Kategorie

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do miejsca pełnienia służby

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do miejsca pełnienia służby (Dz. U. poz. 387), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do miejsca pełnienia służby (Dz. U. poz. 1902).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do miejsca pełnienia służby (Dz. U. poz. 1902), które stanowią:

„§ 2. 1. Do wniosków o wypłatę równoważnika z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do spraw o wypłatę równoważnika z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby niezakończonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do miejsca pełnienia służby]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 14 kwietnia 2021 r. (poz. 831)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
1)

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do miejsca pełnienia służby

Na podstawie art. 244 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, 464, 694, 802 i 815) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, wysokość oraz tryb i termin wypłaty funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, równoważnika z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby, zwanego dalej „równoważnikiem”;

2) wzory dokumentów.

§ 1a.2) Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o okresowym bilecie imiennym, rozumie się przez to bilet imienny uprawniający funkcjonariusza do korzystania z publicznego transportu zbiorowego w okresie nie krótszym niż 28 dni i nie dłuższym niż 31 dni.

§ 2. Równoważnik wypłaca się pod warunkiem poniesienia przez funkcjonariusza kosztów z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby.

§ 3. Równoważnik wypłaca się w wysokości poniesionych przez funkcjonariusza i udokumentowanych kosztów dojazdu w okresie, za który funkcjonariusz ubiega się o jego wypłatę, z zastrzeżeniem § 6.

§ 4. 1.3) Wypłaty równoważnika dokonuje się na wniosek funkcjonariusza złożony, w postaci papierowej albo elektronicznej, do kierownika jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, w której funkcjonariusz pełni służbę, za okres:

1) miesiąca – w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który funkcjonariusz ubiega się o wypłatę równoważnika;

2) ważności okresowego biletu imiennego – w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po ostatnim dniu ważności tego biletu.

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3.4) Do wniosku należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów dojazdu;

2) potwierdzony przez bezpośredniego przełożonego wykaz dni pełnienia służby w okresie, za który funkcjonariusz ubiega się o wypłatę równoważnika, w przypadku gdy dokumentami potwierdzającymi poniesienie kosztów dojazdu są bilety jednorazowe, albo oświadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2.

4. Wzór wykazu dni pełnienia służby określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Dokumentami potwierdzającymi poniesienie kosztów dojazdu są:

1)5) okresowe bilety imienne lub bilety jednorazowe na przejazd środkami komunikacji publicznej między miejscowością, w której funkcjonariusz zamieszkuje, a miejscowością, w której pełni służbę – w przypadku funkcjonariuszy dojeżdżających do miejsca pełnienia służby środkami komunikacji publicznej;

2) oświadczenie funkcjonariusza o najniższej cenie biletu jednorazowego, o której mowa w § 6 ust. 2 – w przypadku funkcjonariuszy dojeżdżających do miejsca pełnienia służby prywatnym pojazdem mechanicznym.

1a.6) W przypadku zakupu okresowego biletu imiennego w postaci elektronicznej dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztów dojazdu jest wydruk takiego biletu albo paragon fiskalny potwierdzający jego zakup.

2. W przypadku zmiany cen usług publicznego transportu zbiorowego skutkującej zmianą najniższej ceny biletu jednorazowego, o której mowa w § 6 ust. 2, oświadczenie funkcjonariusza traci ważność. W takim przypadku funkcjonariusz składa bezzwłocznie nowe oświadczenie.

§ 6. 1. Funkcjonariuszowi dojeżdżającemu do miejscowości pełnienia służby koleją równoważnik wypłaca się w wysokości ustalonej w oparciu o cenę biletu na przejazd z miejscowości, w której funkcjonariusz zamieszkuje, do miejscowości, w której pełni służbę, oraz podróży powrotnej, w klasie drugiej pociągu osobowego, a w przypadku dojazdu pociągiem pospiesznym w klasie drugiej pociągu pospiesznego, bez względu na wysokość kosztów faktycznie poniesionych przez funkcjonariusza w związku z dojazdem.

2. Funkcjonariuszowi dojeżdżającemu do miejscowości pełnienia służby prywatnym pojazdem mechanicznym równoważnik wypłaca się w wysokości ustalonej w oparciu o najniższą cenę biletu jednorazowego na przejazd środkami komunikacji publicznej z miejscowości, w której funkcjonariusz zamieszkuje, do miejscowości, w której pełni służbę, oraz podróży powrotnej, bez względu na wysokość kosztów faktycznie poniesionych przez niego w związku z dojazdem. W przypadku gdy trasa dojazdu nie jest obsługiwana przez środki komunikacji publicznej, równoważnik wypłaca się w wysokości ustalonej w oparciu o najniższą cenę biletu jednorazowego na przejazd w klasie drugiej pociągu osobowego w regionie, na trasie o długości odpowiadającej najkrótszej odległości drogą publiczną między miejscowością zamieszkania funkcjonariusza a miejscowością pełnienia służby, oraz podróży powrotnej.

3.7) Funkcjonariuszowi dojeżdżającemu do miejscowości pełnienia służby środkami komunikacji publicznej równoważnik wypłaca się w wysokości:

1) ceny okresowego biletu imiennego;

2) ustalonej w oparciu o cenę biletu jednorazowego, przy czym w tym przypadku wypłaty równoważnika dokonuje się w wysokości nie wyższej niż cena okresowego biletu imiennego, o ile istnieje możliwość zakupu takiego biletu.

§ 7. 1.8) Wysokość równoważnika ustala się, uwzględniając liczbę dni pełnienia służby w okresie, za który funkcjonariusz ubiega się o jego wypłatę. Dni nieobecności funkcjonariusza w służbie nie uwzględnia się.

2.9) Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1.

§ 8. Przy ustalaniu wysokości równoważnika nie uwzględnia się kosztów dojazdu do stacji lub przystanku, z których funkcjonariusz dojeżdża do miejscowości pełnienia służby, oraz kosztów dojazdu z tej stacji lub przystanku do miejsca zamieszkania funkcjonariusza.

§ 9. 1. Wypłata równoważnika następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1.

2. Odmowa wypłaty całości lub części równoważnika następuje w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny odmowy.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.10)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 22 lutego 2017 r.

Załącznik nr 111)

WZÓR – WNIOSEK O WYPŁATĘ RÓWNOWAŻNIKA Z TYTUŁU DOJAZDU DO MIEJSCA PEŁNIENIA SŁUŻBY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2

WZÓR – WYKAZ DNI PEŁNIENIA SŁUŻBY

infoRgrafika


1) Obecnie działem administracji rządowej – finanse publiczne kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do miejsca pełnienia służby (Dz. U. poz. 1902), które weszło w życie z dniem 12 listopada 2020 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy celnych do miejsca pełnienia służby (Dz. U. poz. 1410), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-04
  • Data wejścia w życie: 2021-05-04
  • Data obowiązywania: 2021-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw