Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16a ust. 9 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777 i 784) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wsparcie]

1. Wsparcie na działania, o których mowa w art. 16a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zwanej dalej "ustawą", może być udzielone jeżeli na obszarze, którego ma dotyczyć działanie, nie istnieją sieci dostępu nowej generacji w rozumieniu art. 2 pkt 138 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2) ), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014", umożliwiające świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 30 Mb/s, zwane dalej "sieciami dostępu nowej generacji", i najprawdopodobniej nie powstaną na zasadach komercyjnych w ciągu 3 kolejnych lat od ogłoszenia konsultacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

2. Listę obszarów, o których mowa w ust. 1, ustala się przed ogłoszeniem naboru wniosków o udzielenie wsparcia na podstawie informacji:

1) pochodzących z inwentaryzacji, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy;

2) pochodzących z otwartych konsultacji społecznych dotyczących tych obszarów;

3) o szybkich sieciach telekomunikacyjnych, na które zostało przyznane wsparcie ze środków publicznych.

3. W ramach otwartych konsultacji społecznych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, podmioty planujące budowę sieci dostępu nowej generacji na danym obszarze na zasadach komercyjnych mogą zgłosić plany inwestycyjne.

4. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszony plan inwestycyjny nie jest realizowany, obszar wskazany w planie inwestycyjnym może zostać uznany za obszar, na którym może być udzielone wsparcie.

5. Ujawnienie informacji o istniejących sieciach dostępu nowej generacji lub planach inwestycyjnych dotyczących tych sieci po ustaleniu listy obszarów zgodnie z ust. 2 nie stanowi przeszkody do udzielenia wsparcia na tych obszarach.

§ 2. [Dofinansowanie zakupu usług telekomunikacyjnych lub zakupu urządzeń multimedialnych lub udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje cyfrowe]

1. Wsparcie na działania, o których mowa w art. 16a ust. 4 pkt 2 ustawy, polegające na dofinansowaniu zakupu usług telekomunikacyjnych lub zakupu urządzeń multimedialnych lub udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje cyfrowe, może być udzielone na dofinansowanie:

1) zakupu usług telekomunikacyjnych konsumentom:

a) których miesięczny dochód w gospodarstwie domowym konsumenta, w przeliczeniu na członka tego gospodarstwa, w miesiącu poprzedzającym miesiąc udzielenia wsparcia, nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku udzielenia wsparcia, pomniejszonego o należne podatki i świadczenia z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, lub

b) którzy osiągnęli wiek lub którzy osiągnęli staż pracy uprawniający ich na podstawie właściwych przepisów do pobierania świadczeń emerytalnych albo pobierają te świadczenia, lub

c) którzy pobierają świadczenia przedemerytalne, lub

d) którzy pobierają świadczenia rentowe;

2) zakupu urządzeń multimedialnych:

a) konsumentom - jeżeli spełniają co najmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1,

b) podmiotom innym niż określone w lit. a - jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej;

3) udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje cyfrowe konsumentom, jeżeli w powiecie ich zamieszkania nie są organizowane szkolenia, o których mowa w ust. 2, wsparte ze środków Funduszu Szerokopasmowego, zwanego dalej "Funduszem".

2. Wsparcie na działania, o których mowa w art. 16a ust. 4 pkt 2 ustawy, polegające na dofinansowaniu organizacji szkoleń rozwijających kompetencje cyfrowe może być udzielone, w przypadku gdy udział w organizowanych szkoleniach będzie wolny od jakichkolwiek kosztów.

§ 3. [Maksymalna wysokość wsparcia]

1. Maksymalna wysokość wsparcia może wynieść do 100% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach działania lub zakupów, na które udziela się wsparcia.

2. Wsparcie jest udzielane w postaci bezzwrotnego dofinansowania na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320), przy czym wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, może być także udzielane w postaci pożyczki, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 432, 680 i 815).

3. Wsparcia nie udziela się na wydatki lub zakupy, na które podmiot wnioskujący o udzielenie wsparcia uzyskał pomoc finansową ze środków publicznych na te same wydatki lub zakupy.

4. W przypadku gdy beneficjentem wsparcia, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest przedsiębiorca telekomunikacyjny albo gmina, a z charakteru działania, na które zostało udzielone wsparcie, wynika, że gmina będzie prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o efekty tego działania lub powierzy prowadzenie tej działalności innemu podmiotowi, albo w przypadku gdy beneficjentem wsparcia jest podmiot leczniczy prowadzący działalność gospodarczą, wsparcie to stanowi:

1) pomoc inwestycyjną na rozwój sieci szerokopasmowych i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I i art. 52 rozporządzenia nr 651/2014 lub

2) pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1407/2013".

5. W przypadku gdy beneficjentem wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 2, jest fundacja albo podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego, a z charakteru działania, na które zostało udzielone wsparcie, wynika, że fundacja albo podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego będą prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o efekty tego działania lub powierzą prowadzenie tej działalności innemu podmiotowi, wsparcie to stanowi:

1) pomoc szkoleniową i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I i art. 31 rozporządzenia nr 651/2014 lub

2) pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu nr 1407/2013.

6. W przypadku wsparcia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, beneficjent wsparcia:

1) zapewnia dostęp hurtowy do szybkiej sieci telekomunikacyjnej lub przyłączy telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach działania, na które udzielono wsparcia, na zasadach określonych w umowie o udzielenie wsparcia;

2) zobowiązuje się do poddania mechanizmowi monitorowania i wycofania pomocy, na zasadach określonych w umowie o udzielenie wsparcia, jeżeli wartość tego wsparcia przekroczy równowartość w złotych kwoty 10 milionów euro.

§ 4. [Wniosek o udzielenie wsparcia]

1. Wsparcie jest udzielane na wniosek o udzielenie wsparcia.

2. Wsparcie jest udzielane w oparciu o otwarty i niedyskryminacyjny nabór wniosków o udzielenie wsparcia, przy czym wsparcie na:

1) budowę sieci telekomunikacyjnych lub przebudowę sieci telekomunikacyjnych w celu zapewniania przez te sieci parametrów szybkich sieci telekomunikacyjnych - jest udzielane w trybie przejrzystego i konkurencyjnego konkursu, z poszanowaniem zasady neutralności technologicznej;

2) wykonanie przyłącza lub przyłączy telekomunikacyjnych od szybkich sieci telekomunikacyjnych do lokalizacji użytkowników końcowych oraz na dofinansowanie, o którym mowa w § 2 - jest udzielane w trybie przejrzystego i konkurencyjnego konkursu lub naboru ciągłego.

3. Ogłoszenie o konkursie lub o naborze ciągłym dysponent Funduszu albo instytucja mu podległa lub przez niego nadzorowana, której dysponent Funduszu powierzył wykonywanie w jego imieniu zadań w zakresie udzielania wsparcia ze środków Funduszu, zwani dalej "organizatorem", podają do publicznej wiadomości na stronie internetowej organizatora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organizatora nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia składania wniosków o udzielenie wsparcia.

4. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 3, określa się:

1) przedmiot konkursu lub naboru ciągłego;

2) kategorie podmiotów, które mogą być beneficjentami wsparcia;

3) maksymalną intensywność wsparcia lub maksymalną wartość wsparcia dla działań, których dotyczy konkurs lub nabór ciągły, albo maksymalną intensywność wsparcia lub maksymalną wartość dofinansowania, których dotyczy nabór ciągły;

4) katalog wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

5) wymagania formalne, których spełnienie warunkuje możliwość ubiegania się o udzielenie wsparcia, a w przypadku ogłoszenia o konkursie - także kryteria wyboru działań do wsparcia;

6) wzór wniosku o udzielenie wsparcia;

7) wzór umowy o udzielenie wsparcia;

8) termin i sposób składania wniosków o udzielenie wsparcia;

9) tryb i sposób porozumiewania się organizatora z podmiotami, które złożą wnioski o udzielenie wsparcia, w szczególności w zakresie:

a) uzupełniania braków formalnych wniosków o udzielenie wsparcia i terminu dokonywania tych uzupełnień, nie krótszego niż 7 dni od dnia wezwania,

b) przedstawiania wyjaśnień do treści wniosków o udzielenie wsparcia i terminu przedstawiania tych wyjaśnień, nie krótszego niż 7 dni od dnia wezwania.

5. Konkurs może zostać podzielony na następujące po sobie rundy, w których każda obejmuje składanie wniosków o udzielenie wsparcia oraz wybór działań do wsparcia.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5:

1) ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera informację, że konkurs został podzielony na rundy;

2) organizator może zakończyć konkurs na 1 rundzie.

7. Organizator w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacje o zawarciu umowy, obejmujące co najmniej nazwę beneficjenta, datę zawarcia umowy, przedmiot umowy oraz wysokość udzielonego wsparcia.

§ 5. [Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem]

1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki faktycznie poniesione i udokumentowane przez beneficjenta, bezpośrednio i wyłącznie związane z działaniem, na które udzielono wsparcia, niezbędne do jego realizacji, ponoszone w sposób efektywny, skuteczny i zgodny z zasadami gospodarności, które są możliwe do zidentyfikowania, w szczególności przez wprowadzenie do ewidencji księgowej.

2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia.

3. W przypadku ubiegania się o wsparcie stanowiące pomoc de minimis podmiot ubiegający się o udzielenie wsparcia załącza do wniosku o udzielenie wsparcia:

1) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku podatkowym, w którym ubiega się o wsparcie, oraz w terminie 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743);

3) zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w roku podatkowym, w którym ubiega się o wsparcie, oraz w terminie 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

§ 6. [Okresy udzielania wsparcia]

Wsparcie, o którym mowa w § 3 ust. 4:

1) pkt 1 - jest udzielane do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014;

2) pkt 2 - jest udzielane do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Cyfryzacji: wz. M. Zagórski


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-04
  • Data wejścia w życie: 2021-05-19
  • Data obowiązywania: 2021-05-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw