Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 850) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Opłata za udział w egzaminie wstępnym]

Opłata za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą wynosi 1125 zł.

§ 2. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą (Dz. U. poz. 2434).

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-14
  • Data wejścia w życie: 2021-05-22
  • Data obowiązywania: 2021-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw