Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71a ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187 i 815) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zadania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy]

Wyznacza się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy do:

1) prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zwanego dalej "Rejestrem", oraz określania organizacyjnych warunków jego prowadzenia;

2) przetwarzania informacji o:

a) beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej "ustawą",

b) osobach, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy;

3) opracowywania analiz statystycznych dotyczących informacji przetwarzanych w Rejestrze;

4) nakładania w drodze decyzji kar pieniężnych, o których mowa w art. 153 ust. 1 i 3 ustawy;

5) podejmowania działań w celu zapewnienia prawidłowości oraz aktualizacji informacji zawartych w Rejestrze, w tym wydawania decyzji, o których mowa w art. 61b ust. 2 ustawy.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy § 1:

1) pkt 4, w zakresie nakładania w drodze decyzji kar pieniężnych, o których mowa w art. 153 ust. 3 ustawy,

2) pkt 5, w zakresie wydawania decyzji, o których mowa w art. 61b ust. 2 ustawy

- stosuje się od dnia 31 października 2021 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2021 r.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-14
  • Data wejścia w życie: 2021-05-15
  • Data obowiązywania: 2021-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw