| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 27 września 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

Na podstawie art. 52 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2019 r. poz. 1042) zarządza się, co następuje.

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (Dz. U. poz. 602) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Do testu zespół konkursowy dołącza zestawienie prawidłowych odpowiedzi (klucz rozwiązań), zaś do zestawu zadań – opis kryteriów oceny pracy pisemnej oraz wykaz aktów prawnych lub wyciąg z aktów prawnych, które udostępnia się kandydatom w czasie drugiego etapu konkursu.”,

b) uchyla się ust. 8,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Test, zestawienie prawidłowych odpowiedzi (klucz rozwiązań), zestaw zadań podlegających rozwiązaniu podczas pracy pisemnej, opis kryteriów oceny pracy pisemnej oraz wykaz aktów prawnych lub wyciąg z aktów prawnych, które udostępnia się kandydatom w czasie drugiego etapu konkursu, są opracowywane i przechowywane w sposób uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.”;

2) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych, przewodniczący komisji lub, z jego upoważnienia, zastępca przewodniczącego, lub sekretarz komisji wzywa kandydata do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu.”;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Test, arkusz do udzielenia odpowiedzi na pytania testowe (arkusz odpowiedzi) oraz zestaw zadań, a także akty prawne lub wyciąg z aktów prawnych, które udostępnia się kandydatom w czasie drugiego etapu konkursu, są drukowane w liczbie określonej przez przewodniczącego komisji, uwzględniającej przewidywaną liczbę osób dopuszczonych do poszczególnych etapów konkursu. Drukowanie i przechowywanie tych materiałów odbywa się w sposób uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione. Arkusze odpowiedzi opatrzone są kolejnymi numerami.

2. Prawidłowość wykonania wydruków testu, zestawu zadań, a także aktów prawnych lub wyciągu z aktów prawnych nadzoruje przewodniczący zespołu konkursowego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu.

3. Prawidłowość wykonania wydruków arkusza odpowiedzi nadzoruje przewodniczący komisji lub upoważniony przez niego członek komisji.

4. Przewodniczący zespołu przekazuje wydrukowane materiały, o których mowa w ust. 2, niezbędne do przeprowadzenia danego etapu konkursu odpowiednio wraz z zestawieniem prawidłowych odpowiedzi (kluczem rozwiązań) oraz opisem kryteriów oceny pracy pisemnej przewodniczącemu komisji nie później niż na 7 dni przed terminem przeprowadzenia każdego z etapów konkursu za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Szkoły, w sposób uniemożliwiający ich ujawnienie. Przekazanie wymaga sporządzenia protokołu, w którym wskazuje się także sposób i miejsce przechowywania materiałów.”;

4) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Kandydat, który zakończył rozwiązywanie testu, przed opuszczeniem sali oddaje arkusz odpowiedzi członkowi komisji lub zespołu, o którym mowa w art. 20 ust. 5 ustawy, który potwierdza w protokole przebiegu tego etapu konkursu oddanie przez kandydata arkusza odpowiedzi i wydaje kandydatowi pokwitowanie odbioru arkusza odpowiedzi.

2. Kandydat, który zakończył rozwiązywanie testu przed upływem 150 minut od jego rozpoczęcia, oprócz arkusza odpowiedzi oddaje również test.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2019 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »