Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
INISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1)

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 393 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ? Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 802) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa organizację i tryb działania Państwowej Rady Ochrony Środowiska, zwanej dalej "Radą".

§ 2. [Kierowanie pracami Rady]

1. Pracami Rady kieruje przewodniczący przy pomocy dwóch zastępców przewodniczącego.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami Rady kieruje wskazany przez niego zastępca przewodniczącego.

3. Do zadań przewodniczącego należy kierowanie pracami Rady, w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Rady - z własnej inicjatywy, na wniosek ministra właściwego do spraw klimatu lub zastępcy przewodniczącego;

2) przewodniczenie posiedzeniom Rady;

3) planowanie i organizowanie prac Rady, w tym ustalanie terminów i programów posiedzeń Rady, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez ministra właściwego do spraw klimatu lub zastępców przewodniczącego;

4) powierzanie osobom wchodzącym w skład Rady wykonywania określonych czynności służących realizacji zadań Rady;

5) zapraszanie - z własnej inicjatywy lub na wniosek zastępcy przewodniczącego, członka Rady lub sekretarza - specjalistów, z głosem doradczym, do udziału w pracach Rady;

6) tworzenie grup roboczych z udziałem osób wchodzących w skład Rady lub specjalistów.

§ 3. [Sekretarz Rady]

1. Sekretarz Rady kieruje pracami związanymi z obsługą biurową Rady.

2. Czynności techniczne związane z obsługą biurową Rady, w tym protokołowanie posiedzeń Rady, wykonuje pracownik komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw klimatu, właściwej do zapewnienia obsługi biurowej Rady, wyznaczony przez dyrektora tej komórki.

§ 4. [Posiedzenia Rady]

1. Rada obraduje na posiedzeniach.

2. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Rady oraz program posiedzenia Rady wraz z materiałami dotyczącymi tego posiedzenia są wysyłane osobom wchodzącym w skład Rady nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

3. Osoba wchodząca w skład Rady, która nie może wziąć udziału w jej posiedzeniu, informuje o tym przewodniczącego, za pośrednictwem sekretarza, przy użyciu poczty elektronicznej.

4. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał, w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw klimatu.

5. Przewodniczący może zdecydować, że posiedzenie Rady odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które zapewniają:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą osobom biorącym udział w posiedzeniu Rady wypowiadanie się w trakcie obrad;

3) udział w posiedzeniu wyłącznie członków Rady, zaproszonych specjalistów i pracownika, o którym mowa w § 3 ust. 2.

6. Rada może rozpatrywać sprawy, w tym wydawać opinie, w trybie obiegowym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. O rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym decyduje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - zastępujący go zastępca przewodniczącego.

7. Wymiana materiałów, dokumentów i zawiadomień, a także zaproszeń specjalistów do udziału w pracach Rady jest dokonywana przy użyciu poczty elektronicznej.

§ 5. [Uchwały Rady]

1. Rada wydaje opinie oraz przedstawia propozycje i wnioski w formie uchwał.

2. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym.

3. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów z udziałem co najmniej połowy składu Rady.

4. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania rozstrzyga głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - głos zastępującego go zastępcy przewodniczącego.

5. Osoba wchodząca w skład Rady, która nie zgadza się z podjętą uchwałą, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.

6. Uchwałę Rady podpisuje przewodniczący i przedkłada ją niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw klimatu.

§ 6. [Protokołowanie posiedzeń Rady]

1. Posiedzenia Rady są protokołowane w formie pisemnej, a przebieg obrad jest rejestrowany przy użyciu urządzenia rejestrującego dźwięk.

2. Protokół posiedzenia Rady zawiera:

1) datę i czas trwania posiedzenia;

2) imię i nazwisko, tytuł naukowy oraz wskazanie podmiotu reprezentowanego - w przypadku członków Rady biorących udział w posiedzeniu;

3) imię i nazwisko - w przypadku zaproszonych specjalistów biorących udział w posiedzeniu;

4) informację na temat przebiegu obrad i rozpatrywanych spraw;

5) informację, o której mowa w § 4 ust. 3.

3. Protokół posiedzenia Rady jest podpisywany przez sekretarza i przewodniczącego, a w przypadku nieobecności przewodniczącego - przez zastępującego go zastępcę przewodniczącego.

4. Przebieg obrad Rady zarejestrowany przy użyciu urządzenia rejestrującego dźwięk jest utrwalany na nośniku danych. Nagranie dźwiękowe z przebiegu obrad Rady, utrwalone na nośniku danych, podlega zniszczeniu niezwłocznie po podpisaniu protokołu.

5. Protokoły posiedzeń Rady są przechowywane w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw klimatu przez okres 5 lat, licząc od dnia podpisania protokołu.

§ 7. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska (Dz. U. poz. 702).

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-04
  • Data wejścia w życie: 2021-05-12
  • Data obowiązywania: 2021-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw