reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat (Dz. U. poz. 626), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat (Dz. U. poz. 1396).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat (Dz. U. poz. 1396), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. S. Giżyński

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 września 2019 r. (poz. 1916)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817 i 1080) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przekazanie w zarząd nieruchomości może nastąpić na wniosek podmiotów wymienionych w art. 34 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zwanej dalej "ustawą".

2. We wniosku należy wskazać:

1) oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz numer księgi wieczystej albo zbioru dokumentów, jeżeli są prowadzone;

2) cel, na jaki ma być wykorzystana nieruchomość;

3) czas trwania zarządu.

3. Do wniosku dołącza się:

1) wypis z ewidencji gruntów i budynków, wyrys z mapy ewidencyjnej nieruchomości oraz odpis księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona, albo zaświadczenie wystawione na podstawie zbioru dokumentów, jeżeli jest prowadzony dla nieruchomości;

2) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub - w przypadku braku planu - wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

§ 2. 1. Jeżeli przekazanie w zarząd nieruchomości ma nastąpić na podstawie umowy, o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy, zwanej dalej "umową", jednostki przekazująca i przejmująca składają wspólny wniosek o zgodę na przekazanie nieruchomości w zarząd do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa2).

2. Wniosek powinien zawierać informacje wymienione w § 1 ust. 2.

3. Do wniosku dołącza się dokumenty wymienione w § 1 ust. 3 oraz projekt umowy.

§ 3. 1. Wydanie nieruchomości przekazanej w zarząd lub zwrot nieruchomości w przypadku wygaśnięcia zarządu stwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez jednostki przekazującą i przejmującą.

2. W przypadku likwidacji jednostki sprawującej zarząd zwrotu nieruchomości dokonuje osoba upoważniona do przeprowadzenia likwidacji tej jednostki.

3. Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera spis z natury przejmowanych nieruchomości wraz z częściami składowymi, w tym drzewostanów.

§ 4. Opłatę, o której mowa w art. 35 ust. 3 ustawy, ustala Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa2) w decyzji.

§ 5. 1. Opłatę uiszcza się, bez uprzedniego wezwania, na rachunek bankowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa3).

2. Obowiązek wnoszenia opłaty powstaje z dniem protokolarnego wydania nieruchomości.

3. W przypadku ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu w ciągu roku kalendarzowego opłatę uiszcza się w wysokości proporcjonalnej do czasu jego trwania.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).5)


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat (Dz. U. poz. 1396), które weszło w życie z dniem 7 sierpnia 2018 r.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 4 czerwca 2012 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu wnoszenia opłat (Dz. U. poz. 444), które na podstawie art. 11 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1382) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama