Kategorie

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 5 marca 2021 r.

w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12b ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) specjalności w zakresie stanowiska, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, zwanej dalej "ustawą", i szczegółowe warunki nadawania uprawnień do zajmowania stanowiska o danej specjalności;

2) sposób przeprowadzania oraz sposób ustalania wyniku egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy, oraz wysokość opłaty za egzamin;

3) sposób pracy składów egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 12a ust. 6 ustawy, oraz wysokość wynagrodzenia członków tej komisji za uczestnictwo w składzie egzaminacyjnym;

4) zakresy szkoleń i formy organizowania szkoleń dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy;

5) zawartość wniosku o nadanie uprawnień, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, oraz wykaz dokumentów dołączanych do tego wniosku.

§ 2. [Specjalności w zakresie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej]

1. Specjalności w zakresie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz szczegółowe warunki nadawania uprawnień do zajmowania stanowiska o danej specjalności określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zakresy szkoleń dla osób, które ubiegają się o uprawnienia umożliwiające zatrudnienie na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Forma przeprowadzania szkoleń]

Szkolenie przeprowadza się w formie wykładów, ćwiczeń obliczeniowych, ćwiczeń laboratoryjnych oraz szkolenia na stanowisku pracy w zależności od zakresu szkolenia.

§ 4. [Skład egzaminacyjny]

1. Przewodniczący właściwej komisji egzaminacyjnej, wyznaczając skład egzaminacyjny, wskazuje przewodniczącego składu i sekretarza.

2. Skład egzaminacyjny:

1) przygotowuje test i zadania obliczeniowe lub problemowe do części pisemnej egzaminu oraz pytania do części ustnej egzaminu, uwzględniające zakresy szkoleń, o których mowa w § 2 ust. 2;

2) ocenia pisemną i ustną część przeprowadzonego egzaminu.

3. Skład egzaminacyjny podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego składu egzaminacyjnego.

4. Skład egzaminacyjny sporządza protokół z egzaminu, który zawiera:

1) wskazanie składu egzaminacyjnego odpowiedniej komisji egzaminacyjnej;

2) numer protokołu i datę jego sporządzenia;

3) imię, nazwisko oraz numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby zdającej;

4) liczbę punktów z testu uzyskanych przez osobę zdającą;

5) treść zadań obliczeniowych lub problemowych części pisemnej egzaminu i liczbę punktów uzyskanych przez osobę zdającą za rozwiązanie każdego zadania;

6) wynik części pisemnej egzaminu;

7) treść pytań części ustnej egzaminu i liczbę punktów uzyskanych przez osobę zdającą za odpowiedź na każde z pytań;

8) informację o pozytywnym albo negatywnym wyniku egzaminu;

9) imiona, nazwiska i podpisy przewodniczącego składu egzaminacyjnego, sekretarza składu egzaminacyjnego i pozostałych członków tego składu.

5. Wypełniony przez osobę zdającą test oraz rozwiązania zadań obliczeniowych lub problemowych części pisemnej egzaminu stanowią załączniki do protokołu z egzaminu.

§ 5. [Czas trwania części pisemnej egzaminu]

1. Część pisemna egzaminu trwa 120 minut.

2. Za część pisemną egzaminu skład egzaminacyjny przyznaje:

1) 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź na pytanie z testu;

2) od 0 do 10 punktów za każde zadanie obliczeniowe lub problemowe.

3. Do części ustnej egzaminu przystępuje się po uzyskaniu z części pisemnej egzaminu co najmniej 40 punktów, w tym co najmniej 20 punktów z testu i co najmniej 20 punktów z zadań obliczeniowych lub problemowych.

4. Z części ustnej egzaminu przyznaje się od 0 do 5 punktów za odpowiedź na każde pytanie.

5. Pozytywny wynik egzaminu uzyskuje się po otrzymaniu co najmniej 15 punktów z części ustnej egzaminu.

6. Osobie, która zdała egzamin, komisja egzaminacyjna wydaje dokument potwierdzający zdanie egzaminu, podpisany przez przewodniczącego składu egzaminacyjnego.

§ 6. [Opłata za egzamin]

Opłata za egzamin w przypadku egzaminu na uprawnienia do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej o określonej specjalności wynosi 300 zł.

§ 7. [Wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej]

Wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej uczestniczącego w składzie egzaminacyjnym przeprowadzającym egzamin wynosi 30 zł za każdą osobę przystępującą do egzaminu.

§ 8. [Wniosek o nadanie uprawnień]

1. Wniosek do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o nadanie uprawnień, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, zawiera:

1) imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień;

2) wskazanie specjalności w zakresie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, której dotyczy wniosek;

3) adres do korespondencji występującego z wnioskiem;

4) informacje o przebiegu pracy zawodowej osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień;

5) w przypadku stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego - także wskazanie nazwy tej jednostki.

2. Występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, dołącza do niego następujące dokumenty dotyczące osoby, która ubiega się o nadanie uprawnień:

1) dokument potwierdzający zdanie egzaminu;

2) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy;

3) odpisy dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i zawodu;

4) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy w warunkach narażenia;

5) oświadczenie osoby, która ubiega się o nadanie uprawnień, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. W przypadku osób dopuszczonych do egzaminu bez wymaganego szkolenia nie jest wymagane załączanie do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do egzaminu.

4. Osoby składające wniosek, o którym mowa w ust. 1, które w dniu składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu bez wymaganego szkolenia posiadały ważne uprawnienia umożliwiające zatrudnienie na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej o określonej specjalności i ubiegają się o uprawnienia do zatrudnienia na takim stanowisku o tej samej specjalności, nie składają dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 3 i 4.

§ 9. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

1. Do szkoleń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków o nadanie uprawnień, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, złożonych do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. poz. 1513), które zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593 oraz z 2020 r. poz. 284) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [SPECJALNOŚCI W ZAKRESIE STANOWISKA MAJĄCEGO ISTOTNE ZNACZENIE DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI NADAWANIA UPRAWNIEŃ DO ZAJMOWANIA STANOWISKA O DANEJ SPECJALNOŚCI]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 5 marca 2021 r. (poz. 765)

Załącznik nr 1

SPECJALNOŚCI W ZAKRESIE STANOWISKA MAJĄCEGO ISTOTNE ZNACZENIE DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI NADAWANIA UPRAWNIEŃ DO ZAJMOWANIA STANOWISKA O DANEJ SPECJALNOŚCI

Lp.

Specjalność

Wykształcenie

Staż pracy (w latach) w warunkach narażenia

Zakres szkolenia

wyższe w zakresie

średnie w zakresie

1

2

3

4

5

6

1

Operator reaktora badawczego

fizyki, chemii, elektryki, elektroniki, mechaniki, informatyki

i pokrewnych

nukleoniki, energetyki, elektryki, mechaniki, elektroniki, elektromechaniki i pokrewnych

2

w jednostce eksploatującej reaktor jądrowy

R-O

2

Dozymetrysta reaktora badawczego

fizyki, chemii, elektryki, elektroniki, mechaniki, informatyki

i pokrewnych

elektroniki, chemii, elektromechaniki, nukleoniki

1

w pracowni lub zakładzie dozymetrii w jednostce eksploatującej reaktor jądrowy

R-D

3

Starszy dozymetrysta reaktora badawczego

fizyki, chemii, elektryki, elektroniki, mechaniki, informatyki

i pokrewnych

-

2 na stanowisku o specjalności dozymetrysty reaktora badawczego

R-D

4

Kierownik zmiany reaktora badawczego

fizyki, chemii, elektryki, elektroniki, mechaniki, informatyki

i pokrewnych

nukleoniki, energetyki, elektryki, mechaniki, elektroniki, elektromechaniki i pokrewnych

z ukończonymi studiami wyższymi - 1 z wykształceniem średnim - 3

- na stanowisku o specjalności operatora reaktora badawczego

R-OK

5

Kierownik reaktora badawczego

fizyki, chemii, elektryki, elektroniki, mechaniki, informatyki

i pokrewnych

-

1 na stanowisku o specjalności kierownika zmiany reaktora badawczego

R-OK1

2

3

4

5

6

6

Zastępca dyrektora do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

w jednostce organizacyjnej posiadającej reaktor badawczy

fizyki, chemii, elektryki, elektroniki, mechaniki, informatyki

i pokrewnych

-

1 na stanowisku o specjalności kierownika reaktora badawczego lub kierownika zmiany reaktora badawczego

R-OK + R-D

7

Specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych

w obiekcie jądrowym, w składowisku odpadów promieniotwórczych, lub w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność

z materiałami jądrowymi w ilości równej lub większej niż:

1) 200 g uranu wzbogaconego U-235, plutonu lub uranu

U-233 lub

2) 100 sztuk materiałów jądrowych podlegających ewidencji zgodnie

z rozporządzeniem Komisji (Euratom) nr 302/2005 z dnia 8 lutego 2005 r.

w sprawie stosowania zabezpieczeń przyjętych przez Euratom (Dz. Urz.

UE L 54 z 28.02.2005, str. 1 oraz Dz. Urz.

UE L 158 z 10.06.2013, str. 74)

dowolnym

dowolnym

1

w jednostce posiadającej materiały jądrowe

S-E

8

Operator przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego

fizyki, chemii, elektryki, elektroniki, mechaniki, informatyki

i pokrewnych

elektryki, chemii, mechaniki, nukleoniki

1

w jednostce eksploatującej przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego

S-O1

2

3

4

5

6

9

Kierownik składowiska odpadów promieniotwórczych

fizyki, chemii, elektryki, elektroniki, mechaniki, informatyki

i pokrewnych

elektryki, chemii, mechaniki, nukleoniki

z ukończonymi studiami wyższymi - 1, z wykształceniem średnim - 3

- w składowisku odpadów promieniotwórczych lub zakładzie unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

S-O

10

Kierownik zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

fizyki, chemii, elektryki, elektroniki, mechaniki, informatyki

i pokrewnych

-

3

w składowisku odpadów promieniotwórczych lub zakładzie unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

S-O

11

Operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów

fizyki, chemii, informatyki, dowolnym technicznym, dowolnym przyrodniczym

elektryki, elektroniki, mechaniki, nukleoniki

i pokrewnych

z ukończonymi studiami wyższymi - 0, z wykształceniem średnim - 1

- w pracowni akceleratorowej

A-A

12

Operator akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów

dowolnym

dowolnym

0

A-A

13

Operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii

fizyki, chemii, biologii, dowolnym medycznym, dowolnym technicznym

elektryki, elektroniki, mechaniki, medycyny, nukleoniki

z ukończonymi studiami wyższymi - 0, z wykształceniem średnim - 1

- w pracowni akceleratorowej

S-A

14

Operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi

fizyki, chemii, biologii, dowolnym medycznym, dowolnym technicznym

elektryki, elektroniki, mechaniki, medycyny, nukleoniki

z ukończonymi studiami wyższymi - 0, z wykształceniem średnim - 1

- w pracowni radioterapeutycznej ze źródłami promieniotwórczymi

S-Z

Załącznik 2. [ZAKRESY SZKOLEŃ DLA OSÓB, KTÓRE UBIEGAJĄ SIĘ O UPRAWNIENIA UMOŻLIWIAJĄCE ZATRUDNIENIE NA STANOWISKU MAJĄCYM ISTOTNE ZNACZENIE DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ]

Załącznik nr 2

ZAKRESY SZKOLEŃ DLA OSÓB, KTÓRE UBIEGAJĄ SIĘ O UPRAWNIENIA UMOŻLIWIAJĄCE ZATRUDNIENIE NA STANOWISKU MAJĄCYM ISTOTNE ZNACZENIE DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

1. Szkolenie typu A-A

Tematy wykładów:

1) podstawowe wiadomości z zakresu fizyki współczesnej (min. 1 godzina);

2) oddziaływanie promieniowania z materią (min. 1 godzina);

3) biologiczne skutki promieniowania jonizującego (min. 1 godzina);

4) zasady fizyki akceleratorów (min. 1 godzina);

5) zasady pomiarów promieniowania X i gamma, detekcja promieniowania jonizującego, podstawowe wielkości dozymetryczne i jednostki (min. 3 godziny);

6) zasady ochrony radiologicznej (min. 1 godzina);

7) ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe i akty wykonawcze do niej (min. 1 godzina);

8) program zapewnienia jakości w pracowni akceleratorowej (min. 1 godzina);

9) zasady postępowania w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych (min. 1 godzina).

Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej akceleratora i źródeł promieniowania jonizującego oraz stosowanych w pracowni procedur, w formie ćwiczeń laboratoryjnych wraz ze szkoleniem stanowiskowym (min. 2 godziny).

2. Szkolenie typu S-A

Tematy wykładów jak w szkoleniu typu A-A oraz:

1) zasady bezpiecznej pracy w pracowni akceleratorowej i teleradioterapeutycznej (min. 2 godziny);

2) zasady ochrony radiologicznej pacjentów (min. 2 godziny);

3) program zapewnienia jakości w pracowni akceleratorowej i teleradioterapeutycznej (min. 4 godziny).

Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej akceleratora i urządzeń do teleradioterapii oraz stosowanych w pracowni procedur, w formie ćwiczeń laboratoryjnych wraz ze szkoleniem stanowiskowym (min. 2 godziny).

3. Szkolenie typu S-Z

Tematy wykładów jak w szkoleniu typu A-A, z wyłączeniem zasad fizyki akceleratorów, oraz:

1) zasady bezpiecznej pracy w pracowni brachyterapii (min. 2 godziny);

2) zasady ochrony radiologicznej pacjentów (min. 2 godziny);

3) program zapewnienia jakości w pracowni brachyterapii (min. 4 godziny);

4) podstawowe wiadomości z zakresu budowy oraz zasady działania urządzeń do brachyterapii (min. 2 godziny).

Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi oraz stosowanych w pracowni procedur, w formie ćwiczeń laboratoryjnych wraz ze szkoleniem stanowiskowym (min. 2 godziny).

4. Szkolenie typu S-E

Tematy wykładów:

1) podstawowe wiadomości z zakresu fizyki współczesnej (min. 1 godzina);

2) oddziaływanie promieniowania z materią (min. 1 godzina);

3) biologiczne skutki promieniowania jonizującego (min. 1 godzina);

4) detekcja promieniowania jonizującego (min. 2 godziny);

5) podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego jednostki (min. 2 godziny);

6) zasady ochrony radiologicznej (min. 4 godziny);

7) podstawy fizyki reakcji rozszczepienia, w tym zagadnienia krytyczności i współczynnika mnożenia (min. 4 godziny);

8) ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe i akty wykonawcze do niej (min. 2 godziny);

9) konwencje i umowy międzynarodowe w zakresie zabezpieczeń materiałów jądrowych (min. 2 godziny);

10) zasady i metody ewidencji i rachunkowości materiałów jądrowych (min. 2 godziny);

11) zasady i metody ochrony fizycznej obiektów i materiałów jądrowych (min. 2 godziny);

12) źródła zagrożenia radiacyjnego w postępowaniu z materiałami jądrowymi, w tym z wypalonym paliwem jądrowym (min. 1 godzina);

13) raport bezpieczeństwa obiektu jądrowego (min. 1 godzina).

5. Szkolenie typu S-O

Tematy wykładów jak w szkoleniu typu S-E oraz:

1) zasady pomiarów mocy dawki i skażeń promieniotwórczych (min. 2 godziny);

2) zasady bezpiecznej pracy z zamkniętymi źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami zawierającymi takie źródła, otwartymi źródłami promieniotwórczymi, w pracowni i poza pracownią (min. 4 godziny);

3) zasady postępowania z odpadami promieniotwórczymi - metody przetwarzania i segregacji, transport, przechowywanie, składowanie (min. 4 godziny);

4) organizacja ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej, obowiązki i uprawnienia kierownika jednostki, inspektora ochrony radiologicznej, pracowników (min. 2 godziny);

5) przygotowanie dokumentów w jednostce organizacyjnej: regulamin pracy, technologiczne instrukcje pracy, rejestry dawek, rejestry źródeł, zakładowy plan postępowania awaryjnego (min. 2 godziny).

Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej, łącznie z planami postępowania awaryjnego, składowiska odpadów promieniotwórczych (min. 2,5 godziny) lub przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego (min. 6 godzin), w formie ćwiczeń laboratoryjnych.

6. Szkolenie typu R-O

Tematy wykładów jak w szkoleniu typu S-E oraz:

1) podstawy fizyki jądrowej i reaktorowej (min. 6 godzin);

2) charakterystyki fizyczne i cieplne reaktora (min. 2 godziny);

3) detekcja promieniowania jonizującego - uzupełnienie (min. 2 godziny);

4) system barier powstrzymujących rozprzestrzenianie się produktów rozszczepienia (min. 2 godziny);

5) źródła zagrożenia w jądrowym reaktorze badawczym (min. 2 godziny);

6) podstawy zagadnień dozymetrii reaktorowej (min. 4 godziny);

7) gospodarka odpadami promieniotwórczymi i paliwem jądrowym (min. 2 godziny);

8) awarie w badawczych reaktorach jądrowych (min. 4 godziny);

9) zasady zapewnienia jakości w eksploatacji jądrowych reaktorów badawczych (min. 4 godziny);

10) wymiana ciepła w reaktorze (min. 4 godziny);

11) napromienianie materiału tarczowego oraz ewidencja i kontrola ruchu źródeł promieniotwórczych (min. 2 godziny);

12) limity i warunki eksploatacyjne w reaktorze badawczym (min. 1 godzina).

Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej, w tym raportu bezpieczeństwa, reaktora badawczego, w formie ćwiczeń laboratoryjnych (min. 8 godzin), ze szczególnym uwzględnieniem następujących tematów:

1) budowa bloku reaktora;

2) obiegi chłodzenia: pierwotny i wtórny;

3) systemy bezpieczeństwa;

4) systemy wentylacji;

5) systemy sterowania, zabezpieczeń i kontroli technologicznej;

6) systemy zasilania elektrycznego;

7) standardowe i awaryjne procedury pracy reaktora badawczego;

8) charakterystyka i budowa układów kontroli dozymetrycznej;

9) napromienianie w reaktorze;

10) zagadnienia chemiczne;

11) komory gorące i ekspedycja izotopów;

12) plany postępowania awaryjnego;

13) procedury eksploatacyjne.

Ćwiczenia laboratoryjne i obliczeniowe z zakresu fizyki reaktorowej, obejmujące w szczególności kalibrację prętów regulacyjnych, metody sterowania reaktorem, pomiary efektów reaktywnościowych, gęstości strumienia neutronów i dawek, kontrolę stanu elementów paliwowych w reaktorze, kontrolę uwolnień z reaktora badawczego (min. 8 godzin).

Szkolenie stanowiskowe na pracującym reaktorze, w wybranych zespołach służb eksploatacyjnych i pracowni reaktora, według programu indywidualnego przygotowanego przez kierownika jednostki (min. 4 godziny).

7. Szkolenie typu R-OK

Tematy wykładów jak w szkoleniu typu R-O oraz:

1) fizyka reaktorowa - uzupełnienie (min. 4 godziny);

2) planowanie awaryjne (min. 5 godzin);

3) określanie narażenia radiacyjnego w obiekcie reaktora badawczego (min. 2 godziny).

Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej reaktora, w formie ćwiczeń laboratoryjnych, szczególnie w zakresie procedur eksploatacyjnych, postępowania awaryjnego i ochrony fizycznej reaktora (min. 8 godzin).

8. Szkolenie typu R-D

Tematy wykładów jak w szkoleniu typu S-E oraz:

1) podstawy fizyki jądrowej i reaktorowej (min. 4 godziny);

2) charakterystyka i budowa układów kontroli dozymetrycznej (min. 6 godzin);

3) systemy wentylacji (min. 2 godziny);

4) systemy sterowania, zabezpieczeń i kontroli technologicznej (min. 2 godziny);

5) komory gorące i ekspedycja izotopów (min. 4 godziny);

6) napromienianie w reaktorze (min. 2 godziny);

7) metodyka obliczania osłon dla promieniowania mieszanego neutronów i promieniowania gamma (1 godzina);

8) kontrola narażenia indywidualnego od skażeń promieniotwórczych (powierzchniowych i przestrzennych) (min. 1 godzina).

Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej, w tym raportu bezpieczeństwa, reaktora badawczego, w formie ćwiczeń laboratoryjnych (min. 8 godzin), ze szczególnym uwzględnieniem następujących tematów:

1) systemy wentylacji;

2) systemy sterowania, zabezpieczeń i kontroli technologicznej;

3) standardowe i awaryjne procedury pracy reaktora badawczego;

4) charakterystyka i budowa układów kontroli dozymetrycznej;

5) napromienianie w reaktorze;

6) zagadnienia chemiczne;

7) komory gorące i ekspedycja izotopów;

8) plany postępowania awaryjnego.

Ćwiczenia laboratoryjne i obliczeniowe z zakresu fizyki reaktorowej, obejmujące w szczególności kalibrację prętów regulacyjnych, metody sterowania reaktorem, pomiary efektów reaktywnościowych, gęstości strumienia neutronów i dawek, pomiar i ocenę skażeń osobistych (min. 8 godzin).

Szkolenie stanowiskowe na pracującym reaktorze, w szczególności w pracowni dozymetrycznej, według programu indywidualnego przygotowanego przez kierownika jednostki (min. 4 godziny).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-24
  • Data wejścia w życie: 2021-05-09
  • Data obowiązywania: 2021-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.