reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań (Dz. U. poz. 1768), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań (Dz. U. poz. 2264).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań (Dz. U. poz. 2264), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: wz. G. Witkowski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 27 czerwca 2019 r. (poz. 1366)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań

Na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i sposób wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej w ramach Priorytetu 4 - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zwanego dalej "priorytetem 4", zawartego w programie operacyjnym "Rybactwo i Morze", zwanym dalej "programem", oraz warunki finansowania samorządu województwa wykonującego jako instytucja pośrednicząca zadania instytucji zarządzającej.

§ 2. 1. Samorząd województwa realizuje powierzone mu zadania instytucji zarządzającej określone w art. 125:

1) ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.2)), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013", przez:

a) informowanie i rozpowszechnianie informacji o programie, w tym o zasadach i trybie przyznawania pomocy w ramach priorytetu 4 zawartego w programie, w szczególności podawanie tych informacji do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego, oraz informowanie beneficjentów o obowiązkach wynikających z przyznania tej pomocy,

b) przyjmowanie wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność oraz ich rejestrowanie w postaci papierowej lub elektronicznej w sposób zapewniający prawidłową identyfikację tych wniosków,

c) zawieranie umów o dofinansowanie i rejestrowanie tych umów i ich zmian w postaci papierowej lub elektronicznej oraz dokonywanie bieżącej aktualizacji tego rejestru,

d) przechowywanie dokumentacji dotyczącej realizacji środków w ramach priorytetu 4 oraz związanej z wykonywaniem przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej,

e) gromadzenie i opracowywanie danych niezbędnych do właściwego monitorowania i ewaluacji priorytetu 4;

2) ust. 3 rozporządzenia nr 1303/2013, przez:

a) dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zwanej dalej "ustawą",

b) weryfikowanie wniosków o płatność, w tym kontrolowanie prawidłowości i kwalifikowalności kosztów, oraz zatwierdzanie kwoty pomocy finansowej do wypłaty poszczególnym beneficjentom,

c) informowanie o odmowie przyznania pomocy,

d)3) rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy i ponagleń w sprawach o ustalenie kwot pomocy pobranej nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz ich rejestrowanie w postaci papierowej lub elektronicznej,

e) przygotowywanie i przekazywanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", w postaci papierowej lub elektronicznej:

- planu wydatków w ramach priorytetu 4 na rok bieżący i następny oraz jego aktualizacji,

- informacji o wysokości środków finansowych przeznaczonych do wypłaty poszczególnym beneficjentom,

- poświadczenia kwalifikowalności poniesionych wydatków w ramach priorytetu 4,

- zleceń płatności, w tym zleceń płatności zaliczkowych,

- informacji o pomocy pobranej nienależnie lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, o której mowa w art. 32 ustawy, w zakresie niezbędnym do dochodzenia zwrotu tej pomocy,

- informacji o wystąpieniu nieprawidłowości i błędów w trakcie przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy;

3) ust. 4 rozporządzenia nr 1303/2013, przez:

a) prowadzenie oceny i rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych określonych w art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730),

b) prowadzenie oceny zamówień w stosunku do beneficjentów niemających obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, pod kątem zachowania zasady konkurencyjności oraz racjonalności poniesionych wydatków,

c) przeprowadzanie w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy kontroli:

- o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy,

- operacji na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy,

d)4) wydawanie decyzji administracyjnych:

- określających kwoty przypadające do zwrotu z tytułu wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem albo z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), albo środków pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

- o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej w odniesieniu do należności, o których mowa w art. 60 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących należności z tytułu środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

e) zapobieganie nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom, ich wykrywanie i usuwanie oraz przekazywanie informacji dotyczących stwierdzonych nadużyć lub nieprawidłowości do instytucji zarządzającej,

f) przyjmowanie, weryfikowanie i zatwierdzanie sprawozdań, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy,

g) przygotowywanie prognozy wydatków w ramach priorytetu 4 oraz aktualizację tej prognozy.

2. Samorząd województwa realizuje zadania instytucji zarządzającej, o których mowa w ust. 1, w sposób zapewniający:

1) prawidłowe, rzetelne, bezstronne, sprawne i terminowe wykonanie tych zadań;

2) wdrożenie zatwierdzonych przez instytucję zarządzającą programem warunków technicznych w zakresie trybu przygotowywania, obiegu i kontroli dokumentów, służących prawidłowemu wykonywaniu tych zadań;

3) bezpieczeństwo informacji, danych i dokumentów związanych z wykonywaniem tych zadań.

§ 3. 1. Roczny plan kontroli, o którym mowa w art. 29 ustawy, samorząd województwa przygotowuje i przekazuje instytucji zarządzającej do akceptacji w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, na który jest sporządzany plan.

2. Dokumentację, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d, przechowuje się do dnia 31 grudnia 2028 r.

§ 4. Samorządowi województwa wykonującemu zadania instytucji zarządzającej przyznaje się pomoc techniczną objętą programem, o której mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 oraz art. 78 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.5)), zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia6).


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140 oraz Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 79.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez samorząd województwa zadań instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" oraz warunków finansowania samorządu województwa w związku z wykonywaniem tych zadań (Dz. U. poz. 2264), które weszło w życie z dniem 21 grudnia 2017 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Zmiany niniejszego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 229 z 03.09.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2016, str. 43 oraz Dz. Urz. UE L 169 z 28.06.2016, str. 18.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27 października 2016 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe EFEKTA

Pełna księgowość dla małych, średnich i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama