reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU1)

z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 433a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Decyzja w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia hybrydowego]

1. Na obszarze kraju objętym strefą obszaru żółtego w rozumieniu przepisów wydawanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.2)) zajęcia na studiach, studiach podyplomowych, a także prowadzonych w ramach innych form kształcenia odbywają się w uczelniach artystycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w formie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w ich siedzibach lub filiach.

2. Decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia zgodnie z ust. 1 podejmuje rektor uczelni artystycznej i określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury uczelni artystycznej zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział.

§ 2. [Decyzja w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość]

1. Na obszarze kraju objętym strefą obszaru czerwonego w rozumieniu przepisów wydawanym na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zajęcia na studiach, studiach podyplomowych, a także prowadzonych w ramach innych form kształcenia odbywają się w uczelniach artystycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w formie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, uczelnie artystyczne mogą prowadzić w ich siedzibach lub filiach:

1) zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

2) zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

3. Decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia zgodnie z ust. 1 i 2 podejmuje rektor uczelni artystycznej i określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury uczelni artystycznej zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział.

§ 3. [Zajęcia na studiach, studiach podyplomowych]

Zajęcia na studiach, studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1, mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.

§ 4. [Podejmowanie uchwał w czasie ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych]

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych, o którym mowa w § 1 i § 2, kolegia elektorów uczelni artystycznych, organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach artystycznych oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni artystycznych mogą podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni artystycznych lub aktach regulujących działanie tych podmiotów.

§ 5. [Decyzje o wykonywaniu pracy przez pracowników uczelni artystycznych]

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych, o którym mowa w § 1 i § 2, decyzje rektorów uczelni artystycznych o wykonywaniu przez pracowników uczelni artystycznych pracy zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.3)) są podejmowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia funkcjonowania uczelni artystycznych, w tym prowadzenia działalności naukowej.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: P. Gliński


1) Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. poz. 1717).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374, 567, 875 i 1493.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493, 1639 i 1747.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama