Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 maja 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" (Dz. U. z 2015 r. poz. 2098) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 97, 159 i 694.

Załącznik 1. [WYKAZ LEKÓW, KTÓRE ŚWIADCZENIOBIORCA POSIADAJĄCY TYTUŁ „ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO DAWCY KRWI” LUB „ZASŁUŻONEGO DAWCY PRZESZCZEPU” MOŻE STOSOWAĆ W ZWIĄZKU Z ODDAWANIEM KRWI LUB W ZWIĄZKU Z ODDAWANIEM SZPIKU LUB INNYCH REGENERUJĄCYCH SIĘ KOMÓREK I TKANEK ALBO NARZĄDÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 4 maja 2021 r. (poz. 883)

WYKAZ LEKÓW, KTÓRE ŚWIADCZENIOBIORCA POSIADAJĄCY TYTUŁ "ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO DAWCY KRWI" LUB "ZASŁUŻONEGO DAWCY PRZESZCZEPU" MOŻE STOSOWAĆ W ZWIĄZKU Z ODDAWANIEM KRWI LUB W ZWIĄZKU Z ODDAWANIEM SZPIKU LUB INNYCH REGENERUJĄCYCH SIĘ KOMÓREK I TKANEK ALBO NARZĄDÓW

Lp.

Kategoria dostępności

Skład

Nazwa produktu leczniczego

Postać farmaceutyczna

Dawka

Wielość opakowania zgodnie z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Nr GTiN

(Global Trade Item Number)

Preparaty zawierające żelazo:

1

Rp

Ferrosi sulfas + Acidum ascorbicum

Sorbifer durules

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu

100 mg 60 mg

50 tabl.

05909990864553

2

Rp

Ferrosi sulfas

Tardyferon

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu

80 mg

30 tabl.

05909990325818

3

Rp

Ferrosi sulfas + Acidum folicum

Tardyferon-Fol

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu

80 mg 0,35 mg

30 tabl.

05909990668816

4

OTC

Ferrosi gluconas

Ascofer

Tabletki drażowane

200 mg

50 tabl.

05909990325313

5

Rp

Ferri proteinatosuccinas

Feroplex

Roztwór doustny

40 mg/15 ml

20 fiol. 15 ml

05909990609994

Preparat zawierający witaminę B:

6

OTC

Calcii pantothenas Riboflavinum (Vitaminum B2) Thiamini nitras Nicotinamidum (Vitaminum PP) Pyridoxini hydrochloridum (Vitaminum B6)

Vitaminum B compositum

Tabletki drażowane

Złożony

50 tabl.

05909990104840

Preparaty zawierające kwas foliowy:

7

Rp

Acidum folicum

Acidum folicum Richter

Tabletki

5 mg

30 tabl.

05909990109210

8

Rp

Acidum folicum

Acidum folicum Richter

Tabletki

15 mg

30 tabl.

05909990109319

9

Rp

Acidum folicum

Acidum folicum Hasco

Tabletki

5 mg

30 tabl.

05909991027216

10

Rp

Acidum folicum

Acidum folicum Hasco

Tabletki

15 mg

30 tabl.

05909991027315

11

Rp

Acidum folicum

Folacid

Tabletki

5 mg

30 tabl.

05909990960811

12

Rp

Acidum folicum

Folacid

Tabletki

15 mg

30 tabl.

05909990960910Metryka

Dziennik Ustaw