Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Karkonoskiego Parku Narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 5 w związku z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Plan ochrony dla Karkonoskiego Parku Narodowego]

Ustanawia się plan ochrony dla Karkonoskiego Parku Narodowego, który staje się planem ochrony dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Karkonosze (PLC0200012) ) oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Stawy Sobieszowskie (PLH0200442) ), w częściach pokrywających się z obszarem Karkonoskiego Parku Narodowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Przepis przejściowy]

Do projektów:

1) studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

2) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

3) planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

- uzgodnionych z Dyrektorem Karkonoskiego Parku Narodowego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nie stosuje się ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych ujętych w rozdziale 13 załącznika do rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [PLAN OCHRONY DLA KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO, OBSZARU MAJĄCEGO ZNACZENIE DLA WSPÓLNOTY KARKONOSZE (PLC020001) ORAZ OBSZARU MAJĄCEGO ZNACZENIE DLA WSPÓLNOTY STAWY SOBIESZOWSKIE (PLH020044), W CZĘŚCIACH POKRYWAJĄCYCH SIĘ Z OBSZAREM KARKONOSKIEGO PARKU NA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu
i Środowiska z dnia 25 marca 2021 r. (poz. 882)


PLAN OCHRONY DLA KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO, OBSZARU MAJĄCEGO ZNACZENIE DLA WSPÓLNOTY KARKONOSZE (PLC020001) ORAZ OBSZARU MAJĄCEGO ZNACZENIE DLA WSPÓLNOTY STAWY SOBIESZOWSKIE (PLH020044), W CZĘŚCIACH POKRYWAJĄCYCH SIĘ Z OBSZAREM KARKONOSKIEGO PARKU NA

Treść załącznika w formie PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-11
  • Data wejścia w życie: 2021-05-26
  • Data obowiązywania: 2021-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw