REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 1702

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 września 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568 oraz z 2020 r. poz. 425 i 875) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału (Dz. U. poz. 1795) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 3:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) występowania na plantacji nasiennej agrofagów kwarantannowych dla Unii w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz. Urz. UE L 317 z 23.11.2016, str. 4, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/2031”, oraz agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej, o których mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) stanu porażenia plantacji przez regulowane agrofagi niekwarantannowe dla Unii w rozumieniu art. 36 rozporządzenia 2016/2031, określone w rozporządzeniu 2016/2031 oraz w stosowanych bezpośrednio przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia 2016/2031;”;

2) w § 16:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uzyskano ujemny wynik badania na obecność agrofagów kwarantannowych dla Unii w rozumieniu art. 4 rozporządzenia 2016/2031 oraz agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej, o których mowa w art. 32 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031.”,

b) uchyla się pkt 3;

3) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w części II w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) z kopców i przechowalni, jeżeli:

a) próba pobrana z plantacji uległa zniszczeniu lub podczas wyprowadzania roślin z pobranych oczek uzyskano rośliny z mniej niż 80% wysadzonych oczek,

b) właściciel partii sadzeniaków ziemniaka nie zgadza się z wynikiem oceny weryfikacyjnej i złożył wniosek o dokonanie ponownej oceny weryfikacyjnej;”.

§ 2. [Przepisy stosowane do wniosków o dokonanie ponownej oceny weryfikacyjnej złożonych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia]

Do partii sadzeniaków ziemniaka, w odniesieniu do których wniosek o dokonanie ponownej oceny weryfikacyjnej został złożony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. J. Białkowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40 oraz Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str. 77.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA