reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412 i 1210) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób obliczenia kwoty różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej „ustawą”;

2) sposób obliczenia rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 7 ust. 1b ustawy, zwanej dalej „rekompensatą finansową”;

3) sposób obliczania średnioważonych cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, a także sposób i termin publikacji tych cen;

4) zakres informacji ogłaszanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki stanowiących części składowe służące do obliczenia kwoty różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, i rekompensaty finansowej;

5) zakres, termin i sposób publikacji informacji udostępnianych przez giełdę towarową energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312), stanowiących części składowe kwoty różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, rekompensaty finansowej i średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym;

6) zakres informacji przedstawianych przez odbiorcę końcowego przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, zwanemu dalej „przedsiębiorstwem obrotu”, w celu wykonania przez to przedsiębiorstwo obowiązku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, oraz tryb i termin ich przekazania;

7) sposób wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) opłata stała – opłatę pobieraną przez przedsiębiorstwo obrotu od odbiorcy końcowego, niezależną od wolumenu sprzedanej energii elektrycznej, związaną bezpośrednio ze sprzedażą energii elektrycznej i niezwiązaną ze sprzedażą innych niż energia elektryczna towarów, usług lub produktów;

2) punkt poboru energii elektrycznej – punkt pomiarowy w instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, lub w sieci w rozumieniu art. 3 pkt 11 tej ustawy, w którym odbywa się bilansowanie dostaw energii elektrycznej, rozliczanie usług oraz dla którego może następować zmiana sprzedawcy;

3) system elektroenergetyczny – system elektroenergetyczny w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy – Prawo energetyczne;

4) taryfa – taryfę w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy – Prawo energetyczne;

5) tona oleju ekwiwalentnego – równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 41 868 kJ/kg;

6) Towarowa Giełda Energii S.A. – podmiot prowadzący giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych;

7) wniosek – wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo 1b ustawy.

Rozdział 2

Kwota różnicy ceny

§ 3. [Kwota różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw]

1. Kwotę różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, dla przedsiębiorstwa obrotu oblicza się zgodnie z wzorem:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KPE_1 – kwotę różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, dla przedsiębiorstwa obrotu, wyrażoną w zł, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

n – odbiorcę końcowego,

N – liczbę odbiorców końcowych przedsiębiorstwa obrotu, którego dotyczy wniosek,

l – punkt poboru energii elektrycznej odbiorcy końcowego oznaczonego symbolem „n”,

L – liczbę punktów poboru energii elektrycznej, w stosunku do których przedsiębiorstwo obrotu jest uprawnione do otrzymania kwoty różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, poprzez dostosowanie cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorcy końcowego zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy,

s – strefę czasową dla punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l” obowiązującą w dniu 1 stycznia 2019 r.,

S – liczbę stref czasowych stosowanych dla punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l” obowiązującą w dniu 1 stycznia 2019 r.,

Cśrl – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym, wyznaczoną dla punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l” zgodnie z § 10 albo § 11, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

KPl – pozostałe koszty jednostkowe dla punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l”, obliczone zgodnie z § 15 ust. 1, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyrażone w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

C2018l,n,s – cenę energii elektrycznej netto, zawierającą stawkę akcyzy na energię elektryczną rozliczanej przez przedsiębiorstwo obrotu w 2018 r., stosowaną w dniu 30 czerwca 2018 r. w strefie czasowej oznaczonej symbolem „s”, punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l”, odbiorcy końcowego oznaczonego symbolem „n”, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

E1l,n,s – prognozowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej w strefie czasowej oznaczonej symbolem „s” do punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l” odbiorcy końcowego oznaczonego symbolem „n” w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. lub wolumen sprzedaży energii elektrycznej w strefie czasowej oznaczonej symbolem „s” do punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l” odbiorcy końcowego oznaczonego symbolem „n”, określony na podstawie rzeczywistych odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyrażony w MWh, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,

OHl,n – opłatę stałą netto pobraną za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. w odniesieniu do punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l” odbiorcy końcowego oznaczonego symbolem „n”, wyrażoną w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. W przypadku gdy dla danego punktu poboru energii elektrycznej różnica między:

1) sumą średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym (Cśrl) i pozostałych kosztów jednostkowych (KPl), pomnożoną przez wolumen sprzedaży energii elektrycznej E1l,n,s, a

2) średnioważoną ceną energii elektrycznej stosowaną w dniu 30 czerwca 2018 r. (C2018l,n) pomnożoną przez wolumen sprzedaży energii elektrycznej E1l,n,s

– pomniejszona o opłatę stałą (OHl,n) jest równa lub mniejsza od zera, kwota różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, dla tego punktu poboru energii elektrycznej wynosi zero.

§ 4. [Kwota różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw]

Kwotę różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla odbiorcy końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, oblicza się zgodnie z wzorem:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KODB – kwotę różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla odbiorcy końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, wyrażoną w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

Cśr_2C – średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym Cśr_2 dla okresu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. dla punktów poboru energii elektrycznej z grupy C, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

Cśr_2B – średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym Cśr_2 dla okresu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. dla punktów poboru energii elektrycznej z grupy B, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

Cśr_2A – średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym Cśr_2 dla okresu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. dla punktów poboru energii elektrycznej z grupy A, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

EC – wolumen energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, i zużytej w punktach poboru energii elektrycznej należących do grupy C w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyrażony w MWh, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,

EB – wolumen energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, i zużytej w punktach poboru energii elektrycznej należących do grupy B w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyrażony w MWh, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,

EA  wolumen energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, i zużytej w punktach poboru energii elektrycznej należących do grupy A w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyrażony w MWh, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,

Em – wolumen energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, i zużytej przez tego odbiorcę we wszystkich punktach poboru energii elektrycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyrażony w MWh, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,

C2018_ODB – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym w okresie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., obliczoną zgodnie z § 12, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

RAśr – średnioważoną wolumenem, zakupionej w sposób, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, i zużytej energii elektrycznej, różnicę między wielkością stawki akcyzy na energię elektryczną rozliczaną przez odbiorę końcowego i obowiązującą w dniu 30 czerwca 2018 r. a wielkością stawki akcyzy rozliczaną przez odbiorę końcowego i obowiązującą w 2019 r., zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864 i 1123), wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

E2 – wolumen energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, w sposób, o którym mowa w tym przepisie, i zużytej przez tego odbiorcę w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyrażony w MWh, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

§ 5. [Stosowanie wzoru, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia]

1. Przedsiębiorstwo obrotu może zastosować wzór, o którym mowa w § 3 ust. 1, dla grupy punktów poboru energii elektrycznej określonych w § 10 ust. 2, jeżeli cena energii elektrycznej ustalona w taryfie albo cena i stawka opłaty za energię elektryczną w cenniku energii elektrycznej dla stref czasowych grupy punktów poboru energii elektrycznej była taka sama w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo obrotu oblicza prognozowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej lub wolumen sprzedaży energii elektrycznej E1l,n,s na podstawie sumarycznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej lub wolumenu sprzedaży energii elektrycznej do wszystkich punktów poboru energii elektrycznej z danej grupy.

§ 6. [Obliczanie kwoty różnicy ceny]

1. W przypadku gdy okres rozliczeniowy stosowany wobec punktu poboru energii elektrycznej nie rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2019 r. lub nie zakończył się w dniu 30 czerwca 2019 r., kwotę różnicy ceny oblicza się w stosunku do liczby dni tego okresu rozliczeniowego przypadających w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wolumen sprzedaży energii elektrycznej E1l,n,s oblicza się na podstawie iloczynu średniodobowego zużycia energii elektrycznej wyznaczonego w oparciu o zużycie wskazane na fakturze lub fakturach obejmujących okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. lub na podstawie prognozy zużycia energii elektrycznej obejmującej okres, za który nie wystawiono dotychczas faktury oraz liczby dni w danym okresie rozliczeniowym wynikających z faktury lub faktur przypadających w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. lub liczby dni w stosunku, do których dokonano prognoz na ten okres.

Rozdział 3

Rekompensata finansowa

§ 7. [Obliczanie rekompensaty finansowej dla przedsiębiorstwa obrotu]

1. Rekompensatę finansową dla przedsiębiorstwa obrotu oblicza się zgodnie z wzorem:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KPE_2 – rekompensatę finansową dla przedsiębiorstwa obrotu w danym pełnym miesiącu z okresu od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wyrażoną w zł, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

n – odbiorcę końcowego,

N – liczbę odbiorców końcowych przedsiębiorstwa obrotu, którego dotyczy wniosek,

l – punkt poboru energii elektrycznej odbiorcy końcowego oznaczonego symbolem „n”,

L – liczbę punktów poboru energii elektrycznej, w stosunku do których przedsiębiorstwo obrotu jest uprawnione do rekompensaty finansowej, poprzez dostosowanie cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorcy końcowego zgodnie z art. 5 ust. 1,

s – strefę czasową dla punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l” obowiązującą na początku okresu, którego dotyczy wniosek,

S – liczbę stref czasowych stosowanych dla punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „1” na początku okresu, którego dotyczy wniosek,

Cśrl – średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym, wyznaczoną dla punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l” zgodnie z § 10 albo § 11, obowiązującą w miesiącu, którego dotyczy wniosek, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

KPl – pozostałe koszty jednostkowe dla punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „1”, obowiązujące w miesiącu, którego dotyczy wniosek, obliczone zgodnie z § 15 ust. 1,

C2018l,n,s – cenę energii elektrycznej netto, zawierającą stawkę akcyzy na energię elektryczną, rozliczanej przez przedsiębiorstwo obrotu w 2018 r., stosowaną w dniu 30 czerwca 2018 r. w strefie czasowej oznaczonej symbolem „s”, punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l”, odbiorcy końcowego oznaczonego symbolem „n”, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

E3l,n,s – prognozowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej w strefie czasowej oznaczonej symbolem „s” do punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l” odbiorcy końcowego oznaczonego symbolem „n” lub wolumen sprzedaży energii elektrycznej w strefie czasowej oznaczonej symbolem „s” do punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l” odbiorcy końcowego oznaczonego symbolem „n”, określony na podstawie rzeczywistych odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych w miesiącu, którego dotyczy wniosek, wyrażony w MWh, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,

OHl,n – opłatę stałą netto, pobieraną w 2019 r. w odniesieniu do punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l”, odbiorcy końcowego oznaczonego symbolem „n” w miesiącu, którego dotyczy wniosek, wyrażoną w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. W przypadku gdy dla danego punktu poboru energii elektrycznej różnica między:

1) sumą średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym (Cśr_l) i pozostałych kosztów jednostkowych (KPl), pomnożoną przez wolumen sprzedaży energii elektrycznej E3l,n,s, a

2) średnioważoną ceną energii elektrycznej stosowaną w dniu 30 czerwca 2018 r. (C2018l,n) pomnożoną przez wolumen sprzedaży energii elektrycznej E3l,n,s

– pomniejszona o opłatę stałą (OHl,n) jest równa lub mniejsza od zera, rekompensata finansowa dla tego punktu poboru energii elektrycznej wynosi zero.

§ 8. [Warunki zastosowania wzoru, o którym mowa w § 7 rozporządzenia]

1. Przedsiębiorstwo obrotu może zastosować wzór, o którym mowa w § 7, dla grup punktów poboru energii elektrycznej określonych w § 10 ust. 2, jeżeli cena energii elektrycznej ustalona w taryfie albo cena i stawka opłaty za energię elektryczną w cenniku energii elektrycznej dla stref czasowych grupy punktów poboru energii elektrycznej była taka sama w miesiącu, którego dotyczy wniosek.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo obrotu oblicza prognozowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej lub wolumen sprzedaży energii elektrycznej E3l,n,s na podstawie sumarycznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej lub wolumenu sprzedaży energii elektrycznej do wszystkich punktów poboru energii elektrycznej z danej grupy.

§ 9. [Obliczanie rekompensaty finansowej dla danego miesiąca]

1. W przypadku gdy okres rozliczeniowy stosowany wobec punktu poboru energii elektrycznej nie rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca lub nie kończy się ostatniego dnia miesiąca, rekompensatę finansową dla danego miesiąca oblicza się w stosunku do liczby dni przypadających na fakturę, której okres rozliczeniowy rozpoczyna się albo kończy się w tym miesiącu albo nie rozpoczyna się i nie kończy w tym miesiącu, lecz obejmuje cały miesiąc, dla którego ogłoszono średnioważoną cenę energii elektrycznej, o której mowa w § 10 lub § 11, oraz pozostałe koszty jednostkowe, o których mowa w § 15 ust. 1.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wolumen sprzedaży energii elektrycznej E3l,n,s oblicza się jako iloczyn średniodobowego zużycia energii elektrycznej wyznaczonego na podstawie zużycia wskazanego na fakturze lub na podstawie prognozy wolumenu zużycia energii elektrycznej obejmującej okres, za który nie wystawiono dotychczas faktury obejmującej dany miesiąc, oraz liczby dni w danym miesiącu objętych tą fakturą lub liczby dni, w stosunku do których dokonano prognoz.

Rozdział 4

Średnioważona cena energii elektrycznej na rynku hurtowym

§ 10. [Obliczanie średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym dla umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych zawartych przed 1 stycznia 2019 r.]

1. Średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym (Cśr_1) dla umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. z odbiorcami końcowymi, oblicza się zgodnie z wzorem:

Cśr_1 = (1 – C – 0,123) × [0,363 × (A × CTer_BASE_I_Y + B x CTer_PEAK_I_Y) + 0,637 × (A × CTer_BASE_II_Y + B × CTer_PEAK_II_Y] + C × CPoza_giełdą + 0,123 × CRDN

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Cśr_1 – średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

CTer_BASE_I_Y – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej wyznaczoną na podstawie ceny transakcyjnej instrumentu terminowego rocznego BASE_Y-19 na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

CTer_PEAK_I_Y – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej wyznaczoną na podstawie ceny transakcyjnej instrumentu terminowego rocznego PEAK5_Y-19 na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

CTer_BASE_II_Y – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej wyznaczoną na podstawie ceny transakcyjnej instrumentu terminowego rocznego BASE_Y-19 na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

CTer_PEAK_II_Y – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej wyznaczoną na podstawie ceny transakcyjnej instrumentu terminowego rocznego PEAK5_Y-19 na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

Crdn – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej wyznaczoną na rynku dnia następnego prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. dla dostawy w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. w przypadku kwoty różnicy ceny albo w danym miesiącu z okresu od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r. w przypadku rekompensaty finansowej, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

Cpoza_giełdą – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej wynoszącą 226,62 zł/MWh,

A – współczynnik określony w ust. 2,

B – współczynnik określony w ust. 3,

C – współczynnik określony w ust. 4.

2. Współczynnik A odzwierciedlający udział energii elektrycznej zużywanej w podstawie (BASE) krzywej zapotrzebowania na moc, w całkowitym zużyciu energii elektrycznej dla punktu poboru energii elektrycznej odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci:

1) niskich napięć obejmujących napięcia nie wyższe niż 1 kV, w których energia elektryczna zużywana jest na potrzeby wskazane w art. 5 ust. 1a pkt 1 ustawy (grupa G) – wynosi 0,895;

2) niskich napięć obejmujących napięcia nie wyższe niż 1 kV, w których energia elektryczna zużywana jest na inne potrzeby, niż wskazane w art. 5 ust. 1a pkt 1 ustawy (grupa C) – wynosi 0,807;

3) średnich napięć obejmujących napięcia wyższe niż 1 kV, lecz niższe niż 110 kV (grupa B) – wynosi 0,824;

4) wysokich napięć obejmujących napięcia nie niższe niż 110 kV oraz dla wirtualnego punktu poboru energii elektrycznej stanowiącego jednostkę grafikową (grupa A) – wynosi 0,928.

3. Współczynnik B odzwierciedlający udział energii elektrycznej zużywanej w szczycie (PEAK) krzywej zapotrzebowania na moc, w całkowitym zużyciu energii elektrycznej dla punktu poboru energii elektrycznej należącego do:

1) grupy G – wynosi 0,105;

2) grupy C – wynosi 0,193;

3) grupy B – wynosi 0,176;

4) grupy A – wynosi 0,072.

4. Współczynnik C odzwierciedlający relację między wolumenem energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do systemu elektroenergetycznego przez wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, wchodzące w skład danej grupy kapitałowej, której częścią jest przedsiębiorstwo obrotu, a wolumenem sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym przez wszystkie przedsiębiorstwa obrotu wchodzące w skład tej grupy kapitałowej wynosi:

1) 0,677 – dla współczynnika W o wartości ≥1,10;

2) 0,6 – dla współczynnika W z przedziału <0,90; 1,10);

3) 0,5 – dla współczynnika W z przedziału <0,60; 0,90);

4) 0,4 – dla współczynnika W z przedziału <0,30; 0,60);

5) 0,3 – dla współczynnika W z przedziału <0,15; 0,30);

6) 0,2 – dla współczynnika W z przedziału <0,10; 0,15);

7) 0,1 – dla współczynnika W z przedziału <0,05; 0,10);

8) 0 – dla współczynnika W<0,05 oraz przedsiębiorstw obrotu niewchodzących w skład grupy kapitałowej.

5. Współczynnik W oblicza się zgodnie ze wzorem:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

EW – wyrażony w MWh wolumen energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej w 2018 r. do systemu elektroenergetycznego, zlokalizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 42, 60 i 730), lub w wysoko sprawnej kogeneracji, o której mowa w art. 3 pkt 38 ustawy – Prawo energetyczne, i sprzedanej przedsiębiorstwu obrotu będącemu częścią grupy kapitałowej, przez wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, wchodzące w skład tej grupy kapitałowej, której częścią jest to przedsiębiorstwo obrotu,

ES – wyrażony w MWh wolumen energii elektrycznej sprzedanej w 2018 r. odbiorcom końcowym przyłączonym do systemu elektroenergetycznego zlokalizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez przedsiębiorstwa obrotu wchodzące w skład danej grupy kapitałowej, której częścią jest przedsiębiorstwo obrotu.

§ 11. [Obliczanie średnioważonej ceny energii elektrycznej dla umów zawartych w 2019 r. z odbiorcami końcowymi]

1. Średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym (Cśr_2) dla umów zawartych w 2019 r. z odbiorcami końcowymi w sposób określony w ust. 4 oraz dla odbiorców końcowych energii elektrycznej, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, oblicza się zgodnie ze wzorem:

Cśr_2 = 0,566 × (A × CTerBASEQ + B × CTerPEAKQ) + 0,280 × (A × CTerBASEM + B × CTerPEAKM) + 0,153 × CRDN + 0,001 × CRDB

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Cśr_2 – średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym dla umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych zawartych w 2019 r. wyrażoną w zł/MWh, z zastrzeżeniem ust. 4, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

CTer_BASE_Q – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej wyznaczoną na podstawie ceny transakcyjnej instrumentu terminowego kwartalnego BASE_Q na Towarowej Giełdzie Energii S.A. dla dostawy w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. w przypadku kwoty różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, albo w danym miesiącu z okresu od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r. w przypadku rekompensaty finansowej, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

CTer_PEAK_Q – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej wyznaczoną na podstawie ceny transakcyjnej instrumentu terminowego kwartalnego PEAK_Q na Towarowej Giełdzie Energii S.A. dla dostawy w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. w przypadku kwoty różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, albo w danym miesiącu z okresu od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r. w przypadku rekompensaty finansowej, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

CTer_BASE_M – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej wyznaczoną na podstawie ceny transakcyjnej instrumentu terminowego miesięcznego BASE_M na Towarowej Giełdzie Energii S.A. dla dostawy w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. w przypadku kwoty różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, albo w danym miesiącu z okresu od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r. w przypadku rekompensaty finansowej, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

CTer_PEAK_M – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej wyznaczoną na podstawie ceny transakcyjnej instrumentu terminowego miesięcznego PEAK_M na Towarowej Giełdzie Energii S.A. dla dostawy w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. w przypadku kwoty różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, albo w danym miesiącu z okresu od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r. w przypadku rekompensaty finansowej, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

CRDN  średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej wyznaczoną na rynku dnia następnego prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A dla dostawy w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. w przypadku kwoty różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, albo w danym miesiącu z okresu od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r. w przypadku rekompensaty finansowej, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

CRDB – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej wyznaczoną na rynku dnia bieżącego prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. dla dostawy w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. w przypadku kwoty różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, albo w danym miesiącu z okresu od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r. w przypadku rekompensaty finansowej, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Średnioważone wolumenem ceny energii elektrycznej CTer_BASE_M i CTer_PEAK_M wyznacza się na potrzeby obliczenia:

1) kwoty różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – na podstawie notowań od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 31 maja 2019 r.;

2) rekompensaty finansowej – na podstawie notowań z okresu miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego wyznaczane są te średnioważone wolumenem ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym.

3. Średnioważone wolumenem ceny energii elektrycznej CTer_BASE_Q i CTer_BASE_Q wyznacza się na potrzeby obliczenia:

1) kwoty różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – na podstawie notowań od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.;

2) rekompensaty finansowej – na podstawie notowań z okresu 6 miesięcy poprzedzających kwartał, dla którego wyznaczane są te średnioważone wolumenem ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym.

4. Przedsiębiorstwo obrotu może złożyć wniosek stosując średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym Cśr_2, jeżeli w 2019 r. zawarło umowę sprzedaży energii elektrycznej albo umowę kompleksową:

1) po raz pierwszy z odbiorcą końcowym,

2) po raz kolejny z odbiorcą końcowym, z zastrzeżeniem, że termin obowiązywania uprzednio obowiązującej umowy upłynął zgodnie z treścią tej umowy,

3) w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)

– w stosunku do wolumenu energii elektrycznej zużywanego przez tego odbiorcę w 2019 r., z uwzględnieniem ust. 5.

5. Przedsiębiorstwo obrotu nie jest uprawnione do złożenia wniosku stosując średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym Cśr_2 w stosunku do umów zmienianych zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy.

6. W przypadku gdy przedsiębiorstwo obrotu nie jest uprawnione do złożenia wniosku stosując średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym Cśr_2 w stosunku do umów zawartych w 2019 r. zdanym odbiorcą końcowym, przedsiębiorstwo to składa wniosek w stosunku do tego odbiorcy stosując średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym Cśr_1.

§ 12. [Obliczanie średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym]

Średnioważoną cenę energii elektrycznej C2018_ODB oblicza się zgodnie z wzorem na obliczenie średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym Cśr_2 określonym w § 11 ust. 1, z zastrzeżeniem że:

1) średnioważone wolumenem ceny energii elektrycznej CTer_BASE_M i CTer_PEAK_M wyznacza się na podstawie notowań z maja 2018 r.;

2) średnioważone wolumenem ceny energii elektrycznej CTer_BASE_Q i CTer_PEAK_Q wyznacza się na podstawie notowań od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 maja 2018 r.;

3) średnioważone wolumenem ceny energii elektrycznej CRDN i CRDB wyznacza się w oparciu o notowania dla dostawy w okresie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

§ 13. [Wyznaczanie średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym]

1. Średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym Cśr_1 i Cśr_2 wyznacza się odrębnie dla każdej grupy, o której mowa w § 10 ust. 2, dla okresu:

1) od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.;

2) każdego miesiąca z przedziału od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r.

2. Prezes URE oblicza i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym Cśr_1 i Cśr_2 dla okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie 10 dni od dnia zakończenia miesiąca, dla którego oblicza się te średnioważone ceny, a w przypadku gdy koniec tego okresu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90), w następnym dniu, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

3. W przypadku średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym Cśr_1 Prezes URE oblicza i ogłasza ceny dla wartości współczynnika C, wskazanych w § 10 ust. 4.

4. W przypadku gdy nie jest możliwe określenie średnioważonej ceny energii elektrycznej wykorzystywanej do obliczenia średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym Cśr lub Cśr_2 ze względu na brak transakcji na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w okresie, dla którego średnioważoną cena energii elektrycznej jest określana, Prezes URE oblicza tę średnioważoną cenę na podstawie danych za okres bezpośrednio poprzedzający okres, dla którego określana jest średnioważoną cena energii elektrycznej.

§ 14. [Publikowanie średnioważonych cen]

Towarowa Giełda Energii S.A. publikuje na swojej stronie internetowej oraz przekazuje Prezesowi URE, w terminie 4 dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, od dnia:

1) zakończenia każdego miesiąca w 2019r. – średnioważone ceny energii elektrycznej CRDN i CRDB dla dostawy w miesiącu poprzedzającym miesiąc publikacji tych cen;

2) rozpoczęcia każdego:

a) miesiąca w 2019 r. – średnioważone ceny CTer_BASE_M i CTer_PEAK_M dla dostawy w miesiącu publikacji tych cen,

b) kwartału w 2019 r. – średnioważone ceny CTer_BASE_Q i CTer_PEAK_Q dla dostawy w kwartale publikacji tych cen.

Rozdział 5

Pozostałe koszty jednostkowe przedsiębiorstwa obrotu

§ 15. [Pozostałe koszty jednostkowe]

1. Pozostałe koszty jednostkowe (KPl) przedsiębiorstwa obrotu dla punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „1”, oblicza się zgodnie z wzorem:

KPl = KWl + KBl + KK + Ml + A2019l

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KWl – koszty własne prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo obrotu dla punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l”, ogłaszane zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy, wyrażone w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

KBl – koszty bilansowania charakterystyki zapotrzebowania na energię elektryczną dla punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l”, ogłaszane zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy, wyrażone w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

KK – koszty uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zwanych dalej „świadectwami pochodzenia”, oraz świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 545, 1030 i 1210), zwanych dalej „świadectwami efektywności energetycznej”, obliczone zgodnie z ust. 2 – w przypadku obliczania kwoty różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, albo zgodnie z ust. 3 – w przypadku obliczania rekompensaty finansowej, wyrażone w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

Ml – marżę dla punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l”, uzależnioną od łącznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym w 2018 r. przez przedsiębiorstwo obrotu ogłaszaną zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

A9019l – stawkę akcyzy rozliczaną przez przedsiębiorstwo obrotu dla punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l” w okresie, którego dotyczy wniosek, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Koszty uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia oraz świadectw efektywności energetycznej (KK) stosowane przy obliczeniu kwoty różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, oblicza się zgodnie z wzorem:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KOZE_2018 – średnioważoną wolumenem cenę instrumentu PMOZE_A na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w transakcjach sesyjnych i pozasesyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

KOZE_1H_2019 – średnioważoną wolumenem cenę instrumentu PMOZE_A na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w transakcjach sesyjnych i pozasesyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

KEf_Old – średnioważoną wolumenem cenę instrumentu PMEF na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w transakcjach sesyjnych i pozasesyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyrażoną w złotych za tonę oleju ekwiwalentnego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

KEf_New – średnioważoną wolumenem cenę instrumentu PMEF_F na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w transakcjach sesyjnych i pozasesyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyrażoną w złotych za tonę oleju ekwiwalentnego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

KBiog – średnioważoną wolumenem cenę instrumentu PMOZE-BIO na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w transakcjach sesyjnych i pozasesyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Koszty uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia oraz świadectw efektywności energetycznej (KK) stosowane przy obliczeniu rekompensaty finansowej oblicza się zgodnie z wzorem:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KOZE_2018 – średnioważoną wolumenem cenę instrumentu PMOZE_A na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w transakcjach sesyjnych i pozasesyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

KOZE_2019m – średnioważoną wolumenem cenę instrumentu PMOZE_A na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w transakcjach sesyjnych i pozasesyjnych w miesiącu „m” 2019 r., którego dotyczy wniosek, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

KEf_Old_m – średnioważoną wolumenem cenę instrumentu PMEF-2019 na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w transakcjach sesyjnych i pozasesyjnych w miesiącu „m” 2019 r., którego dotyczy wniosek, z uwzględnieniem ust. 4, wyrażoną w złotych za tonę oleju ekwiwalentnego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

KEf_New_m – średnioważoną wolumenem cenę instrumentu PMEF-F na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w transakcjach sesyjnych i pozasesyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyrażoną w złotych za tonę oleju ekwiwalentnego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

KBiog – średnioważoną wolumenem cenę instrumentu PMOZE-BIO na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w transakcjach sesyjnych i pozasesyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. W przypadku gdy miesięczny wolumen obrotu instrumentu PMEF-2019 jest mniejszy od wolumenu obrotu instrumentu PMEF, KEf_Old_m wyznacza się na podstawie średnioważonej wolumenem ceny instrumentu PMEF na Towarowej Giełdzie Energii S.A. z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, za który mają być ogłoszone koszty uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia oraz świadectw efektywności energetycznej KKm.

5. Prezes URE oblicza i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki pozostałe koszty jednostkowe KPl dla grup punktów poboru energii elektrycznej, o których mowa w § 10 ust. 2, oraz w podziale na grupy przedsiębiorstw obrotu, w związku z art. 7 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy, na podstawie danych przekazanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. i obwieszczenia ogłoszonego zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, dla którego oblicza te koszty.

6. Do obliczenia pozostałych kosztów jednostkowych KPl Prezes URE przyjmuje wartość stawki akcyzy A2019l równej stawce, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W przypadku gdy stawka akcyzy rozliczana przez przedsiębiorstwo obrotu w 2019 r. dla punktu poboru energii elektrycznej jest inna od stawki, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, lub akcyza nie jest rozliczana przez przedsiębiorstwo obrotu dla punktu poboru energii elektrycznej, przedsiębiorstwo obrotu stosuje we wniosku wartość pozostałych kosztów jednostkowych KPl odpowiednio pomniejszoną o różnicę pomiędzy stawką akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, a faktycznie rozliczaną stawką akcyzy.

8. Towarowa Giełda Energii S.A. przekazuje Prezesowi URE wartość średnioważonej wolumenem ceny KOZE_2019oraz KEf_Old_m za dany miesiąc w terminie 5 dni od dnia zakończenia danego miesiąca.

Rozdział 6

Sposób wyznaczania cen odniesienia obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r.

§ 16. [Ceny lub stawki opłat za energię elektryczną dla danej strefy czasowej danego punktu poboru energii elektrycznej odbiorcy końcowego]

1. Ceny lub stawki opłat za energię elektryczną dla danej strefy czasowej danego punktu poboru energii elektrycznej odbiorcy końcowego obowiązujące w dniu 30 czerwca 2018 r. przedsiębiorstwo obrotu wyznacza, w przypadku gdy przedsiębiorstwo to w tym dniu:

1) posiadało obowiązującą umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową z tym odbiorcą końcowym dla danego punktu poboru energii elektrycznej – na poziomie cen lub stawek opłat za energię elektryczną z umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej, która obowiązywała w tym dniu;

2) nie posiadało obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej z tym odbiorcą końcowym dla danego punktu poboru energii elektrycznej:

a) na poziomie cen i stawek opłat za energię elektryczną z poprzednio obowiązującej tego odbiorcę końcowego umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej z innym przedsiębiorstwem obrotu w tym dniu albo

b) na poziomie cen i stawek opłat za energię elektryczną określonych w cenniku standardowym, opublikowanym na stronie internetowej przez przedsiębiorstwo obrotu pełniące na obszarze, na którym przyłączony jest odbiorca końcowy, funkcję sprzedawcy z urzędu w rozumieniu art. 3 pkt 29 ustawy – Prawo energetyczne w dniu 30 czerwca 2018 r. – w przypadku gdy ten odbiorca nie posiadał zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej z żadnym przedsiębiorstwem obrotu w dniu 30 czerwca 2018 r.;

3) nie posiadało koncesji na obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo energetyczne oraz gdy odbiorca końcowy nie posiadał zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej z żadnym przedsiębiorstwem obrotu w dniu 30 czerwca 2018 r. – na poziomie cen i stawek opłat za energię elektryczną określonych w załączniku do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 17;

4) posiadało umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową z tym odbiorcą końcowym, w której cena energii elektrycznej była kształtowana na podstawie indeksów na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 875) – na podstawie średnioważonej wolumenem ceny energii elektrycznej nabytej na potrzeby własne tego odbiorcy końcowego, stosowanej w okresie rozliczeniowym obejmującym dzień 30 czerwca 2018 r.

2. W przypadku gdy odbiorca końcowy, wobec którego stosuje się taryfę, zmienił po dniu 30 czerwca 2018 r. grupę taryfową na grupę taryfową z innym podziałem stref i okresów czasowych, przedsiębiorstwo obrotu wyznacza ceny i stawki opłat za energię elektryczną dla danej strefy czasowej danego punktu poboru energii elektrycznej odbiorcy końcowego obowiązujące w dniu 30 czerwca 2018 r. na poziomie cen i stawek opłat za energię elektryczną z dnia 30 czerwca 2018 r. dla stref i okresów czasowych, z których korzysta w dniu ustalenia ceny i stawki opłat za energię elektryczną odbiorca końcowy w danym punkcie poboru energii elektrycznej, stosowanych przez to przedsiębiorstwo obrotu.

3. W przypadku gdy odbiorca końcowy inny, niż wskazany w ust. 2, zmienił po dniu 30 czerwca 2018 r. grupę taryfową na grupę taryfową z innym podziałem stref i okresów czasowych, przedsiębiorstwo obrotu wyznacza ceny i stawki opłat za energię elektryczną dla danej strefy czasowej danego punktu poboru energii elektrycznej odbiorcy końcowego obowiązujące w dniu 30 czerwca 2018 r. według cen i stawek opłat za energię elektryczną wynikających dla danej grupy taryfowej z umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej z tym odbiorcą obowiązującej w dniu 30 czerwca 2018 r., a w przypadku niekorzystania przez odbiorcę końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r. zdanej grupy taryfowej na poziomie średnioważonych wolumenem cen i stawek opłat za energię elektryczną z okresu od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. stosowanych dla wszystkich odbiorców końcowych tego przedsiębiorstwa, korzystających ze stref i okresów czasowych tożsamych ze strefami i okresami czasowymi tego odbiorcy końcowego w grupie punktów poboru energii elektrycznej, określonej w § 10 ust. 2, do której należy dany punkt poboru energii elektrycznej, z wyłączeniem wolumenów energii elektrycznej sprzedawanych przez to przedsiębiorstwo w okresie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. w ramach pełnienia funkcji sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 pkt 29a ustawy – Prawo energetyczne.

4. W przypadku zmiany umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej po dniu 30 czerwca 2018 r. polegającej na dodaniu nieistniejącego dotychczas punktu poboru energii elektrycznej, przedsiębiorstwo obrotu wyznacza ceny i stawki opłat za energię elektryczną dla danej strefy czasowej nieistniejącego dotychczas punktu poboru energii elektrycznej odbiorcy końcowego obowiązujące w dniu 30 czerwca 2018 r. według cen i stawek opłat za energię elektryczną wynikających dla danej grupy taryfowej z umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej z tym odbiorcą obowiązującej w dniu 30 czerwca 2018 r., a w przypadku niekorzystania przez odbiorcę końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r. zdanej grupy taryfowej jako średnioważone wolumenem ceny i stawki opłat z okresu od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. stosowane dla danej strefy czasowej wszystkich punktów poboru energii elektrycznej odbiorców końcowych tego przedsiębiorstwa, które należą do grupy punktów poboru energii elektrycznej, określonej w § 10 ust. 2, do której należy dany punkt poboru energii elektrycznej, z wyłączeniem wolumenów energii elektrycznej sprzedawanych przez to przedsiębiorstwo tym okresie w ramach pełnienia funkcji sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 pkt 29a ustawy – Prawo energetyczne.

5. W przypadku korzystania przez odbiorcę końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r. z usług sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 pkt 29a ustawy – Prawo energetyczne, ceny i stawki opłat za energię elektryczną dla danego punktu poboru energii elektrycznej odbiorcy końcowego obowiązujące w dniu 30 czerwca 2018 r. przedsiębiorstwo obrotu wyznacza na poziomie cen i stawek opłat za energię elektryczną określonych w załączniku do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 17.

6. W przypadku odbiorcy końcowego:

1) korzystającego w dniu 30 czerwca 2018 r. i w 2019 r. z przedpłatowego urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego ceny energii elektrycznej wyznacza się na podstawie cen obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r.;

2) korzystającego w dniu 30 czerwca 2018 r. i niekorzystającego w 2019 r. z przedpłatowego urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego, ceny energii elektrycznej wyznacza się na podstawie cen określonych w załączniku do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 17;

3) niekorzystającego w dniu 30 czerwca 2018 r. i korzystającego w 2019 r. z przedpłatowego urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego ceny energii elektrycznej wyznacza się na podstawie cen energii elektrycznej stosowanych w dniu 30 czerwca 2018 r. przez przedsiębiorstwo obrotu pełniące na obszarze, na którym jest przyłączony odbiorca końcowy, funkcję sprzedawcy z urzędu w rozumieniu art. 3 pkt 29 ustawy – Prawo energetyczne.

7. Ustalenie cen lub stawek opłat za energię elektryczną z dnia 30 czerwca 2018 r. w przypadku zmiany przez odbiorcę końcowego przedsiębiorstwa obrotu dla punktu poboru energii elektrycznej zaliczanego do:

1) grupy G:

a) jeżeli ceny były ustalone w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE – dokonuje się na podstawie cen obowiązujących w taryfie przedsiębiorstwa obrotu, z którym odbiorca końcowy posiadał obowiązującą umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową dla tego punktu poboru energii elektrycznej w dniu 30 czerwca 2018 r.,

b) w przypadku punktów poboru energii elektrycznej odbiorców końcowych, którzy kupili energię elektryczną w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – dokonuje się na podstawie dokumentów albo ich odpisów opatrzonych datą, poświadczonych za zgodność z oryginalnymi dokumentami przez tego odbiorcę końcowego, notariusza albo pełnomocnika odbiorcy końcowego będącego adwokatem lub radcą prawnym, zawierających ceny i stawki opłat za energię elektryczną, obowiązujące w dniu 30 czerwca 2018 r. oraz zestawienia punktów poboru energii elektrycznej oraz odpowiednio cen i stawek opłat za energię elektryczną obowiązujących w tym dniu, poświadczonego przez odbiorcę końcowego,

c) w przypadkach innych niż wskazane w lit. a i b – dokonuje się na podstawie cen i stawek opłat zamieszczonych na fakturze wystawionej za okres obejmujący dzień 30 czerwca 2018 r. lub kopii tej faktury albo na duplikacie tej faktury lub kopii tego duplikatu, a w przypadku ich braku i nieprzedstawienia w terminie wskazanym w § 21 ust. 1 – na podstawie cen i stawek opłat za energię elektryczną stosowanych w dniu 30 czerwca 2018 r. przez przedsiębiorstwo obrotu pełniące na obszarze, na którym przyłączony jest odbiorca końcowy, funkcję sprzedawcy z urzędu w rozumieniu art. 3 pkt 29 ustawy – Prawo energetyczne; zgodność kopii faktury albo duplikatu faktury z oryginalnymi dokumentami potwierdza odbiorca końcowy, dla którego wystawiono tą fakturę albo jej duplikat, będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osoba przez niego pisemnie upoważniona albo notariusz, albo adwokat lub radca prawny będący pełnomocnikiem odbiorcy końcowego;

2) grupy A, B lub C:

a) dokonuje się na podstawie cen i stawek opłat za energię elektryczną zamieszczonych na fakturze, wystawionej za okres obejmujący dzień 30 czerwca 2018 r. albo na duplikacie tej faktury albo kopiach tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginalnymi dokumentami przez odbiorcę końcowego, dla którego wystawiono tą fakturę albo jej duplikat, będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną lub osobę przez niego pisemnie upoważnioną albo notariusza, albo adwokata lub radcę prawnego będącego pełnomocnikiem odbiorcy końcowego,

b) w przypadku punktów poboru energii elektrycznej odbiorców końcowych, którzy kupili energię elektryczną w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – dokonuje się na podstawie dokumentów albo ich odpisów opatrzonych datą, poświadczonych za zgodność z oryginalnymi dokumentami przez tego odbiorcę końcowego, notariusza albo adwokata lub radcę prawnego będącego pełnomocnikiem odbiorcy końcowego, zawierających ceny i stawki opłat za energię elektryczną, obowiązujące w dniu 30 czerwca 2018 r. oraz zestawienia punktów poboru energii elektrycznej oraz odpowiednio cen i stawek opłat za energię elektryczną obowiązujących w tym dniu, poświadczonego przez odbiorcę końcowego.

8. W przypadku gdy odbiorca końcowy w dniu 30 czerwca 2018 r. posiadał dla punktu poboru energii elektrycznej więcej niż jedną umowę sprzedaży energii elektrycznej lub więcej niż jedną umowę kompleksową, przedsiębiorstwo obrotu wyznacza ceny i stawki opłat za energię elektryczną dla danej strefy czasowej danego punktu poboru energii elektrycznej odbiorcy końcowego obowiązujące w dniu 30 czerwca 2018 r. na poziomie średnioważonych wolumenem cen i stawek opłat za energię elektryczną z okresu od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. określonych na podstawie faktur lub duplikatów faktur wynikających z wszystkich posiadanych przez odbiorcę końcowego umów w okresie rozliczeniowym obejmującym dzień 30 czerwca 2018 r.

9. W przypadku gdy odbiorca końcowy w dniu 30 czerwca 2018 r. posiadał umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową albo umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowe, na podstawie których rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej odbywało się w odniesieniu do jednostek grafikowych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 4, przedsiębiorstwo obrotu wyznacza ceny lub stawki opłat za energię elektryczną, obowiązujące w dniu 30 czerwca 2018 r., na poziomie średnioważonych wolumenem cen energii elektrycznej z okresu od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. określonych na podstawie faktur lub duplikatów faktur wynikających z wszystkich posiadanych przez odbiorcę końcowego umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych w okresie rozliczeniowym obejmującym dzień 30 czerwca 2018 r.

10. W przypadku braku możliwości wyznaczenia cen lub stawek opłat za energię elektryczną dla danej strefy czasowej danego punktu poboru energii elektrycznej odbiorcy końcowego obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. zgodnie z przepisami ust. 1–9, przedsiębiorstwo obrotu wyznacza tę cenę lub stawkę na poziomie cen i stawek opłat za energię elektryczną określonych w załączniku do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 17.

11. Przedsiębiorstwo obrotu niezwłocznie informuje Prezesa URE o wystąpieniu przypadku, o którym mowa w ust. 10, podając uzasadnienie wyznaczenia cen lub stawek opłat za energię elektryczną określonych w załączniku do rozporządzenia. Nie dotyczy to przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ust. 5 i ust. 6 pkt 2.

12. Przepisów ust. 10 i 11 nie stosuje się w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 6 ust. 3 pkt 2, 3 i 5 ustawy.

13. Przedsiębiorstwo obrotu pełniące na obszarze, na którym przyłączony jest odbiorca końcowy, funkcję sprzedawcy z urzędu w rozumieniu art. 3 pkt 29 ustawy – Prawo energetyczne w dniu 30 czerwca 2018 r., zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie internetowej i utrzymuje do dnia 31 grudnia 2019 r. cenniki standardowe obowiązujące w dniu 30 czerwca 2018 r.

§ 17. [Wyznaczenie ceny za energię elektryczną dla odbiorcy końcowego obowiązującą 30 czerwca 2018 r.]

W przypadkach, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 3, ust. 5, ust. 6 pkt 2 oraz ust. 10, przedsiębiorstwo obrotu wyznacza cenę za energię elektryczną dla tego odbiorcy końcowego obowiązującą w dniu 30 czerwca 2018 r., w sposób zapewniający spełnienie następującego warunku:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

CZl – cenę energii elektrycznej dla punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l”, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia,

s – strefę czasową stosowaną dla punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l”,

S – liczbę stref czasowych stosowanych dla punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l”,

COs,l – wyznaczoną cenę energii elektrycznej w strefie czasowej oznaczonej symbolem „s”, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

EOs,l – prognozowany przez przedsiębiorstwo obrotu roczny wolumen sprzedanej energii elektrycznej dla punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l” w strefie czasowej oznaczonej symbolem „s”, wyrażony w MWh, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku,

EOCl – prognozowany roczny całkowity wolumen sprzedanej i zużytej energii elektrycznej w punkcie poboru energii elektrycznej oznaczonym symbolem „l” w 2019 r., wyrażony w MWh, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 18. [Obliczanie i ogłaszanie średnioważonych cen energii elektrycznej na rynku hurtowym]

Prezes URE, w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, oblicza i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym:

1) Cśr_1 i Cśr_2 dla okresu, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, oraz dla lipca 2019 r.;

2) C2018_ODB.

§ 19. [Przekazywanie średnioważonych cen przez Towarową Giełdę Energii S.A.]

Towarowa Giełda Energii S.A. w terminie:

1) 5 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia publikuje na swojej stronie internetowej oraz przekazuje Prezesowi URE średnioważone ceny:

a) CTer_BASE_I_Y, CTer_BASE_II_Y, CTer_PEAK_I_Y, CTer_PEAK_II_Y,

b) CTer_BASE_M, CTer_PEAK_M, CTer_BASE_Q, CTer_PEAK_Q, CRDN i CRDB dla okresu dostaw od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.;

c) CTer_BASE_M, CTer_PEAK_M, CRDN i C CRDB dla okresu dostaw w czerwcu 2018 r. i lipcu 2019 r.;

d) CTer_BASE_Q, i CTer_PEAK_Q dla okresu dostaw w czerwcu 2018 r. i okresu dostaw od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.;

2) 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przekazuje Prezesowi URE średnioważone wolumenem ceny KOZE_2018, KOZE_1H_2019, KEf_Old, KEf_New oraz KBiog dla okresu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. oraz KOZE_2019m i KEf_Oldm dla lipca 2019 r.

§ 20. [Pozostałe koszty jednostkowe]

Pozostałe koszty jednostkowe KPl o których mowa w § 15 ust. 5, dla okresu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. oraz dla lipca 2019 r. Prezes URE oblicza i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy.

§ 21. [Wezwanie odbiorców końcowych]

1. Przedsiębiorstwo obrotu w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wzywa odbiorców końcowych, w stosunku do których nie posiada informacji pozwalających na określenie cen lub stawek opłat za energię elektryczną obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r., do dostarczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania:

1) faktury, duplikatu faktury lub ich kopii – w stosunku do punktów poboru energii elektrycznej, o których mowa w § 16 ust. 7 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. a;

2) dokumentów lub ich odpisów oraz zestawienia w stosunku do punktów poboru energii elektrycznej, o których mowa w § 16 ust. 7 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b;

3) pisemnego potwierdzenia, w stosunku do punktów poboru energii elektrycznej, o których mowa w § 16 ust. 7 pkt 1 lit. a, że w dniu 30 czerwca 2018 r. odbiorcę końcowego obowiązywały ceny ustalone w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE, ze wskazaniem nazwy przedsiębiorstwa obrotu.

2. W przypadku gdy odbiorca końcowy korzystał w dniu 30 czerwca 2018 r. z usług sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 pkt 29a ustawy – Prawo energetyczne, odbiorca ten w odpowiedzi na wezwanie przedsiębiorstwa obrotu przedstawia dodatkowo pisemne potwierdzenie, że w dniu 30 czerwca 2018 r. korzystał z usług takiego sprzedawcy.

§ 22. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Energii: K. Tchórzewski

 

1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

Załącznik 1. [TABELA CEN I STAWEK OPŁAT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Energii
z dnia 19 lipca 2019 r. (poz. 1369)

TABELA CEN I STAWEK OPŁAT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Punkt poboru energii elektrycznej
(PPE)

Cena energii elektrycznej
[zł/MWh]

Stawka opłaty
(zł/m-c)

Grupa G

258,31

4,3

Grupa C

277,58

38,1

Grupa B

227,13

200,6

Grupa A

196,61

240,9

* Tabela zawiera ceny energii elektrycznej netto (z akcyzą) i stawki opłat netto

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama