reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 15 lipca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy

Na podstawie art. 60 ust. 5 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy (Dz. U. poz. 1687) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wysokość wynagrodzenia netto z tytułu umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, dla podmiotu, któremu powierza się funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, jest ustalana według rodzajów zadań realizowanych przez ten podmiot oraz liczby stawek dziennych za poszczególne rodzaje zadań w poszczególnych okresach realizacji tej umowy:",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wysokość stawki dziennej nie może przekroczyć kwoty 436 zł netto.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Jeżeli instytucja certyfikująca na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy upoważniła do przeprowadzania walidacji inny podmiot, zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, są wykonywane także wobec tego podmiotu. W przypadku gdy instytucja certyfikująca upoważniła do przeprowadzania walidacji więcej niż jeden podmiot, umowa, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, może przewidywać wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wobec niektórych z tych podmiotów, wybieranych w określony w tej umowie sposób zapewniający efektywne prowadzenie zewnętrznego zapewniania jakości.",

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, powiększa się za każdy rok, w którym podmiot zewnętrznego zapewniania jakości wykonywał, zgodnie z umową, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, wobec podmiotów upoważnionych do przeprowadzania walidacji zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, o liczbę stawek dziennych wskazanych odpowiednio w ust. 1 pkt 2 i 3 za każdy podmiot upoważniony, wobec którego były wykonywane te zadania.",

e) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Jeżeli liczba podmiotów upoważnionych do przeprowadzania walidacji uległa zmianie powodującej, że określony w umowie, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, sposób wyboru podmiotów upoważnionych, wobec których będą wykonywane zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, utrudnia efektywne prowadzenie zewnętrznego zapewniania jakości, strony sporządzają aneks do umowy i dokonują zmiany sposobu wyboru takich podmiotów.",

f) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jeżeli miejsce siedziby podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości oraz miejsce wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy, znajdują się w różnych miejscowościach, do wynagrodzenia za dany rok realizacji umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, dolicza się, z tytułu poniesionych kosztów podróży służbowych pracowników podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości, kwotę 295 zł brutto za każdą dobę podróży służbowej, z tym że liczba dób podróży służbowych nie może przekroczyć:

1) 2 dób podróży służbowej - w przypadku realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

2) 21 dób podróży służbowej - w przypadku realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3.";

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Umowę, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, zawiera się na czas określony nie dłuższy niż okres wpisu podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości na listę, o której mowa w art. 51 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku gdy na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy w odniesieniu do danego podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości został przedłużony wpis na listę, o której mowa w art. 51 ust. 1 ustawy, zawarta z tym podmiotem umowa, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, może zostać przedłużona na czas określony nie dłuższy niż okres, na jaki został przedłużony wpis na tę listę.

3. Minister właściwy, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy, nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, informuje podmiot zewnętrznego zapewniania jakości o możliwości przedłużenia lub nieprzedłużenia tej umowy, w przypadku gdy na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy w odniesieniu do tego podmiotu zostanie przedłużony wpis na listę, o której mowa w art. 51 ust. 1 ustawy.";

3) w § 6:

a) uchyla się ust. 2,

b) w ust. 3 w pkt 2 skreśla się wyrazy "wraz z załącznikami,";

4) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

1. W przypadku umów, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

1) wysokość wynagrodzenia dla podmiotu, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, za działania zrealizowane:

a) przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ustala się zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym,

b) po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ustala się zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

2) w przypadku gdy instytucja certyfikująca na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji upoważniła do przeprowadzania walidacji inny podmiot, stosuje się § 4 ust. 2a-3a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

3) stosuje się § 4 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Umowy, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, należy dostosować do wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

Załącznik 1. [WZÓR – UMOWA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 15 lipca 2020 r. (poz. 1306)

WZÓR - UMOWA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama