Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 1826

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 5 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 393), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. poz. 1438).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. poz. 1438), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 5 września 2019 r. (poz. 1826)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 16 kwietnia 2008 r.

w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1259 oraz z 2019 r. poz. 1495 i 1501) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób stosowania nawozów;

2) jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia szkoleń z zakresu stosowania nawozów.

§ 2. 1. Nawozy stosuje się równomiernie na całej powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych.

2. Nawozy mogą być stosowane łącznie ze środkami ochrony roślin jedynie wówczas, gdy jest to przewidziane w instrukcji stosowania środka ochrony roślin lub nawozu.

3. Przy ustalaniu dawek nawozu uwzględnia się potrzeby pokarmowe roślin i zasobność gleby w składniki pokarmowe, a w przypadku stosowania odpadów w rozumieniu przepisów o odpadach, środków wspomagających uprawę roślin i dodatków do wzbogacenia gleby - również dawki składników pokarmowych wprowadzanych do gleby z tymi substancjami.

4. (uchylony).2)

§ 3. 1. (uchylony).3)

2. Nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej, mogą być stosowane podczas wegetacji roślin (pogłównie) tylko na użytkach zielonych i na wieloletnich uprawach polowych roślin nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

3. (uchylony).3)

4.4) Nawozy mineralne, nawozy organiczne i nawozy organiczno-mineralne, zawierające w swoim składzie fosfor, stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 5 m od brzegu:

1) jezior i innych zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;

2) cieków naturalnych;

3) rowów w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 i 1495), z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na górnej krawędzi brzegu rowu;

4) kanałów w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

4a.4) Nawozy mineralne, nawozy organiczne i nawozy organiczno-mineralne, zawierające w swoim składzie fosfor, stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 m od:

1) brzegu jezior i innych zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 50 ha;

2) ujęć wody - jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

3) obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.

4b. (uchylony).5)

5. (uchylony).5)

6.6) Odległości określone w ust. 4 i 4a, jeżeli występuje uprawa roślin, mogą zostać zmniejszone o połowę w przypadku stosowania nawozów mineralnych, nawozów organicznych i nawozów organiczno-mineralnych, zawierających w swoim składzie fosfor, za pomocą urządzeń aplikujących je bezpośrednio do gleby.

7.6) Odległości określone w ust. 4 i 4a, jeżeli występuje uprawa roślin, mogą zostać zmniejszone o połowę w przypadku podzielenia pełnej dawki nawozów mineralnych, nawozów organicznych i nawozów organiczno-mineralnych, zawierających w swoim składzie fosfor, na co najmniej trzy równe dawki, przy czym odstęp między zastosowaniem tych dawek nawozów nie może być krótszy niż 14 dni.

§ 3a.7) W przypadku punktowego stosowania nawozów mineralnych, nawozów organicznych lub nawozów organiczno-mineralnych, zawierających w swoim składzie fosfor, w wyniku mycia rozsiewaczy i sprzętu do aplikacji tych nawozów oraz rozlewania wody z ich mycia, należy zachować odległość nie mniejszą niż 25 m od:

1) brzegu jezior i innych zbiorników wodnych;

2) cieków naturalnych;

3) brzegu rowów w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

4) brzegu kanałów w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

5) ujęć wody - jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

6) obszarów morskiego pasa nadbrzeżnego.

§ 3b.7) Do sposobu stosowania nawozów, w zakresie nieobjętym przepisami § 2-3a, mają zastosowanie przepisy rozdziału 4 w dziale III ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

§ 4. (uchylony).

§ 5. Jednostkami organizacyjnymi upoważnionymi do prowadzenia szkoleń z zakresu stosowania nawozów są:

1) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w zakresie stosowania nawozów w uprawach polowych;

2) Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach w zakresie stosowania nawozów w uprawach sadowniczych, roślin ozdobnych i trawników oraz warzywnictwie;

3) (uchylony);

4) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach w zakresie stosowania nawozów na użytkach zielonych;

5) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz jego oddziały;

6) wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego oraz ich oddziały;

7) Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie oraz okręgowe stacje chemiczno-rolnicze;

8) uczelnie prowadzące studia wyższe na kierunku rolnictwo.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. poz. 616).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia8).


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

2) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. poz. 1438), które weszło w życie z dniem 27 lipca 2018 r.

3) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 maja 2008 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-25
  • Data wejścia w życie: 2019-09-25
  • Data obowiązywania: 2019-09-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw