Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 26 lutego 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych]

W rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 2337 oraz z 2020 r. poz. 677) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

„23) informacji o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (CIT/KW), stanowiący załącznik nr 23 do rozporządzenia.”;

2) załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 13 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

5) załączniki nr 15 i 16 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 5 i 6 do niniejszego rozporządzenia;

6) załączniki nr 19–22 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 7–10 do niniejszego rozporządzenia;

7) dodaje się załącznik nr 23 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 11 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie wzorów]

1. Wzory określone w załącznikach nr 6, 7, 9, 13, 15, 16 i 19–22 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.

2. Podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. oraz zakończył się po dniu 31 grudnia 2019 r., do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) w tym roku podatkowym, stosują wzory określone w załącznikach nr 6, 7, 9, 13, 15, 16 i 19–22 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone według dotychczasowego wzoru. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

4. Podatnicy, którzy po dniu 31 grudnia 2020 r. dokonają wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, składają zeznanie za rok podatkowy kończący się z dniem 31 grudnia 2020 r. i później według wzorów określonych w załącznikach nr 6 i 23 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1565, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 255.

Załącznik 1. [CIT-8]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 26 lutego 2021 r. (poz. 409)

Załącznik nr 1

CIT-8

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [CIT-8AB]

Załącznik nr 2

CIT-8AB

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [CIT-8/O]

Załącznik nr 3

CIT-8/O

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [CIT/BR]

Załącznik nr 4

CIT/BR

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [CIT/8S]

Załącznik nr 5

CIT/8S

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 6

Załącznik 6. [CIT/8SP]

CIT/8SP

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [CIT/IP]

Załącznik nr 7

CIT/IP

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [CIT/WW]

Załącznik nr 8

CIT/WW

infoRgrafika

Załącznik 9. [CIT/WZ]

Załącznik nr 9

CIT/WZ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [CIT/WZG]

Załącznik nr 10

CIT/WZG

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 11. [CIT/KW]

Załącznik nr 11

CIT/KW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Dziennik Ustaw