Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 9 czerwca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 563) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej]

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 903 oraz z 2020 r. poz. 1281) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) promowanie polskiej turystyki w szczególności przez inicjowanie, organizowanie i współorganizowanie wydarzeń, w tym turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, naukowych i sportowych, oraz wspieranie działań podejmowanych przez właściwe organy administracji rządowej i państwowe jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje, których działania mają wpływ na promocję turystyki w kraju i za granicą;";

2) w § 11 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Protokoły przechowuje się w Centrali Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, o której mowa w § 14 pkt 1.

4. Obsługę Rady prowadzi Departament Marketingu, o którym mowa w § 14a ust. 1 pkt 2.";

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Do zadań Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej należy merytoryczna i techniczna obsługa Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej i wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej.";

4) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. 1. Biurem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej kieruje dyrektor zarządzający.

2. Do zadań dyrektora zarządzającego należy w szczególności zapewnienie prawidłowej organizacji wewnętrznej Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej i warunków jego działania, umożliwiających sprawną i efektywną realizację zadań, oraz zapewnienie sprawnego i ciągłego realizowania zadań Polskiej Organizacji Turystycznej.

3. Szczegółowy zakres zadań dyrektora zarządzającego określa regulamin organizacyjny.";

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. W skład Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej wchodzą:

1) Centrala Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej;

2) terenowa jednostka organizacyjna - oddział zamiejscowy.";

6) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. 1. W skład Centrali Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej wchodzą następujące departamenty:

1) Departament Administracji i Finansów;

2) Departament Marketingu;

3) Departament Strategii i Rozwoju.

2. W skład terenowej jednostki organizacyjnej - oddziału zamiejscowego wchodzą następujące departamenty:

1) Departament Polskiego Bonu Turystycznego;

2) Departament Wydarzeń;

3) Departament Funduszy.

3. W skład departamentów wchodzą działy określone w regulaminie organizacyjnym.

4. Departamentami kierują dyrektorzy, a działami wchodzącymi w skład departamentów - kierownicy.

5. Dyrektorzy departamentów i kierownicy działów są powoływani i odwoływani przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.";

7) w § 18 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) organizowanie, współorganizowanie i obsługę wydarzeń i imprez promujących polską turystykę, w tym imprez targowo-turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, naukowych, sportowych, misji gospodarczych, kongresów, sympozjów i konferencji, w kraju i za granicą;".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii: J. Gowin


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-15
  • Data wejścia w życie: 2021-06-30
  • Data obowiązywania: 2021-06-30

Dziennik Ustaw