Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetu państwa, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2021

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 72a ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 i 694) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Określenie przeniesienia planowanych wydatków budżetu państwa]

Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetu państwa, w tym wynagrodzeń, między częściami budżetu państwa: 47 - Energia i 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - w podziale na części, działy i rozdziały budżetu państwa.

§ 2. [Przeniesienie planowanych wydatków budżetu państwa, w tym wynagrodzenia]

1. Przenosi się planowane wydatki budżetu państwa, w tym wynagrodzenia, z części 47 - Energia, w kwocie 151 548 257 zł, do części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Przeniesienie kwot wynagrodzeń]

W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, przenosi się również kwoty wynagrodzeń z części 47 - Energia do części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 kwietnia 2021 r. (poz. 835)

Załącznik nr 1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

7

47
Energia

151 548 257500Handel

151 227 000
50003


Agencja Rezerw Materiałowych

151 227 000

2570

Dotacja podmiotowa

z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

59 227 000

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

92 000 000750Administracja publiczna

321 257
75001


Urzędy naczelnych

i centralnych organów administracji rządowej

321 257

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

265 445

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

43 108

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

6 503

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 201


16
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


151 548 257


500Handel


151 227 00050003


Agencja Rezerw Materiałowych


151 227 000
2570

Dotacja podmiotowa

z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych


59 227 000
2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych


92 000 000


750Administracja publiczna


321 25775001


Urzędy naczelnych

i centralnych organów administracji rządowej


321 257
4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej


265 445
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne


43 108
4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy


6 503
4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych


6 201

Załącznik 2. [PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W ZAKRESIE KWOT WYNAGRODZEŃ]

Załącznik nr 2

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W ZAKRESIE KWOT WYNAGRODZEŃ

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

7

47
Energia
750Administracja publiczna

265 445
75001


Urzędy naczelnych

i centralnych organów administracji rządowej

265 445

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

265 445


16
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
750Administracja publiczna


265 44575001


Urzędy naczelnych

i centralnych organów administracji rządowej


265 445
4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej


265 445

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-04
  • Data wejścia w życie: 2021-05-05
  • Data obowiązywania: 2021-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw