REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2549

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690 oraz z 2019 r. poz. 363) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla wprowadzanych do obrotu kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW w rozumieniu art. 172a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zwanych dalej „kotłami”.”;

2) uchyla się § 2;

3) w § 3 w ust. 4 wyrazy „EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”” zastępuje się wyrazami „EN 303-5”;

4) uchyla się § 6;

5) w załączniku do rozporządzenia:

a) w pkt 1 w objaśnieniach w lit. a wyrazy „normy PN-EN 303-5” zastępuje się wyrazami „normy przenoszącej normę europejską EN 303-5”,

b) w pkt 2 w zdaniu drugim wyrazy „EN 303-5:2012” zastępuje się wyrazami „EN 303-5”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Minister Rozwoju: J. Emilewicz

 

1) Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087 i 2166.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-31
  • Data wejścia w życie: 2020-01-01
  • Data obowiązywania: 2020-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA