reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 4 czerwca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 364, z 2016 r. poz. 579, z 2017 r. poz. 230, z 2018 r. poz. 531 oraz z 2019 r. poz. 262) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 3:

– po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

„3b) 550 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu specyficznego strefy II, w którym co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m., jeżeli rolnik ten jest posiadaczem zwierząt gatunków: bydło domowe (Bos taurus) i bawoły domowe (Bubalus bubalis), zwane dalej „bydłem”, oraz kozy (Capra hircus), owce (Ovis aries) lub konie (Equus caballus), których liczba w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) wynosi co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych zadeklarowanych przez tego rolnika we wniosku o przyznanie płatności ONW,”,

– w pkt 4 dodaje się przecinek oraz pkt 5 w brzmieniu:

„5) 750 zł na 1 ha – na obszarze ONW typu górskiego, jeżeli rolnik ten jest posiadaczem zwierząt gatunków: bydło, kozy, owce lub konie, których liczba w przeliczeniu na DJP wynosi co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych zadeklarowanych przez tego rolnika we wniosku o przyznanie płatności ONW”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wykaz obszarów ONW zaliczonych do poszczególnych typów oraz wykaz obszarów ONW zaliczonych do typu specyficznego strefy II, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m., są określone w załączniku do rozporządzenia.”;

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. 1. Warunki określone w § 3 ust. 3 pkt 3b oraz pkt 5 w zakresie posiadania zwierząt uznaje się za spełnione, jeżeli:

1) warunki te spełnia małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ONW;

2) małżonek rolnika, o którym mowa w pkt 1, wyraził pisemną zgodę na przyznanie płatności ONW temu rolnikowi z uwzględnieniem określonych zwierząt, których posiadaczem jest małżonek tego rolnika.

2. Wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, małżonek rolnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podaje numery identyfikacyjne zwierząt objętych tą zgodą.

3. Przy ustalaniu spełnienia warunków określonych w § 3 ust. 3 pkt 3b oraz pkt 5 bierze się pod uwagę zwierzęta posiadane przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 września danego roku, w odniesieniu do których rolnik lub jego małżonek dokonali wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zgłoszeń do:

1) rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt prowadzonego na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – w przypadku bydła, kóz i owiec;

2) rejestru koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, wskazane w zaświadczeniu wydanym przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją” – w przypadku koni.

4. W przypadku płatności, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 3b oraz pkt 5, liczbę DJP oblicza się jako sumę iloczynów liczby poszczególnych rodzajów zwierząt i współczynników ich przeliczenia na DJP, które są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1784 oraz z 2019 r. poz. 451) w lp. 1–17 oraz 19–23, według średniego stanu z okresu wskazanego w ust. 3, przy czym liczba posiadanych zwierząt jest ustalana na podstawie danych zawartych:

1) w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt – w przypadku bydła, kóz i owiec;

2) w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 – w przypadku koni.

5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres rolnika lub jego małżonka;

2) w przypadku:

a) rolnika będącego osobą fizyczną lub jego małżonka – numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL), a jeżeli rolnik lub jego małżonek nie posiadają obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

b) rolnika niebędącego osobą fizyczną – numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

3) wykaz koni, które były wpisane lub zgłoszone do rejestru koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przez rolnika lub jego małżonka w okresie wskazanym w ust. 3, z podaniem daty urodzenia tych koni.

6. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 31 października roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności ONW.

7. Jeżeli rolnik równocześnie spełnia warunki przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie posiadania zwierząt gatunków wymienionych w załączniku nr 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, których liczba w przeliczeniu na DJP wynosi co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych, warunki określone w § 3 ust. 3 pkt 3b oraz pkt 5 w zakresie posiadania zwierząt uznaje się za spełnione.”;

3) w § 5 w ust. 2 skreśla się wyrazy „Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”,”;

4) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot przejmujący posiadanie dołącza umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w której wyniku nastąpiło przeniesienie posiadania użytków rolnych, do których przysługuje płatność ONW, lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem.”;

5) w § 7 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) oświadczenie o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierające wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika, którego jest spadkobiercą – w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, albo”;

6) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem.”;

7) w § 9:

a) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) oświadczeniem o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierającym wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika, którego jest spadkobiercą – w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem.”;

8) w załączniku do rozporządzenia wykaz obszarów ONW oraz obszarów, które kwalifikują się do płatności, o której mowa w art. 31 ust. 5 rozporządzenia nr 1305/2013, oznacza się jako tabelę nr 1 oraz dodaje się tabelę nr 2 zawierającą wykaz obszarów ONW zaliczonych do typu specyficznego strefy II, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m., w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Pomoc finansowa w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami”]

Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi przed dniem 15 marca 2019 r. i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, które zostały wznowione po dniu 14 marca 2019 r.

– stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Stosowanie przepisów]

Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 marca 2019 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Stosowanie przepisów]

Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 6c ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311 oraz z 2019 r. poz. 201), stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 5. [Zwrot pomocy finansowej]

Do zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z tytułu zdarzeń stanowiących podstawę zwrotu tej pomocy, które nastąpiły przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. S. Giżyński


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

Załącznik 1. [WYKAZ OBSZARÓW ONW ZALICZONYCH DO TYPU SPECYFICZNEGO STREFY II, W KTÓRYCH CO NAJMNIEJ 50% POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH JEST POŁOŻONYCH POWYŻEJ 350 M N.P.M.]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 4 czerwca 2019 r. (poz. 1112)

WYKAZ OBSZARÓW ONW ZALICZONYCH DO TYPU SPECYFICZNEGO STREFY II, W KTÓRYCH CO NAJMNIEJ 50% POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH JEST POŁOŻONYCH POWYŻEJ 350 M N.P.M.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama