzytelnione kopie dokumentów zawierających opis zdarzenia losowego oraz poświadczających zaistniałą szkodę, jeżeli wystąpiła, albo

b) uzasadnienie konieczności realizacji inwestycji.

2. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lit. a, uwierzytelnia się podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 6. [Sposób składania wniosków]

1. Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym wskazanym przez ministra albo ministra nadzorującego na jego stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. W przypadku wniosku składanego do ministra część tego wniosku zawierającą dane wnioskodawcy, oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, i oświadczenia o:

1) zgodności danych zawartych w systemie, o którym mowa w ust. 1, ze stanem faktycznym i prawnym,

2) wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123)

– składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra albo w postaci papierowej.

§ 7. [Rozpatrywanie wniosków]

Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania określone w § 3–6. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego tych wymagań wzywa się wnioskodawcę, za pośrednictwem systemu, o którym mowa w § 6 ust. 1, do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§ 8. [Kryteria stosowane przy przyznawaniu środków]

1. Przy przyznawaniu środków finansowych na realizację inwestycji uwzględnia się następujące szczegółowe kryteria:

1) w przypadku inwestycji związanych z kształceniem – wskaźnik płynności będący relacją aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy, ujmowanych w aktywach, do zobowiązań krótkoterminowych ujmowanych w pasywach, wynikających z bilansu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351);

2) w przypadku inwestycji związanych z działalnością naukową:

a) zasadność wykorzystania infrastruktury przewidzianej do finansowania do realizacji planowanych prac lub zadań,

b) możliwość wykorzystania infrastruktury przewidzianej do finansowania przez inne podmioty w związku z jej planowanym udostępnianiem lub w ramach współpracy wnioskodawcy z tymi podmiotami,

c) przygotowanie wnioskodawcy do realizacji inwestycji i użytkowania infrastruktury przewidzianej do finansowania,

d) prawidłowość wykorzystania i rozliczania wcześniej przyznanych środków finansowych na realizację inwestycji.

2. W przypadku inwestycji związanych z kształceniem, na których realizację środki finansowe przyznaje Minister Obrony Narodowej, przy przyznawaniu tych środków uwzględnia się dodatkowo potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z Programu Rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9. [Ocena wniosków]

1. Oceny wniosków dotyczących inwestycji związanych z działalnością naukową, z wyłączeniem inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. b, dokonuje zespół doradczy powołany przez ministra na podstawie art. 341 ustawy, zwany dalej „zespołem”.

2. W przypadku wniosków złożonych w trybie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 ocena, o której mowa w ust. 1, jest sporządzana w formie list rankingowych, oddzielnie dla inwestycji:

1) w zakresie aparatury naukowo-badawczej o wartości przekraczającej 500 000 zł;

2) w zakresie infrastruktury informatycznej o wartości przekraczającej 500 000 zł;

3) budowlanych i w zakresie zakupu nieruchomości.

3. Lista rankingowa zawiera:

1) pozycję rankingową wniosku;

2) proponowaną do przyznania wysokość środków finansowych na realizację inwestycji albo propozycję odmowy przyznania tych środków;

3) informację, czy infrastruktura przewidziana do finansowania jest wpisana na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej.

4. Do listy rankingowej zespół dołącza uzasadnienie dokonanej oceny każdego wniosku.

5. Zespół sporządza oceny wniosków złożonych w trybie określonym w § 3 ust. 2 pkt 1, w terminie 60 dni od dnia ich złożenia, i przedstawia ministrowi wraz z propozycją przyznania albo odmowy przyznania środków finansowych na realizację inwestycji i z uzasadnieniem.

§ 10. [Tryby składania wniosków]

1. W przypadku wniosków składanych w trybie określonym w:

1) § 3 ust. 1 – w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku ich złożenia,

2) § 3 ust. 2 – niezwłocznie po ich rozpatrzeniu

– minister albo minister nadzorujący przekazuje wnioskodawcy informację o przyznaniu albo odmowie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji.

2. Minister albo minister nadzorujący przekazuje środki finansowe na realizację inwestycji na podstawie umowy, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.2)), zwanej dalej „umową dotacyjną”.

3. W terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji o przyznaniu środków finansowych na realizację inwestycji podmiot, któremu środki te zostały przyznane, składa w urzędzie obsługującym ministra albo ministra nadzorującego 3 egzemplarze umowy dotacyjnej podpisanej przez uprawnione osoby oraz harmonogram płatności.

4. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 3, uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy dotacyjnej i z przyznanych środków finansowych na realizację inwestycji.

§ 11. [Przekazywanie wniosków]

Środki finansowe na realizację inwestycji mogą być przekazywane jednorazowo albo w transzach, zgodnie z harmonogramem płatności.

§ 12. [Łączna kwota środków finansowych przyznanych na realizację inwestycji]

1. Łączna kwota środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na realizację inwestycji nie może być wyższa niż jej wartość kosztorysowa określona w dniu zawarcia umowy dotacyjnej.

2. Jeżeli wartość kosztorysowa inwestycji określona w umowie dotacyjnej została obniżona w trakcie realizacji inwestycji, to kwotę środków finansowych przyznanych na jej realizację obniża się o ten sam procent.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.

§ 13. [Przebieg realizacji inwestycji]

1. Jeżeli inwestycja budowlana, z wyłączeniem inwestycji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, jest realizowana etapami, finansowanie kolejnego etapu może zostać rozpoczęte po dokonaniu przez ministra albo ministra nadzorującego pozytywnej oceny dotychczasowego przebiegu realizacji inwestycji i wykorzystania jej efektów rzeczowych osiągniętych przez podmiot, któremu zostały przyznane środki finansowe na realizację tej inwestycji, w wyniku zakończenia jej poprzednich etapów.

2. W celu dokonania oceny, o której mowa w ust. 1, podmiot, któremu zostały przyznane środki finansowe na realizację inwestycji, przedstawia ministrowi albo ministrowi nadzorującemu informację dotyczącą dotychczasowego przebiegu realizacji inwestycji i wykorzystania jej efektów rzeczowych.

3. W przypadku inwestycji związanej z działalnością naukową minister dokonuje oceny, o której mowa w ust. 1, po zasięgnięciu opinii zespołu.

4. Minister albo minister nadzorujący dokonuje oceny, o której mowa w ust. 1, w terminie 60 dni od dnia przedłożenia przez podmiot, któremu zostały przyznane środki finansowe na realizację inwestycji, informacji, o której mowa w ust. 2.

§ 14. [Wstrzymanie inwestycji]

1. Jeżeli podmiot, któremu zostały przyznane środki finansowe na realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, stwierdzi, że powinna ona zostać czasowo wstrzymana, może złożyć do ministra albo ministra nadzorującego wniosek w tej sprawie.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) rozliczenie prac lub zadań dotychczas zrealizowanych w ramach inwestycji zawierające informacje o tych pracach lub zadaniach i wydatkach poniesionych na ich realizację;

2) uzasadnienie potrzeby wstrzymania realizacji inwestycji;

3) analizę przewidywanych skutków wstrzymania realizacji inwestycji, w tym skutków finansowych, ze wskazaniem i uzasadnieniem kwot środków pochodzących z budżetu państwa, które będą potrzebne w poszczególnych latach na uregulowanie zobowiązań związanych z realizacją inwestycji, powstałych przed jej wstrzymaniem.

3. Minister albo minister nadzorujący, w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokonuje oceny jego zasadności, a następnie pisemnie zawiadamia podmiot, któremu zostały przyznane środki finansowe na realizację inwestycji, o podjętym rozstrzygnięciu. Odrzucenie wniosku wymaga uzasadnienia.

4. W przypadku inwestycji związanej z działalnością naukową minister dokonuje oceny, o której mowa w ust. 3, po zasięgnięciu opinii zespołu.

§ 15. [Raport podmiotu otrzymującego środki finansowe]

Podmiot, któremu zostały przyznane środki finansowe na realizację inwestycji, składa w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on raporty w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 353 ustawy.

§ 16. [Oświadczenie dodatkowe podmiotu otrzymującego środki finansowe]

1. Podmiot, któremu zostały przyznane środki finansowe na realizację inwestycji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, składa dodatkowo oświadczenie o kwalifikowalności wydatków poniesionych na realizację inwestycji potwierdzone przez właściwą instytucję zarządzającą albo pośredniczącą.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się:

1) w tym samym terminie, w którym jest składany raport, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych – także po tym terminie;

2) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra albo w postaci papierowej.

§ 17. [Elementy raportu rocznego]

1. Raport roczny zawiera:

1) nazwę podmiotu, któremu środki finansowe na realizację inwestycji zostały przyznane;

2) nazwę inwestycji;

3) numer umowy dotacyjnej;

4) informację o pracach lub zadaniach zrealizowanych w okresie objętym raportem;

5) informację o wydatkach poniesionych na realizację prac lub zadań w okresie objętym raportem.

2. Niezłożenie raportu rocznego stanowi podstawę do odstąpienia przez ministra albo ministra nadzorującego od umowy dotacyjnej z wezwaniem do zwrotu przyznanych środków finansowych na realizację inwestycji.

§ 18. [Elementy raportu końcowego]

1. Raport końcowy zawiera informacje, o których mowa w § 17 ust. 1, oraz:

1) porównanie rzeczywistych kosztów, podstawowych efektów rzeczowych, okresu realizacji i źródeł finansowania inwestycji z odpowiednimi wielkościami planowanymi przy jej rozpoczęciu oraz określonymi w wyniku zmian dokonanych w okresie realizacji tej inwestycji;

2) analizę różnic między wielkościami, o których mowa w pkt 1, wraz z uzasadnieniem.

2. Niezłożenie raportu końcowego stanowi podstawę do żądania przez ministra albo ministra nadzorującego zwrotu przyznanych środków finansowych na realizację inwestycji.

§ 19. [Rozpatrywanie raportów]

1. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie raporty, które są kompletne i spełniają wymagania, o których mowa w § 15, § 17 ust. 1 i § 18 ust. 1. W przypadku złożenia raportu niespełniającego tych wymagań albo niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 16, minister albo minister nadzorujący wzywa podmiot, któremu środki finansowe na realizację inwestycji zostały przyznane, do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje nieprzyjęcie raportu.

2. W przypadku stwierdzenia, że złożony raport został sporządzony nieprawidłowo lub jest nierzetelny, minister albo minister nadzorujący wzywa podmiot, któremu środki finansowe na realizację inwestycji zostały przyznane, do uzupełnienia lub poprawienia raportu w wyznaczonym terminie, z pouczeniem, że niezłożenie uzupełnionego lub poprawionego raportu w tym terminie spowoduje nieprzyjęcie raportu.

3. W przypadku nieprzyjęcia przez ministra albo ministra nadzorującego:

1) raportu rocznego przepis § 17 ust. 2,

2) raportu końcowego przepis § 18 ust. 2

– stosuje się odpowiednio.

§ 20. [Kryteria stosowane przy rozliczaniu środków finansowych]

Przy rozliczaniu środków finansowych na realizację inwestycji uwzględnia się następujące kryteria:

1) zgodność zrealizowanego zakresu inwestycji z wnioskiem oraz umową dotacyjną;

2) prawidłowość wydatkowania tych środków, z uwzględnieniem planowanych nakładów i źródeł finansowania, ujętych w umowie dotacyjnej.

§ 21. [Ocena raportów dotyczących inwestycji związanych z działalnością naukową]

Oceny raportów dotyczących inwestycji związanych z działalnością naukową, z wyłączeniem inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. b, dokonuje zespół w terminie 90 dni od dnia przekazania raportu do oceny.

§ 22. [Wezwanie podmiotu otrzymującego środki finansowe]

1. Na podstawie oceny raportu rocznego minister albo minister nadzorujący może wezwać podmiot, któremu zostały przyznane środki finansowe na realizację inwestycji, do zwrotu tych środków w całości albo w części.

2. Na podstawie oceny raportu końcowego minister albo minister nadzorujący uznaje inwestycję za:

1) zrealizowaną;

2) zrealizowaną nienależycie albo niezrealizowaną, z wezwaniem podmiotu, któremu zostały przyznane środki finansowe na jej realizację, do zwrotu tych środków w całości albo w części.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 2, zwrotu środków finansowych na realizację inwestycji dokonuje się na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra albo ministra nadzorującego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi za okres od dnia przekazania tych środków do dnia ich zwrotu.

§ 23. [Niewykorzystane środki finansowe]

1. Środki finansowe niewykorzystane na realizację inwestycji podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra albo ministra nadzorującego w przypadku:

1) inwestycji, której realizacja nie zakończyła się w danym roku budżetowym – w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;

2) inwestycji albo jej części, których realizacja zakończyła się przed końcem roku budżetowego – w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji inwestycji.

2. Niezwrócenie niewykorzystanych środków finansowych na realizację inwestycji w terminach, o których mowa w ust. 1, powoduje naliczenie odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia następującego po dniu, w którym dany termin upłynął, do dnia zwrotu tych środków.

§ 24. [Forma składania wniosków]

Do dnia 31 grudnia 2019 r. wnioski:

1) dotyczące inwestycji związanych z kształceniem,

2) o których mowa w § 3 ust. 2

– składa się do ministra w postaci papierowej.

§ 25. [Terminy składania wniosków]

Wnioski dotyczące inwestycji:

1) związanych z kształceniem, na podstawie których środki finansowe będą przyznawane w 2020 r., składa się do Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.;

2) związanych z działalnością naukową, na podstawie których środki finansowe będą przyznawane w 2020 r., składa się do ministra w terminie do dnia 15 września 2019 r.

§ 26. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).

1) rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1068 oraz z 2018 r. poz. 63),

2) rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. poz. 1693 oraz z 2018 r. poz. 1066)

- które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »