| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 3 października 2019 r.

w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Karta Nauczyciela]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

§ 2. [Powiadomienie o rozpoczęciu dokonywania oceny]

1. W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia nauczyciela, pisemnie w postaci papierowej, o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.

2. Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 5 pkt 3 i 4 Karty Nauczyciela, są wyrażane pisemnie w postaci papierowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.

§ 3. [Uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy]

1. Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.

2. Uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy nauczyciel może również zgłosić pisemnie w postaci papierowej w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny.

§ 4. [Karta oceny pracy]

1. Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy.

2. Karta oceny pracy zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;

2) datę urodzenia;

3) miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko;

4) staż pracy pedagogicznej;

5) stopień awansu zawodowego;

6) wykształcenie;

7) datę dokonania ostatniej oceny pracy;

8) stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 Karty Nauczyciela;

9) uzasadnienie oceny pracy;

10) datę dokonania oceny pracy;

11) podpis osoby dokonującej oceny pracy;

12) pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy.

3. Kopię karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela.

§ 5. [Odwołanie od oceny pracy]

1. Dyrektor szkoły przekazuje odwołanie od oceny pracy nauczyciela do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania. Dyrektor szkoły dołącza pisemne w postaci papierowej odniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu.

2. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu;

2) przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły;

3) przedstawiciel rady rodziców;

4) właściwy nauczyciel-doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant;

5) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela – powołany na jego wniosek.

3. Przepisu ust. 2 pkt 3 nie stosuje się w szkołach, w których nie tworzy się rad rodziców.

4. Zespół oceniający rozpatruje odwołanie od oceny pracy po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela, który wniósł odwołanie. Organ, o którym mowa w ust. 1, nie później niż 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia zespołu oceniającego, na którym nauczyciel ma zostać wysłuchany, zawiadamia nauczyciela o posiedzeniu. Niestawienie się nauczyciela, mimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu, nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.

5. Rozstrzygnięcia zespołu oceniającego są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 członków zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.

6. Zespół oceniający sporządza pisemne w postaci papierowej uzasadnienie rozstrzygnięcia.

7. Rozstrzygnięcie zespołu oceniającego oraz jego uzasadnienie podpisuje przewodniczący zespołu.

8. W przypadku podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 6a ust. 10a pkt 2 Karty Nauczyciela, do ustalenia nowej oceny pracy stosuje się przepisy § 4 ust. 2 i 3.

§ 6. [Odpowiednie stosowanie przepisów § 2–5 rozporządzenia]

Przepisy § 2–5 stosuje się odpowiednio do ustalania oceny pracy nauczycieli religii, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny uwzględnia ocenę merytoryczną nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną.

§ 7. [Cząstkowe oceny pracy dyrektora szkoły]

1. Cząstkowych ocen pracy dyrektora szkoły dokonują:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny – w zakresie realizacji obowiązków określonych w art. 5 oraz art. 68 ust. 1 pkt 2 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818) oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela;

2) organ prowadzący szkołę – w zakresie realizacji obowiązków określonych w art. 68 ust. 1 pkt 5 i 12 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w art. 7 ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela;

3) organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, w przypadku gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest jednocześnie organem prowadzącym szkołę – organ sprawujący nadzór pedagogiczny – w zakresie realizacji obowiązków określonych w art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6, 7, 9–11 oraz ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w art. 6 i art. 7 ust. 2 pkt 2–4 i pkt 6 Karty Nauczyciela.

2. Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 7 Karty Nauczyciela, są wyrażane pisemnie w postaci papierowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.

3. Do dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły przepisy § 2 ust. 1, § 3 i § 4 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny doręcza dyrektorowi szkoły oryginał karty oceny pracy.

§ 8. [Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie jego oceny pracy]

1. Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie jego oceny pracy rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu;

2) przedstawiciel organu prowadzącego;

3) przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana – przedstawiciel rady rodziców;

4) nauczyciel-doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant – powołany na wniosek ocenianego dyrektora szkoły;

5) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego dyrektora szkoły – powołany na jego wniosek.

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w szkołach, w których nie tworzy się rad rodziców.

3. W przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny, w skład zespołu oceniającego wchodzi dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z których jednego wyznacza się na przewodniczącego zespołu.

4. W skład zespołu oceniającego nie mogą wchodzić osoby uczestniczące w dokonywaniu oceny pracy, od której dyrektor szkoły się odwołuje.

5. Przepisy § 5 ust. 4–8 stosuje się odpowiednio.

§ 9. [Odpowiednie stosowanie przepisów - powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły]

Do nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy przepisy § 7 i § 8 stosuje się odpowiednio.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1855 oraz z 2019 r. poz. 148), które utraciło moc z dniem 1 września 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Publicystka ekonomiczna, bankowczyni, pedagog.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »