reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 534), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1598),

2) ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328),

3) ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 3 lipca 2019 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 7-10 i art. 14 ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1598), które stanowią:

"Art. 7. 1. Do dnia 30 września 2004 r. studenci lub słuchacze studiów wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych:

1) uczelni, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1, mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1,

2) uczelni, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 2, mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 2,

3) uczelni, o których mowa w ustawach wymienionych w art. 4-6, będący osobami cywilnymi mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1

- z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane na podstawie ust. 1 nie obejmują dopłat do zakwaterowania, dopłat do posiłków oraz stypendium ministra za osiągnięcia w nauce.

3. Do dnia 30 września 2004 r. osoby cywilne będące studentami lub słuchaczami studiów dziennych w uczelniach, o których mowa w ustawach wymienionych w art. 4-6, mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1. Świadczenia pomocy materialnej nie obejmują stypendium ministra za osiągnięcia w nauce.

4. Do dnia 30 września 2004 r. studentom studiów dziennych uczelni niepaństwowych mogą być wypłacane dopłaty do zakwaterowania, dopłaty do posiłków, stypendia za wyniki w nauce oraz stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Art. 8. Do dnia 30 września 2004 r. do przyznawania, wypłacania i określania wysokości świadczeń pomocy materialnej, dla studentów, o których mowa:

1) w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 i 4, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 152 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1;

2) w art. 7 ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 75 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 2.

Art. 9. 1. Do dnia 30 września 2004 r. świadczenia pomocy materialnej dla studentów, przyznawane na wniosek osób uprawnionych, o których mowa w art. 7, mogą być wypłacane za okres od dnia 1 stycznia 2004 r.

2. Do dnia 30 września 2004 r. świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane na okres do 7 miesięcy.

Art. 10. 1. W roku 2004 nie przyznaje się pożyczek studenckich, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 3.

2. Osobie uprawnionej do otrzymania kredytu studenckiego na podstawie ustawy wymienionej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą kredyt ten wypłaca się w roku akademickim 2003/2004 za okres od dnia 1 stycznia 2004 r.

3. Wysokość miesięcznej raty kredytu studenckiego, o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 3, w roku akademickim 2003/2004, od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 30 września 2004 r., wynosi 600 zł."

"Art. 14. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2-4, pkt 5, w zakresie dotyczącym art. 152 ust. 1 pkt 1-3 i 5, oraz pkt 6 i 7 oraz art. 2 pkt 1-3, pkt 4, w zakresie dotyczącym art. 75 ust. 1 pkt 1-3 i 5, oraz pkt 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2004 r.;

2) art. 1 pkt 5, w zakresie dotyczącym art. 152 ust. 1 pkt 4, oraz art. 2 pkt 4, w zakresie dotyczącym art. 75 ust. 1 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.";

2) art. 252 ust. 4 i art. 277 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328), które stanowią:

Art. 252. "4. Istniejące w dniu wejścia w życie ustawy wyższe szkoły oficerskie stają się uczelniami wojskowymi - publicznymi uczelniami zawodowymi."

"Art. 277. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r., z tym że:

1) art. 94, 151, 155 oraz 157 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;

2) art. 107-150 i 152-154, 156 oraz 158 wchodzą w życie z dniem 1 września 2006 r.;

3) art. 99 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 199 wchodzą w życie z dniem 1 października 2006 r.";

3) art. 350 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), który stanowi:

"Art. 350. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1, art. 42 pkt 2 lit. b oraz art. 334 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 19 pkt 3 lit. b w zakresie dodawanego w art. 21 w ust. 1 pkt 39c, art. 120 pkt 1, art. 127 pkt 33-36 i 39 oraz art. 167, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.".

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 5 lipca 2019 r. (poz. 1371)

USTAWA

z dnia 27 lutego 2003 r.

o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

Art. 1. 1. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego działająca na podstawie art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. poz. 40, z późn. zm.1))2), zwana dalej "WAT", staje się Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w rozumieniu ustawy, zwaną dalej "Akademią".

2. Siedzibą Akademii jest Warszawa.

3. Akademia jest uczelnią państwową posiadającą osobowość prawną.

4. Akademia wykonuje zadania jednostki wojskowej określone przez Ministra Obrony Narodowej.

5. Akademia kształci żołnierzy oraz osoby cywilne.

Art. 2. 1. Podstawowym kierunkiem działalności Akademii jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych, prac wdrożeniowych i modernizacyjnych w zakresie nauk wojskowych, technicznych, chemicznych i fizycznych oraz kształcenie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych.

2. (uchylony)3)

Art. 3. 1. Nadzór nad Akademią sprawuje Minister Obrony Narodowej.

2. (uchylony)4)

3. (uchylony)5)

4. (uchylony)6)

Art. 4. 1. Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe WAT staje się mieniem Akademii.

2. Akademia przejmuje prawa i zobowiązania WAT.

Art. 5. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) żołnierze zawodowi pełniący służbę wojskową w WAT pełnią tę służbę w Akademii;

2) pracownicy WAT stają się pracownikami Akademii;

3) słuchacze i studenci WAT stają się słuchaczami i studentami Akademii;

4) podstawowe jednostki organizacyjne WAT stają się podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii;

5) dotychczasowe organy kolegialne i jednoosobowe WAT stają się organami Akademii.

2. Jednostki organizacyjne WAT, które przed dniem wejścia w życie ustawy posiadały uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zachowują te uprawnienia po utworzeniu Akademii, jako jednostki organizacyjne Akademii.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia7).


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. poz. 44, z 1997 r. poz. 590, 688, 741 i 770, z 1998 r. poz. 668, z 2002 r. poz. 676 i 1184, z 2003 r. poz. 1750 oraz z 2005 r. poz. 836.

2) Ustawa utraciła moc na podstawie art. 276 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. poz. 1365 oraz z 2006 r. poz. 328), która weszła w życie z dniem 1 września 2005 r.

3) Przez art. 74 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), która weszła w życie z dniem 1 października 2018 r.

4) Przez art. 74 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

5) Przez art. 249 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. poz. 1365 oraz z 2006 r. poz. 328), która weszła w życie z dniem 1 września 2005 r.

6) Dodany przez art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1598), która weszła w życie z dniem 17 lipca 2004 r.; uchylony przez art. 74 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

7) Ustawa została ogłoszona w dniu 9 kwietnia 2003 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama