REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2337

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU1)

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych]

Określa się wzór:

1) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-6R), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6AR), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (CIT-9R), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (CIT-11R), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8AB), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) oświadczenia podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-5), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/O), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-7), stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R), stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) informacji o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (CIT/BR), stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) informacji o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy (CIT/MIT), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu (CIT/8S), stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu (CIT/8SP), stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) informacji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową (CIT/PGK), stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18) informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT/PM), stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia;

19) informacji o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (CIT/IP), stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia;

20) informacji o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT/WW), stanowiący załącznik nr 20 do rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie wzorów]

1. Wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia stosuje się do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2019 r.

2. Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2019 r. oraz zakończył się po dniu 31 grudnia 2018 r., do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) w tym roku podatkowym, stosują wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1268 oraz z 2019 r. poz. 570).

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r.

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju: J. Kwieciński


1) Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1018, 1309, 1358, 1495, 1571, 1572, 1649, 1655, 1751, 1798, 1978, 2020, 2200 i 2217.

Załącznik 1. [CIT-6R]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju
z dnia 14 listopada 2019 r. (poz. 2337)

Załącznik nr 1

CIT-6R

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [CIT-6AR]

Załącznik nr 2

CIT-6AR

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [CIT-9R]

Załącznik nr 3

CIT-9R

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [CIT-10Z]

Załącznik nr 4

CIT-10Z

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [CIT-11R]

Załącznik nr 5

CIT-11R

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [CIT-8]

Załącznik nr 6

CIT-8

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [CIT-8AB]

Załącznik nr 7

CIT-8AB

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [CIT-5]

Załącznik nr 8

CIT-5

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [CIT-8/O]

Załącznik nr 9

CIT-8/O

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [CIT-D]

Załącznik nr 10

CIT-D

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 11. [CIT-7]

Załącznik nr 11

CIT-7

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 12. [IFT-2/IFT-2R]

Załącznik nr 12

IFT-2/IFT-2R

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 13. [CIT/BR]

Załącznik nr 13

CIT/BR

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 14. [CIT/MIT]

Załącznik nr 14

CIT/MIT

infoRgrafika

Załącznik 15. [CIT/8S]

Załącznik nr 15

CIT/8S

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 16. [CIT/8SP]

Załącznik nr 16

CIT/8SP

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 17. [CIT/PGK]

Załącznik nr 17

CIT/PGK

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 18. [CIT/PM]

Załącznik nr 18

CIT/PM

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 19. [CIT/IP]

Załącznik nr 19

CIT/IP

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 20. [CIT/WW]

Załącznik nr 20

CIT/WW

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA