Kategorie

Dziennik Ustaw

895

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie mocy obowiązującej Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 24 listopada 2017 r.

Tekst pierwotny

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o ratyfikacji Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. poz. 1415) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 września 2018 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z art. 385 ust. 2 umowy weszła ona w życie w stosunku do wszystkich stron, w tym również w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 1 marca 2021 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że stronami umowy stały się:

Republika Armenii

Republika Austrii

Królestwo Belgii

Republika Bułgarii

Republika Chorwacji

Republika Cypryjska

Republika Czeska

Królestwo Danii

Republika Estońska

Europejska Wspólnota Energii Atomowej

Republika Finlandii

Republika Francuska

Republika Grecka

Królestwo Hiszpanii

Irlandia

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Republika Malty

Królestwo Niderlandów

Republika Federalna Niemiec

Rzeczpospolita Polska

Republika Portugalska

Rumunia

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Królestwo Szwecji

Unia Europejska

Węgry

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Republika Włoska

Minister Spraw Zagranicznych: Z. Rau

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-14
  • Data wejścia w życie: 2021-05-14
  • Data obowiązywania: 2021-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw