Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz - COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 1760).

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii: J. Gowin


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-11
  • Data wejścia w życie: 2021-05-26
  • Data obowiązywania: 2021-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw