Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1)

z dnia 17 czerwca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 106o-106q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694 i 802) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485) w § 3 w pkt 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "odległość nie mniejszą niż 50 km" zastępuje się wyrazami "dowolną odległość".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-21
  • Data wejścia w życie: 2021-07-01
  • Data obowiązywania: 2021-07-01

Dziennik Ustaw