Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli "PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA - NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA":

a) w części 1 "Przedmiot postępowania: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców." w lp. V "Inne" uchyla się pkt 2,

b) w części 2 "Przedmiot postępowania: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców." w lp. V "Inne" uchyla się pkt 2;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS, ASDK) - część wspólna" w części VII "Inne. Maksymalna suma punktów: 2" uchyla się lp. 2;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 2 "LECZENIE SZPITALNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części VI "Inne. Maksymalna suma punktów: 1" uchyla się lp. 2,

b) w tabeli nr 4 "LECZENIE SZPITALNE - HOSPITALIZACJA PLANOWA - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części VI "Inne. Maksymalna suma punktów: 1" uchyla się lp. 2,

c) w tabeli nr 5 "LECZENIE SZPITALNE - LECZENIE JEDNEGO DNIA":

- w części 1 "Przedmiot postępowania: Zespół opieki dziennej: Alergologia/alergologia dla dzieci, Angiologia, Choroby płuc/choroby płuc dla dzieci, Choroby wewnętrzne, Dermatologia i wenerologia/dermatologia i wenerologia dla dzieci, Diabetologia/diabetologia dla dzieci, Endokrynologia/endokrynologia dla dzieci, Gastroenterologia/gastroenterologia dla dzieci, Geriatria, Neurologia/neurologia dla dzieci, Pediatria, Reumatologia/reumatologia dla dzieci" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2,

- w części 2 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - chirurgia naczyniowa" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2,

- w części 3 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia: - Chirurgia szczękowo-twarzowa/Chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2,

- w części 4 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - ginekologia" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2,

- w części 5 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Okulistyka/Okulistyka dla dzieci" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2,

- w części 6 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu/ ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2,

- w części 7 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Otorynolaryngologia/Otorynolaryngologia dla dzieci" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2,

- w części 8 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Urologia/Urologia dla dzieci" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2,

- w części 9 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Chirurgia dziecięca/Chirurgia ogólna" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2,

- w części 10 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Chirurgia onkologiczna/Chirurgia onkologiczna dla dzieci" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2,

- w części 11 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Chirurgia plastyczna/Chirurgia plastyczna dla dzieci" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2,

- w części 12 "Przedmiot postępowania: Zespół chirurgii jednego dnia - Neurochirurgia/Neurochirurgia dla dzieci" - w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2,

d) w tabeli nr 7 "ŚWIADCZENIA KOMPLEKSOWE - część wspólna" w części IV "Inne. Maksymalna suma punktów: 1" uchyla się lp. 2;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części V "Inne. Maksymalna suma punktów: 2" uchyla się pkt 2 i 3;

5) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "REHABILITACJA LECZNICZA - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części V "Inne. Maksymalna suma punktów: 1" uchyla się lp. 2;

6) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części V "Inne. Maksymalnie suma punktów: 2" uchyla się lp. 2;

7) w załączniku nr 7 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 1 "LECZENIE STOMATOLOGICZNE" w części 2:

- tytuł otrzymuje brzmienie:

"2. Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży/Świadczenia ogólno-stomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole",

- w lp. II "Kompleksowość" w pkt 1 "Sposób wykonania umowy" po ppkt 1.2 dodaje się ppkt 1.3 i ppkt 1.4 w brzmieniu:

1.3. Realizacja umowy w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży.

12

Dotyczy przedmiotu postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole

1.4. Realizacja umowy w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.

12

Dotyczy przedmiotu postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży

- w lp. III "Dostępność" w pkt 1 "Organizacja udzielania świadczeń" uchyla się ppkt 1.3,

b) w tabeli nr 2 "LECZENIE STOMATOLOGICZNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części V "Inne" uchyla się lp. 2;

8) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "LECZNICTWO UZDROWISKOWE - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części V "Inne. Maksymalna suma punktów: 2" uchyla się lp. 2 i 3;

9) w załączniku nr 9 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części IV "Inne. Maksymalna suma punktów: 2" uchyla się lp. 2;

10) w załączniku nr 10 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "RATOWNICTWO MEDYCZNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części V "Inne. Maksymalna suma punktów: 3" uchyla się lp. 2;

11) w załączniku nr 11 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części IV "Inne. Maksymalna suma punktów: 2" uchyla się lp. 2;

12) w załączniku nr 12 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części VI "Inne. Maksymalnie Suma punktów: 1" uchyla się lp. 2;

13) w załączniku nr 13 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "PROGRAMY ZDROWOTNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części V "Inne. Maksymalna suma punktów: 2" uchyla się lp. 2;

14) w załączniku nr 14 do rozporządzenia w tabeli nr 2 "LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY LEKOWE - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części V "Inne. Maksymalna suma punktów 2" uchyla się lp. 2;

15) w załączniku nr 15 do rozporządzenia w tabeli "LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA" w części "Przedmiot postępowania: Chemioterapia" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2;

16) w załączniku nr 16 do rozporządzenia w tabeli nr 1 "POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY":

a) w części 1 "Przedmiot postępowania: Świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu "N" " w lp. IV "Inne" uchyla się pkt 2,

b) w części 2 "Przedmiot postępowania: Świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego" w lp. VI "Inne" uchyla się pkt 2.

§ 2. [Dotychczasowe postępowania]

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej]

W postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiocie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole, które jest przeprowadzane w 2021 r. po raz pierwszy na danym obszarze, do oferenta, który w dniu złożenia oferty realizuje na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży proces leczenia świadczeniobiorców w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym w szkole, szkole specjalnej lub innej placówce specjalnej w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie, przepisy określone w tabeli nr 2 "LECZENIE STOMATOLOGICZNE - CZĘŚĆ WSPÓLNA" w części IV "Ciągłość" załącznika nr 7 do rozporządzenia zmienianego w § 1, stosuje się odpowiednio.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1-6, pkt 7 lit. b i pkt 8-16, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 97, 159 i 694.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1555, z 2017 r. poz. 498, 852, 1279, 2364 i 2484, z 2018 r. poz. 385 i 1383, z 2019 r. poz. 832, 1887 i 2316, z 2020 r. poz. 1841 i 2428 oraz z 2021 r. poz. 307 i 637.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-23
  • Data wejścia w życie: 2021-05-08
  • Data obowiązywania: 2021-05-08

Dziennik Ustaw