Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Szydłowo w województwie mazowieckim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Szydłowo w województwie mazowieckim]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Szydłowo w województwie mazowieckim (Dz. U. poz. 547) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 13 czerwca 2021 r.";

2) w załączniku do rozporządzenia wiersze oznaczone lp. 10-14 otrzymują brzmienie:

10

do dnia 4 czerwca 2021 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

11

do dnia 8 czerwca 2021 r.

- składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

12

w dniu 11 czerwca 2021 r. o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

13

w dniu 12 czerwca 2021 r.

- przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych

14

w dniu 13 czerwca 2021 r.

godz. 7.00-21.00

- głosowanie


§ 2. [Podanie do publicznej wiadomości terminów wykonania czynności wyborczych ustalonych ww. rozporządzeniem]

Wojewoda niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, terminy wykonania czynności wyborczych ustalone niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-04
  • Data wejścia w życie: 2021-05-18
  • Data obowiązywania: 2021-05-18

Dziennik Ustaw