Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie państw, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 66 ust. 8 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa państwa, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.

§ 2. [Państwa, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych]

Państwa, o których mowa w § 1, są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: wz. P. Wawrzyk


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1469).

Załącznik 1. [PAŃSTWA, W KTÓRYCH CUDZOZIEMCY MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI O WYDANIE WIZY PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZAGRANICZNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 28 maja 2021 r. (poz. 993)

PAŃSTWA, W KTÓRYCH CUDZOZIEMCY MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI O WYDANIE WIZY PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZAGRANICZNYCH

1. Republika Białorusi.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-31
  • Data wejścia w życie: 2021-06-15
  • Data obowiązywania: 2021-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw