Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Dodatkowy zasiłek opiekuńczy]

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1-1d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przysługuje w przypadkach, o których mowa w tych przepisach, jednak nie dłużej niż do dnia 23 maja 2021 r.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 maja 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180 i 694.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-07
  • Data wejścia w życie: 2021-05-10
  • Data obowiązywania: 2021-05-10
  • Dokument traci ważność: 2021-05-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw